Manylion y penderfyniad

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: Dirprwyo’r hawl i’r Uwch Reolwr Cynllunio i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i’r amodau isod:-

 1. 5 mlynedd.
 2. Yn unol â’r cynlluniau.
 3. Manylion y paneli solar.
 4. Cynllun tirlunio.
 5. Llechi naturiol.
 6. Datblygiad i’w gario allan yn unol â mesurau lliniaru bioamrywiaeth.
 7. Cyfyngu ar oriau gweithio i 08:00 – 18:00 yn yr wythnos; 08:00 – 12:00 ar ddydd Sadwrn a dim o gwbl ar y Sul a Gwyliau Banc.
 8. Cyfyngu ar lefelau sŵn.
 9. Cyflwyno Datganiad Dull Adeiladu.
 10. Amod Dwr Cymru i gyflwyno Datganiad Dull ag Asesiad Risg parthed y brif garthffos sy’n croesi’r safle.
 11. Sicrhau cynllun/trefniadau ar gyfer darparu’r tai fforddiadwy.
 12. Tynnu hawliau datblygiadau a ganiateir o’r tai fforddiadwy.
 13. Sicrhau enw Cymraeg i'r tai a’r stad.

 

NODYN: Hysbysu’r ymgeisydd o’r angen i gyflwyno cynllun strategaeth draenio gynaliadwy i’w gymeradwyo gan Uned Dwr ac Amgylchedd y Cyngor.

NODYN: Hysbysu’r ymgeisydd o’r angen i arwyddo cytundeb o dan Adran 38 o’r Ddeddf Briffyrdd.

 

Dyddiad cyhoeddi: 13/06/2022

Dyddiad y penderfyniad: 13/06/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 13/06/2022 - Pwyllgor Cynllunio

Dogfennau Cefnogol: