Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

Lleoliad: Hybrid - Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon / Rhithiol drwy Zoom

Cyswllt: Annes Siôn  01286 679490

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

COFNODION:

Ni dderbyniwyd unrhyw ymddiheuriad.

 

Croesawyd yr Aelodau Cabinet a Swyddogion i’r cyfarfod.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

COFNODION:

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiad o fuddiant personol.

 

3.

MATERION BRYS

Dogfennau ychwanegol:

COFNODION:

Nid oedd unrhyw fater brys. 

 

4.

MATERION YN CODI O DROSOLWG A CHRAFFU

Dogfennau ychwanegol:

COFNODION:

Nid oedd unrhyw fater yn codi o drosolwg a chraffu.

5.

COFNODION CYAFARFOD A GYNHALIWYD AR 29 MAWRTH 2022 pdf eicon PDF 319 KB

Dogfennau ychwanegol:

COFNODION:

Bu i’r Cadeirydd dderbyn cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar y 29ain o Fawrth 2022 fel rhai cywir.

 

6.

ADRODDIAD PERFFORMIAD CYNGOR GWYNEDD 2021/22 pdf eicon PDF 114 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Dyfrig Siencyn

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cymeradwywyd Adroddiad Perfformiad Cyngor Gwynedd 2021/22 ac argymhellwyd i’r Cyngor Llawn ei fabwysiadu yn ei gyfarfod nesaf ar y 23 Mehefin 2022.

 

COFNODION:

Cyflwynwyd yr adroddiad gan y Cyng. Dyfrig Siencyn.

 

PENDERFYNIAD

 

Cymeradwywyd Adroddiad Perfformiad Cyngor Gwynedd 2021/22 ac argymhellwyd i’r Cyngor Llawn ei fabwysiadu yn ei gyfarfod nesaf ar y 23 Mehefin 2022. 

 

TRAFODAETH

 

Cyflwynwyd yr adroddiad gan nodi fod yr adroddiad yn adlewyrchu ar waith y Cyngor dros y flwyddyn aeth heibio. Eglurwyd ei fod yn adroddiad diddorol dros ben sydd yn dangos rhychwant gwaith sydd wedi ei wneud ynghyd â camau i gynnal perfformiad y Cyngor i’r dyfodol.

 

Ychwanegodd y Rheolwr Gwasanaeth Cefnogi Busnes y Cyngor fod yr adroddiad yn dangos cynnydd y Cyngor yn erbyn eu blaenoriaethau yn ystod 2021/22. Nodwyd fod yr adroddiad yn un cytbwys sydd yn rhoi sylw i waith sydd wedi gyflawni ynghyd â gwaith sydd heb ei wneud. Mynegwyd fod rhan gyntaf yr adroddiad yn adrodd ar gynnydd o ran y blaenoriaethau’r Cyngor tra fod yr ail ran yn mynd i’r afael a pherfformiad adrannau o ran eu gwaith o ddydd i ddydd.

 

Eglurwyd fod y gwaith hwn wedi ei baratoi gan yr adrannau ac wedi ei wirio gan yr Aelodau Cabinet cyfredol cyn yr etholiad. Nodwyd y bydd yr adroddiad yn cael ei gyflwyno i’r Cyngor Llawn ar y 23 Mehefin.

 

Awdur: Dewi Wyn Jones

7.

CYFRIFON TERFYNOL 2021/22 - ALLDRO REFENIW pdf eicon PDF 302 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Ioan Thomas

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

1.1 Nodwyd sefyllfa ariannol derfynol adrannau’r Cyngor am 2021/22. 

 

1.2 Cymeradwywyd y symiau i’w parhau (y golofn “Gor/(Tan) Wariant Addasedig” o’r talfyriad yn Atodiad 1), sef -

 

ADRAN 

£’000 

Oedolion, Iechyd a Llesiant 

(69) 

Plant a Theuluoedd 

(97) 

Addysg 

(60) 

Economi a Chymuned 

(72) 

Priffyrdd a Bwrdeistrefol 

0 

Amgylchedd  

(100) 

Ymgynghoriaeth Gwynedd 

(100) 

Tai ac Eiddo 

(100) 

Tîm Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol 

(33) 

Cyllid 

(96) 

Cefnogaeth Gorfforaethol 

(63) 

 

1.3 Cymeradwywyd yr argymhellion a’r trosglwyddiadau ariannol canlynol (sydd wedi’u hegluro yn Atodiad 2)

 

·       Yr Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol i dderbyn cymorth ariannol un-tro o £746k i ddiddymu ei orwariant am y flwyddyn yn llwyr, o ystyried yr amgylchiadau eithriadol yn ymwneud â’r argyfwng eleni. Bydd hyn yn galluogi’r adran symud ymlaen i wynebu her 2022/23. 

 

·       Er mwyn cydymffurfio â'r Rheoliadau Ariannol, ni fydd yr adrannau canlynol yn cadw eu tanwariant uwchlaw (£100k):  

·       Adran Amgylchedd (£91k) 

·       Adran Ymgynghoriaeth Gwynedd (£9k) 

·       Adran Tai ac Eiddo (£180) 

 

Ceisir penderfyniad y Cabinet i neilltuo’r cyfanswm o £280k i gronfa ar gyfer trefniadau adfer yn sgil Covid ar gyfer cyllido'r heriau ariannol cysylltiedig fydd yn wynebu'r Cyngor. 

 

·       Ar gyllidebau Corfforaethol: 

·       fod (£2,183k) yn ymwneud â chostau cyfalaf yn cael ei neilltuo i gronfa ariannu'r rhaglen gyfalaf 

·       gyda gweddill y tanwariant net ar gyllidebau Corfforaethol yn cael ei neilltuo fel a ganlyn: 

·       (£395k) yn mynd i falansau cyffredinol y Cyngor 

·       (£3,000k) i'r Gronfa Trawsffurfio i gyllido blaenoriaethau'r Cyngor a gwaith trawsffurfiol ei natur 

·       (£1,377k) i'r Gronfa trefniadau adfer yn sgil Covid ar gyfer cyllido'r heriau ariannol cysylltiedig fydd yn wynebu'r Cyngor. 

 

1.4 Cymeradwywyd y trosglwyddiadau ariannol o gronfeydd penodol fel yr amlinellir yn Atodiad 4 yn dilyn adolygiad o’r cronfeydd, gan gynaeafu (£851k) o gronfeydd gan ddefnyddio £746k ohono i gynorthwyo’r Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol sydd wedi gorwario yn 2021/22 a throsglwyddo'r £105k sydd yn weddill i falansau cyffredinol y Cyngor. 

 

COFNODION:

Cyflwynwyd yr adroddiad gan y Cyng. Ioan Thomas.

 

PENDERFYNIAD

 

1.1 Nodwyd sefyllfa ariannol derfynol adrannau’r Cyngor am 2021/22.  

  

1.2 Cymeradwywyd y symiau i’w parhau (y golofn “Gor/(Tan) Wariant Addasedig” o’r talfyriad yn Atodiad 1), sef - 

  

ADRAN  

£’000  

Oedolion, Iechyd a Llesiant  

(69)  

Plant a Theuluoedd  

(97)  

Addysg  

(60)  

Economi a Chymuned  

(72)  

Priffyrdd a Bwrdeistrefol  

0  

Amgylchedd   

(100)  

Ymgynghoriaeth Gwynedd  

(100)  

Tai ac Eiddo  

(100)  

Tîm Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol  

(33)  

Cyllid  

(96)  

Cefnogaeth Gorfforaethol  

(63)  

  

1.3 Cymeradwywyd yr argymhellion a’r trosglwyddiadau ariannol canlynol (sydd wedi’u hegluro yn Atodiad 2) -  

  

·         Yr Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol i dderbyn cymorth ariannol un-tro o £746k i ddiddymu ei orwariant am y flwyddyn yn llwyr, o ystyried yr amgylchiadau eithriadol yn ymwneud â’r argyfwng eleni. Bydd hyn yn galluogi’r adran symud ymlaen i wynebu her 2022/23.  

 

·         Er mwyn cydymffurfio â'r Rheoliadau Ariannol, ni fydd yr adrannau canlynol yn cadw eu tanwariant uwchlaw (£100k):   

·         Adran Amgylchedd (£91k)  

·         Adran Ymgynghoriaeth Gwynedd (£9k)  

·         Adran Tai ac Eiddo (£180k)  

  

Ceisir penderfyniad y Cabinet i neilltuo’r cyfanswm o £280k i gronfa ar gyfer trefniadau adfer yn sgil Covid ar gyfer cyllido'r heriau ariannol cysylltiedig fydd yn wynebu'r Cyngor.  

 

·         Ar gyllidebau Corfforaethol:  

·         fod (£2,183k) yn ymwneud â chostau cyfalaf yn cael ei neilltuo i gronfa ariannu'r rhaglen gyfalaf  

·         gyda gweddill y tanwariant net ar gyllidebau Corfforaethol yn cael ei neilltuo fel a ganlyn:  

·         (£395k) yn mynd i falansau cyffredinol y Cyngor  

·         (£3,000k) i'r Gronfa Trawsffurfio i gyllido blaenoriaethau'r Cyngor a gwaith trawsffurfiol ei natur  

·         (£1,377k) i'r Gronfa trefniadau adfer yn sgil Covid ar gyfer cyllido'r heriau ariannol cysylltiedig fydd yn wynebu'r Cyngor.  

 

1.4 Cymeradwywyd y trosglwyddiadau ariannol o gronfeydd penodol fel yr amlinellir yn Atodiad 4 yn dilyn adolygiad o’r cronfeydd, gan gynaeafu (£851k) o gronfeydd gan ddefnyddio £746k ohono i gynorthwyo’r Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol sydd wedi gorwario yn 2021/22 a throsglwyddo'r £105k sydd yn weddill i falansau cyffredinol y Cyngor.  

 

TRAFODAETH

 

Cyflwynwyd yr adroddiad gan nodi fod yr adroddiad yn manylu ar wariant y Cyngor yn 2021/22. Eglurwyd fod talfyriad o sefyllfa derfynol yr holl adrannau i’w gweld fel rhan o’r adroddiad ynghyd â’r symiau i’w cario ymlaen ar ddiwedd y flwyddyn ariannol. Tynnwyd sylw at effaith ariannol Covid19 ar y Cyngor unwaith efo gyda £17.5miliwn wedi ei hawlio o’r gronfa caledi a Furlough erbyn diwedd y flwyddyn.

 

Amlygwyd y prif faterion a meysydd ble fu gwahaniaeth sylweddol, yn benodol nifer o grantiau sylweddol ychwanegol yn hwyr yn y flwyddyn sydd wedi trawsnewid y sefyllfa ariannol erbyn diwedd y flwyddyn. Tynnwyd sylw at yr arian ychwanegol i Setliad Llywodraeth Leol o £2.5m, grant Pwysau Gofal Cymdeithasol o £1.9m, Cronfa Adfer Gofal Cymdeithasol o £1.5m ynghyd â Ôl Groniad Treth Cyngor o £0.9m i enwi dim ond rhai. Mynegwyd fod tanwariant i’w gweld ar draws yr holl adrannau oni bai am yr Adran Briffyrdd a Bwrdeistrefol sydd yn gorwario o £746mil. Eglurwyd mai’r maes Bwrdeistrefol sydd yn parhau i fod yn gorwario gyda problemau amlycaf i’w gweld yn maes casglu a gwaredu gwastraff.

 

Nodwyd fod gwelliant sylweddol  ...  view the full COFNODION text for item 7.

Awdur: Dewi Morgan

8.

RHAGLEN GYFALAF 2021/22 - ADOLYGIAD DIWEDD BLWYDDYN (SEFYLLFA 31 MAWRTH 2022) pdf eicon PDF 334 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Ioan Thomas

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyniwyd yr adroddiad ar adolygiad diwedd y flwyddyn (sefyllfa 31 Mawrth 2022) o’r rhaglen gyfalaf 

 

Nodwyd y gwariant o £37,054,000 ar y rhaglen gyfalaf yn ystod y flwyddyn ariannol 2021/22, fydd yn cael ei ddefnyddio yn y datganiadau ariannol statudol ar gyfer 2021/22.  

 

Cymeradwywyd ariannu’r addasedig a gyflwynir yn rhan 4 o’r adroddiad, sef: 

 • £173,000 lleihad mewn defnydd o fenthyca 
 • £11,304,000 cynnydd mewn defnydd o grantiau a chyfraniadau 
 • £94,000 lleihad mewn defnydd o dderbyniadau cyfalaf 
 • £426,000 lleihad mewn defnydd o gyfraniadau refeniw 
 • Dim newid mewn defnydd o’r gronfa gyfalaf 
 • £1,003,000 cynnydd mewn defnydd o gronfeydd adnewyddu ac eraill 

 

COFNODION:

Cyflwynwyd yr adroddiad gan y Cyng. Ioan Thomas.

 

PENDERFYNIAD

 

Derbyniwyd yr adroddiad ar adolygiad diwedd y flwyddyn (sefyllfa 31 Mawrth 2022) o’r rhaglen gyfalaf.   

 

Nodwyd y gwariant o £37,054,000 ar y rhaglen gyfalaf yn ystod y flwyddyn ariannol 2021/22, fydd yn cael ei ddefnyddio yn y datganiadau ariannol statudol ar gyfer 2021/22.   

 

Cymeradwywyd ariannu’r addasedig a gyflwynir yn rhan 4 o’r adroddiad, sef:  

 • £173,000 lleihad mewn defnydd o fenthyca  
 • £11,304,000 cynnydd mewn defnydd o grantiau a chyfraniadau  
 • £94,000 lleihad mewn defnydd o dderbyniadau cyfalaf  
 • £426,000 lleihad mewn defnydd o gyfraniadau refeniw  
 • Dim newid mewn defnydd o’r gronfa gyfalaf  
 • £1,003,000 cynnydd mewn defnydd o gronfeydd adnewyddu ac eraill  

 

TRAFODAETH

 

Cyflwynwyd yr adroddiad gan nodi ei fod yn cyflwyno’r rhaglen gyfalaf ddiwygiedig a cymeradwyo’r ffynonellau ariannu perthnasol. Mynegwyd mai y prif gasgliadau yw fod y Cyngor wedi llwyddo i wario £37.1m yn 2021/22 ar gynlluniau cyfalaf, gyda 81% ohono wedi’i ariannu drwy grantiau penodol.

 

Eglurwyd fod effaith argyfwng Covid19 wedi parhau ar y rhaglen gyfalaf. Nodwyd yn ychwanegol i’r £31.2m adroddwyd arno yn adolygiadau blaenorol 2021/22, fod £26.8m pellach o wariant arfaethedig wedi’i ail-broffilio i 2022/23 a tynnwyd sylw at prif gynlluniau a oedd yn cynnwys:

·         £7.6 miliwn Cynlluniau Strategaeth Tai a Digartrefedd

·         £7.2 miliwn Cynlluniau Atal Llifogydd a Traenio Tir

·         £6.5 miliwn Cynlluniau Ysgolion Ganrif 21 ac Eraill

·         £4.0 miliwn Grantiau Newydd Llywodraeth Cymru yn y maes Tai (adnodd a ddisodlir yn llithro)

·         £3.2 miliwn Grant Cyfalaf Cyffredinol Ychwanegol 21/22 (derbyniwyd yn chwarter olaf y flwyddyn gyda’r hawl i’w lithro i 22/23).

 

Tynnwyd sylw at grantiau ychwanegol a lwyddodd y Cyngor i’w denu ers yr adolygiad diwethaf, a oedd yn cynnwys:

·         £3.2 miliwn - Grant Cyfalaf Cyffredinol Ychwanegol 21/22 – caniatâd llithro i 22/23.

·         £3.1 miliwn – Grantiau o’r Gronfa Datblygu Tir ac Adeiladu sy’n caniatáu disodli ariannu cyfredol i’w wario yn 22/23.

·         £1.3 miliwn – Grant Cronfa Gofal Canolraddol – addasiadau sefydliadau oedolion a hwyluso gweithio ar y cyd ac asiantaethau eraill yn y maes gofal.

·         £1.1 miliwn – Grant Cyfalaf Prydau Ysgol am Ddim – caniatáu disodli ariannu cyfredol i’w wario yn  22/23 ar addasiadau i geginau ysgolion.

 

Ychwanegodd y Uwch Reolwr Cyllid fod effaith amlwg ar grantiau gyda nifer uchel o grantiau yn llithro, ac amlygwyd fod hyn yn rhoi effaith ar gronfeydd y Cyngor.

 

Sylwadau’n codi o’r drafodaeth

¾     Eglurwyd fod yr adroddiad hwn yn un technegol ac fod cynlluniau pendant ar gyfer y cynlluniau sydd wedi llithio. Mynegwyd y bydd Cynllun Asedau’r Cyngor yn cael ei gyflwyno yn fuan a fydd yn nodi faint o arian cyfalaf fydd ar gael i’w wario dros y blynyddoedd i ddod.

¾     Nodwyd anfodlonrwydd gyda grantiau yn dod yn hwyr yn flwyddyn, gan bwysleisio ei bod yn anodd cynllunio yn hir dymor ynghyd a sicrhau cyllideb gytbwys.

 

Awdur: Dewi Morgan