Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

1.    Cytunwyd i ymrwymo cyfanswm o £21,352,966 o ddyraniad Gwynedd o Gronfa Ffyniant Gyffredin y DG i’r Cynlluniau a restrir yn Atodiad 1 yr adroddiad yn unol â’r symiau a nodwyd.

 

2.    Awdurdodwyd Pennaeth Economi a Chymuned, mewn ymgynghoriad â’r Pennaeth Gwasanaeth Cyfreithiol, Pennaeth Cyllid a’r Prif Weithredwr, i awdurdodi rhyddhau llythyrau cynnig i’r cynlluniau yn ddarostyngedig i gwblhau gwiriadau terfynol a derbyn sêl bendith Panel Cronfa Ffyniant Gyffredin: Gwynedd i unrhyw amodau arbennig.

 

3.    Cytunwyd i sefydlu pedair Cronfa Galluogi (gyda cyfanswm cyllideb o £6,131,000) i ddosbarthu symiau llai o arian Cronfa Ffyniant Gyffredin i fentrau a chymunedau’r Sir gan awdurdodi gweithredu tair cronfa dan reolaeth Cyngor Gwynedd.

 

4.    Gofynwyd i’r Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi gynnal ymchwiliad i’r maes gwaith gefnogi mentra cymunedol / cymdeithasol er cynyddu dealltweiaeth y Cyngor a sicrhau fod ymdrechion sefydliadau yn cydweddu ac yn ategu eu gilydd

Dyddiad cyhoeddi: 20/07/2023

Dyddiad y penderfyniad: 20/07/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 20/07/2023 - Y Cabinet

Dogfennau Cefnogol: