Manylion y penderfyniad

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

 

Dirprwyo'r hawl i Bennaeth Cynorthwyol yr Adran i gymeradwyo'r cais, yn ddarostyngedig i gytuno ar lefel y cyfraniad ariannol addysgol ac i gwblhau Cytundeb Adran 106 i sicrhau’r cyfraniad ariannol tuag at fannau chwarae ac addysg ynghyd ag amod i ddarparu 2 dŷ fforddiadwy a’r amodau canlynol:-

 

 1. 5 mlynedd.
 2. Yn unol â’r dogfennau/cynlluniau a gyflwynwyd gyda’r cais.
 3. Llechi naturiol.
 4. Samplau o’r deunyddiau a’r lliwiau ar gyfer y tai i’w cytuno gyda’r ACLL.
 5. Amodau Priffyrdd.
 6. Tirlunio meddal a chaled.
 7. Amodau Bioamrywiaeth
 8. Cytuno manylion parthed enwau Cymraeg ar gyfer y datblygiad ynghyd ac arwyddion sy’n hysbysu ac yn hyrwyddo’r datblygiad o fewn ac oddi allan y safle.
 9. Tynnu hawliau datblygu cyffredinol.
 10. Cyflwyno Datganiad Dull Adeiladu gan gynnwys darpariaeth parcio cerbydau’r adeiladwyr, oriau gwaith, danfoniadau ayyb.
 11. Cyflwyno manylion goleuadau allanol i’w gytuno gyda’r ACLL cyn iddynt gael eu gosod.
 12. Diogelu’r llecynnau agored ar gyfer y dyfodol
 13. Darpariaeth safleoedd biniau
 14. Materion tir llygredig
 15. Amodau draenio/Dŵr Cymru

 

Nodyn: Hysbysu’r ymgeisydd o’r angen i gyflwyno cynllun strategaeth ddraenio cynaliadwy i’w gymeradwyo gan Uned Dwr ac Amgylchedd y Cyngor.

Nodyn: Hysbysu’r ymgeisydd o ymateb Dŵr Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru.

Nodyn: Amrywiol nodiadau Priffyrdd

 

Dyddiad cyhoeddi: 06/09/2021

Dyddiad y penderfyniad: 06/09/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 06/09/2021 - Pwyllgor Cynllunio

Dogfennau Cefnogol: