Manylion y penderfyniad

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Derbyniwyd yr adroddiad ar adolygiad diwedd y flwyddyn (sefyllfa 31 Mawrth 2022) o’r rhaglen gyfalaf 

 

Nodwyd y gwariant o £37,054,000 ar y rhaglen gyfalaf yn ystod y flwyddyn ariannol 2021/22, fydd yn cael ei ddefnyddio yn y datganiadau ariannol statudol ar gyfer 2021/22.  

 

Cymeradwywyd ariannu’r addasedig a gyflwynir yn rhan 4 o’r adroddiad, sef: 

  • £173,000 lleihad mewn defnydd o fenthyca 
  • £11,304,000 cynnydd mewn defnydd o grantiau a chyfraniadau 
  • £94,000 lleihad mewn defnydd o dderbyniadau cyfalaf 
  • £426,000 lleihad mewn defnydd o gyfraniadau refeniw 
  • Dim newid mewn defnydd o’r gronfa gyfalaf 
  • £1,003,000 cynnydd mewn defnydd o gronfeydd adnewyddu ac eraill 

 

Dyddiad cyhoeddi: 14/06/2022

Dyddiad y penderfyniad: 14/06/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 14/06/2022 - Y Cabinet

Dogfennau Cefnogol: