Manylion y penderfyniad

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Diben:

CANLYNIAD Y BLEIDLAIS

 

O blaid

11

Yn erbyn

0

Atal

0

 

Penderfyniad:

Gwrthod

 

  1. Mae’r tŷ bwriedig yn groes i faen prawf 13 o bolisi PS5, maen prawf 1 o bolisi PCYFF2 a meini prawf 1 a 10 o bolisi PCYFF 3 o’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2017 o ganlyniad i faint a graddfa a dyluniad yr annedd newydd yn benodol ei uchder, swmp, lefelau tir a llawr sy’n golygu nad yw’r bwriad yn cydweddu a phatrwm adeiladu’r ardal.

 

  1. Mae’r tŷ bwriedig yn groes i faen prawf 13 o bolisi PS5, maen prawf 7 o bolisi PCYFF 2 a maen prawf 10 o bolisi PCYFF 3 o’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2017 o ganlyniad i faint a graddfa a dyluniad yr annedd newydd yn benodol ei uchder, swmp, lefelau tir a llawr a lleoliad y ffenestri ar yr edrychiad gogleddol sy’n golygu fod y bwriad yn achosi effaith andwyol sylweddol ar fwynderau a phreifatrwydd trigolion eiddo sydd gyfochrog y safle.

 

Dyddiad cyhoeddi: 06/09/2021

Dyddiad y penderfyniad: 06/09/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 06/09/2021 - Pwyllgor Cynllunio

Dogfennau Cefnogol: