Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 229 KB

5.

ADRODDIAD BLYNYDDOL DRAFFT CRONFA BENSIWN GWYNEDD AM Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN 31 MAWRTH 2022 pdf eicon PDF 104 KB

I dderbyn a nodi Adroddiad Blynyddol (drafft) y Gronfa Bensiwn ar gyfer 2021/22.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

DIWEDDARIAD GWEINYDDIAETH PENSIYNAU pdf eicon PDF 468 KB

I ystyried yr adroddiad

7.

TASGLU AR DDATGELIADAU ARIANNOL CYSYLLTIEDIG Â'R HINSAWDD ('TCFD') - YMGYNGHORIAD 'TCFD' pdf eicon PDF 188 KB

I nodi'r bwriad i baratoi ymateb drafft ar ran Cronfa Bensiwn Gwynedd i'w gymeradwyo ym Mhwyllgor Pensiynau’r 14eg o Dachwedd.

8.

PRISIAD 2022 O'R GRONFA BENSIWN

I dderbyn diweddariad ar lafar