Manylion y penderfyniad

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: Caniatáu gydag amodau

 

1.            Cwblheir y datblygiad a ganiateir drwy hyn yn llwyr unol â'r manylion a ddangosir ar gynllun(iau) rhif 1137/28, 1137/30-03, 1137/24, 1137/30-1, 1137/02B, 1137/05, 1137/07 V2, 1137/23/1137/25-2, 1137/29 a gyflwynwyd i'r Awdurdod Cynllunio Lleol, ac a gynhwysir yn y ffurflen gais ac mewn unrhyw ddogfennau eraill gyda'r cais, os nad oes amod(au) sy'n ei diwygio wedi ei gynnwys ar y dyfarniad cynllunio hwn.

2.            Dylid gorffen defnyddio’r tir at ddibenion cynhyrchu trydan fel y caniateir yma 35 mlynedd neu’n gynharach o ddyddiad cynhyrchu egni y paneli solar, neu o fewn 6 mis i orffen defnyddio unrhyw baneli solar at ddibenion cynhyrchu trydan (oni bai iddynt gael eu hamnewid o fewn y cyfnod hwnnw) pa un bynnag yw’r cynharaf, ac fe ddylid gwneud hynny yn unol â chynllun gwaith a fydd eisoes wedi ei gyflwyno a’i gytuno’n ysgrifenedig gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol a bydd hwnnw’n cynnwys rhaglen weithredu.  Cwblheir y cynllun gwaith yn unol â’r manylion a gytunir a bydd y rhain yn cynnwys-

1.    Datganiad dull ar gyfer dad-gomisiynu a datgymalu’r holl gyfarpar ar y safle;

2.    Manylion unrhyw eitemau sydd am eu gadael ar y safle;

3.    Datganiad dull ar gyfer adfer y tir i amaethyddiaeth;

4.    Amserlenni ar gyfer digomisiynu, gwaredu ac adfer y tir;

5.    Datganiad dull ar gyfer gwaredu / ailgylchu priodol cyfarpar / strwythurau segur;

6.    Darpariaeth ar gyfer adolygu’r cynllun fel bo angen.

 

 

3.            Rhaid gweithredu’r Asesiad Risg Bioddiogelwch dyddiedig 9 Rhagfyr 2015 trwy gydol oes y datblygiad, oni bai y cytunir yn wahanol yn ysgrifenedig gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol.

4.            Os y bwriedir gosod system oleuo ar y safle ar unrhyw adeg bydd gofyn cyflwyno a chytuno yn ysgrifenedig gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol fanylion y system oleuo hynny gan dangos math, union leoliad, lefel goleuedd a’r modd o ddiogelu rhag llygredd neu gorlif golau.  Rhaid fydd gosod y system oleuo yn unol gyda’r manylion gytunwyd.

5.            Rhaid i’r datblygiad gael ei weithredu’n llwyr unol gyda’r Cynllun Rheolaeth Tirwedd ac Ecolegol (v5) dyddiedig 10 Mawrth 2021, Adroddiad Monitro Ehedydd cyf S_MSF_V4 dyddiedig 9 Mawrth 2021 a’r Cynllun Tirlunio rhif 1137/29 drwy gydol oes y datblygiad, oni bai y cytunir yn wahanol yn ysgrifenedig gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol.

6.            Ni chaniateir unrhyw ddatblygiad gweithredol gymryd lle yn ystod unrhyw waith yn gysylltiedig gyda’r caniatâd yma o fewn 3 medr naill ochr i linell ganol y pibelli cyflenwad sy’n croesi’r safle.

7.            Rhaid i’r datblygiad gael ei weithredu mewn cydymffurfiaeth lwyr gyda’r Datganiad Dull Cynllun Adeiladu ac Asesiad Risg gan Corylus dyddiedig Rhagfyr 2015 er diogelu cyflwr strwythurol y ddwy bibell cyflenwad sy’n croesi’r safle.  Ni chaniateir cario allan unrhyw ddatblygiad pellach yn gysylltiedig gyda’r caniatâd yma hyd nes y bydd y mesurau diogelu wedi cael eu gweithredu a’u cwblhau

 

Dyddiad cyhoeddi: 16/01/2023

Dyddiad y penderfyniad: 16/01/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 16/01/2023 - Pwyllgor Cynllunio

Dogfennau Cefnogol: