Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 300 KB

5.

STRATEGAETH CYLLIDEB 2022/23 pdf eicon PDF 162 KB

I ystyried y wybodaeth, risgiau sy’n deillio o’r strategaeth, a chraffu penderfyniadau’r Cabinet

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

  • Derbyn yr adroddiad
  • Nodi’r amserlen, y rhagolygon a’r risgiau perthnasol yng nghyswllt cyllideb y Cyngor
  • Derbyn penderfyniadau’r Cabinet (28 Medi 2021)

 

6.

RHEOLAETH TRYSORLYS 2021-22 ADOLYGIAD CANOL BLWYDDYN pdf eicon PDF 426 KB

I ystyried yr adroddiad

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad a nodi’r cynnwys

 

7.

ASESIAD CYNALIADWYEDD ARIANNOL pdf eicon PDF 129 KB

I ystyried yr adroddiad ynghyd ag ymatebion Cyngor Gwynedd i’r argymhellion

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

  • Derbyn yr adroddiad
  • Cymeradwyo ymateb Cyngor Gwynedd i argymhellion Archwilio Cymru

 

8.

ARCHWILIO CYMRU - RHAGLEN WAITH AC AMSERLEN pdf eicon PDF 194 KB

I dderbyn diweddariad ar raglen waith Chwarter 2 Archwilio Cymru

Penderfyniad:

Derbyn rhaglen waith Chwarter 2 Archwilio Cymru

 

9.

DEDDF LLYWODRAETH LEOL AC ETHOLIADAU ( CYMRU) 2021 pdf eicon PDF 255 KB

I ystyried  yr adroddiad a chytuno ar yr argymhelliad ynglŷn a maint y Pwyllgor i’r dyfodol. 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

  • Derbyn yr adroddiad
  • Cymeradwyo cynnydd yn y Rhaglen Waith a cheisio diweddariad ar gyfer cyfarfod Mis Chwefror
  • Argymell i’r Cyngor Llawn maint cyfansawdd o 18 aelod ar gyfer y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - 12 Aelod Cyfetholedig a 6 Aelod Lleyg. I fod yn weithredol o 5 Mai 2022
  • Derbyn y newidiadau arfaethedig i’r Cyfansoddiad – newidiadau statudol i’w cyflawni gan y Swyddog Monitro yn unol a’i hawl dan y Cyfansoddiad.