Mater - cyfarfodydd

Cyfarfod: 28/11/2022 - Pwyllgor Cynllunio (eitem 6)

6 Cais Rhif C22/0727/14/DT 9 Ffordd Menai, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1LF pdf eicon PDF 301 KB

Estyniad deulawr i'r cefn ac ochr yr annedd. 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Ioan Thomas

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Caniatáu – amodau

 

  1. 5 Mlynedd i ddechrau gwaith.
  2. Unol a chynlluniau.
  3. Gosod gwydr afloyw 1.8m mewn uchder ar hyd ochr deheuol y balconi bwriededig.
  4. Cyflwyno manylion yn dangos y wal gynnal cyn dechrau gwaith ar y safle.
  5. Gorffen gwaith ar y wal gynnal cyn dechrau gwaith ar yr estyniad.
  6. Gorffeniad i gydweddu gyda’r tŷ presennol.

 

Nodyn Gwybodaeth:

Dwr Cymru

Rhywogaethau gwarchodedig

 

Cofnod:

Estyniad deulawr i'r cefn ac ochr yr annedd.

 

a)    Amlygodd y Rheolwr Cynllunio mai cais llawn ydoedd ar gyfer codi estyniad deulawr ar ddrychiad cefn tŷ deulawr. Byddai’r estyniad yn cynnwys ystafell wely a baddon ar lefel daear a chegin gyda balconi blaen ar lefel llawr cyntaf. Cyflwynwyd y cais i bwyllgor oherwydd bod tad yr ymgeisydd yn Gynghorydd Lleol.

 

Lleolir y tŷ ar safle wedi ei gloddio i mewn i lethr o fewn ystâd breswyl a ffin datblygu'r dref gyda gardd flaen yn llawer is na’r ardd gefn. Byddai'r estyniad yn llenwi cornel wag yng nghefn y tŷ gyda grisiau allanol ar hyd ochr deheuol yr estyniad yn ffurfio mynediad o’r ardd flaen i’r cefn; lleolir y grisiau hyn  ar hyd terfyn yr eiddo gyda chymydog.  Mae’n debygol mai rhan llawr cyntaf cefn yr estyniad yn unig fyddai yn weladwy o’r ffordd yr ystâd i’r dwyrain, a chip olwg yn unig o ddrychiad blaen yr estyniad o’r ffordd sirol i’r gorllewin.

 

Ystyriwyd bod dyluniad ac edrychiad y bwriad yn dderbyniol ac yng nghyd-destun mwynderau gweledol, ychydig iawn o’r estyniad fyddai yn weladwy o fannau cyhoeddus. Y bwriad felly yn cydymffurfio a pholisi PCYFF 2 a 3 o’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl).

 

Yng nghyd-destun materion trafnidiaeth a mynediad amlygwyd bod sylwadau wedi eu derbyn gan yr Uned Trafnidiaeth yn datgan dim gwrthwynebiad mewn egwyddor ond o’r cynlluniau a ddarparwyd y byddai’n ymddangos y gall y bwriad gynnwys strwythur cynnal sefydlogrwydd y briffordd gyfochrog. Ategwyd nad oedd yn glir o’r cynllun os oedd y strwythur yn bodoli neu’n rhan o’r cais ac felly bwriad gwneud cais i’r  ymgeisydd ddarparu rhagor o fanylion er eglurhad. Nodwyd y bydd angen gosod amod i orfodi cyflwyno manylion y wal gynnal cyn dechrau gwaith ar y safle.

 

Ystyriwyd bod y bwriad yn dderbyniol oherwydd na fyddai’n cael effaith ar y strydlun, mwynderau trigolion cyfagos na diogelwch ffyrdd.

 

b)    Cynigiwyd ac eiliwyd caniatáu y cais yn unol ar argymhelliad

 

PENDERFYNWYD: Caniatáuamodau

 

1.         5 Mlynedd i ddechrau gwaith.

2.         Unol a chynlluniau.

3.         Gosod gwydr afloyw 1.8m mewn uchder ar hyd ochr deheuol y balconi bwriededig.

4.         Cyflwyno manylion yn dangos y wal gynnal cyn dechrau gwaith ar y safle.

5.         Gorffen gwaith ar y wal gynnal cyn dechrau gwaith ar yr estyniad.

6.         Gorffeniad i gydweddu gyda’r presennol.

 

Nodyn Gwybodaeth:

Dwr Cymru

Rhywogaethau gwarchodedig