Mater - cyfarfodydd

Cyfarfod: 12/07/2021 - Pwyllgor Cynllunio (eitem 14)

14 Cais Rhif C21/0368/42/DT Tyn y Mynydd, Mynydd Nefyn, Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6LN pdf eicon PDF 303 KB

Estyniad ochr unllawr

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Gruffydd Williams

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

Gwrthod y cais yn groes i’r argymhelliad

 

  • Dyluniad a deunyddiau yr estyniad yn estronol
  • Effaith ar yr AHNE a Statws Awyr Dywyll

 

Cofnod:

a)    Amlygodd y Rheolwr Cynllunio bod y cais yn gais llawn i adeiladu estyniad unllawr yn mesur 4.5 medr x 3.6 medr fyddai’n cynnwys ystafell gardd ar fwthyn unllawr wedi ei leoli ar lethrau Mynydd Nefyn. Nodwyd bod y tai preswyl agosaf dros 40 medr i’r gogledd a gogledd ddwyrain o’r estyniad bwriededig a bod y cais wedi ei gyflwyno i Bwyllgor ar gais yr Aelod Lleol.

Eglurwyd bod Polisi PCYFF3 yn datgan y caniateir cynigion, gan gynnwys estyniadau a newidiadau i adeiladau a strwythurau presennol, os ydynt yn cydymffurfio a nifer o feini prawf sy’n cynnwys, bod y cynnig

·         yn ychwanegu neu yn gwella cymeriad y safle, yr adeilad neu’r ardal o ran y gosodiad, yr ymddangosiad, y raddfa, yr uchder, y mas a’r driniaeth i’r drychiadau

·         parchu cyd-destun y safle a’i le yn y dirwedd leol;

·         defnyddio deunyddiau sy’n briodol i’r hyn sydd o’u hamgylch ac yn ymgorffori tirlunio meddal;

·         gwella rhwydwaith cludiant a chyfathrebu diogel ac integredig;

·         cyfyngu rhediad dwr a pherygl risg llifogydd ac atal llygredd;

·         cyflawni dyluniad cynhwysol

·         galluogi mynediad i bawb

·         helpu creu amgylcheddau iach a bywiog gan ystyried iechyd a lles defnyddwyr y dyfodol.

Amlygwyd bod yr estyniad yn cynnwys ystafell gardd gyda ffenestri gwydr sylweddol o faint a graddfa dderbyniol ac addas ar gyfer y lleoliad. Er bod y safle yn uchel ar lethrau Mynydd Nefyn gyda golygfeydd dros  yr arfordir, ni ystyriwyd y byddai’r bwriad yn cael effaith niweidiol sylweddol ar fwynderau a chymeriad yr AHNE cyfagos oherwydd natur y tirwedd lleol a llys tyfiant o fewn yr ardal leol.  Mewn ymateb i wrthwynebiad a dderbyniwyd yn honni effaith y bwriad ar y bwthyn ynghyd a’r AHNE nodwyd, er bod bwriad adeiladu’r estyniad o ddeunydd a dyluniad cyfoes, ni fyddai lleoliad yr estyniad ar dalcen y bwthyn ynghyd a’i faint yn amharu yn sylweddol ar edrychiad a chymeriad yr eiddo na’r AHNE.

b)    Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd yr ymgeisydd y pwyntiau canlynol:

·         Cais ydoedd am ystafell ardd fach ar ochr ffrynt Orllewinol y bwthyn.

·         Pwrpas yr estyniad fyddai darparu lle byw ychwanegol a chael mwy o olau i mewn i'r eiddo.

·         Gan ei fod yn fwthyn bach Cymreig mae'n eithaf tywyll gyda ffenestri bach iawn yn wynebu'r Gogledd.

·         Trwy agor pen y talcen  a gosod gwydr, y gobaith yw cael mwy o oleuni i mewn i’r eiddo a chaniatáu iddynt wneud y gorau o'r golygfeydd hyfryd ar draws Bae Nefyn a Phorthdinllaen.

·         Byddai'r estyniad ar y talcen yn cael ei adeiladu o wydr yn bennaf, ond defnyddio teils llechi Cymreig ar y to i gyd-fynd â'r teils presennol gan gadw cymeriad yr adeiladwaith gwreiddiol.

·         Bod y cynnig yn unol â chymeriad yr ardal ac yn gynnig cymharol gymedrol o'i gymharu â llawer o estyniadau tebyg

c)    Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd yr Aelod Lleol y pwyntiau canlynol:

·         Atgoffwyd yr Aelodau o ofynion statudol gwarchod yr AHNE

·         Bod bythynnod traddodiadol ar hyd y mynydd

·         Dim angen gor-ddatblygiadau ar lechweddau’r Mynydd

·         Bod tri llwybr cyhoeddus yn  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 14