Mater - cyfarfodydd

Cyfarfod: 07/09/2023 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio (eitem 11)

11 ADRODDIADAU ARCHWILIO CYMRU - Diweddariad Ch1 pdf eicon PDF 208 KB

Darparu diweddariad i’r Pwyllgor ar raglen waith Chwarter 1 Archwilio Cymru 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

Derbyn yr adroddiadau

 

Nodyn: 11b – awgrym i gynnwys enwau / engreiffitau o Fentrau Cymdeithasol Gwynedd yn yr ymateb er mwyn deall y cyd-destun yn ehangach

 

Cofnod:

Croesawyd Alan Hughes ac Yvonne Thomas (Archwilio Cymru),  Dewi Wyn Jones (Rheolwr Gwasanaeth Cefnogi Busnes y Cyngor) a Jennifer Rao (Swyddog Cefnogi Busnes) i’r cyfarfod i gyflwyno eu sylwadau / ymatebion.

 

Diweddariad Chwarter 1

 

Cyflwynwyd diweddariad chwarterol (hyd at 30 Mehefin 2023) o raglen waith ac amserlen Archwilio Cymru. Trafodwyd y gwaith archwilio ariannol a'r gwaith archwilio perfformiad lleol gan amlygu y byddai’r Adroddiad Blynyddol i’w gyhoeddi ym mis Tachwedd 2023.

 

Tynnodd y Rheolwr Archwilio, Archwilio Cymru, sylw’r Pwyllgor i un camgymeriad yn yr adroddiad a gyflwynwyd.  Lle roedd yn adroddiad yn nodi “Ni dderbyniwyd Ffurflen Flynyddol y Cydbwyllgor Polisi Cynllunio eto”, mewn gwirionnedd roedd Ffurflen Flynyddol y Cydbwyllgor Polisi Cynllunio wedi ei dderbyn ganddynt ar 13 Mehefin 2023.

 

Cyfeiriwyd at yr Adolygiad Themâu Digidol gan amlygu bod drafft cyntaf o’r adolygiad wedi ei rannu gyda’r Cyngor. Ategwyd bod Adolygiad Effeithlonrwydd Craffu wedi ei gwblhau a bod trafodaethau wedi eu cynnal 06-09-23 i gytuno ar yr adroddiad terfynol. Y bwriad yw cyflwyno’r adroddiad terfynol i’r cyfarfod nesaf o’r Pwyllgor. Cyfeiriwyd at astudiaethau cenedlaethol llywodraeth leol sydd wedi eu Cynllunio ynghyd ag adroddiadau cenedlaethol ac allbynnau eraill a gyhoeddwyd gan Archwilio Cymru ers Mehefin 2022 oedd yn cynnwysCyfle wedi’i golli - Mentrau Cymdeithasol

 

Diolchwyd am yr adroddiad

 

Mewn ymateb i sylw nad oedd cyfeiriad yn y diweddariad at yr argyfwng concrid diweddar (diogelwch adeiladau cyhoeddus sydd wedi eu hadeiladu gan ddefnyddio’r concrid aeredig RACC), nodwyd y byddai cynlluniau archwilio yn addasu fel bydd yr angen yn codi a gyda’r mater yn un cyfredol,  byddai’n debygol o ddylanwadu cynlluniau i’r dyfodol.

 

PENDERFYNWYD derbyn yr adroddiad