Manylion y penderfyniad

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

·       Derbyn yr adroddiad gan nodi’r sylwadau a gyflwynwyd yn ystod y drafodaeth.

·       Argymell i’r Cabinet y dylid cymeradwyo yr opsiwn a ffafrir o ran cyflwyno Cyfarwyddyd Erthygl 4, sef ‘Opsiwn 4: Gwynedd gyfan (Ardal yr Awdurdod Cynllunio Lleol Gwynedd)’.

·       Gofyn i’r swyddogion polisi cynllunio ail-edrych ar y trothwy y diffinir gorddarpariaeth o lety gwyliau ac ail gartrefi mewn cymunedau, yn ystod y broses o lunio Cynllun Datblygu Lleol newydd.

 

Dyddiad cyhoeddi: 09/03/2023

Dyddiad y penderfyniad: 09/03/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 09/03/2023 - Pwyllgor Craffu Cymunedau

Dogfennau Cefnogol: