Rhaglen

Lleoliad: Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt: Sion Owen  01286 679665

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL IS GADEIRYDD

Ethol is gadeirydd i’r pwyllgor hwn ar gyfer 2019-20.

2.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

3.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

4.

MATERION BRYS

I nodi unrhyw faterion sydd yn faterion brys yn nhyb y Cadeirydd er mwyn eu hystyried.

5.

COFNODION pdf eicon PDF 72 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig bod cofnodion cyfarfod diwethaf y pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 4/9/19 yn cael eu harwyddo fel cofnod cywir o’r cyfarfod.

6.

CYDNABYDDIAETH ARIANNOL I AELODAU ETHOLEDIG pdf eicon PDF 81 KB

Adrodd ar wybodaeth Adroddiad Blynyddol y Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol.

7.

CYFATHREBU A THECHNOLEG pdf eicon PDF 81 KB

Cyflwyno diweddariad o’r gwaith er mwyn gwella y ddarpariaeth i gyfathrebu trwy ddefnydd technoleg

8.

ADRODDIADAU BLYNYDDOL AELODAU ETHOLEDIG 2018/19 pdf eicon PDF 61 KB

Cyflwyno gwybodaeth am Adroddiadau Blynyddol Aelodau Etholedig (2018/19) a gyhoeddwyd a’r gwelliannau sydd wedi eu gwneud i’n prosesau.

Dogfennau ychwanegol:

9.

IS-GRWP AMRYWIAETH pdf eicon PDF 87 KB

Cyflwyno diweddariad ar waith yr is-grŵp Amrywiaeth i aelodau’r Pwyllgor a gofyn am sylwadau ar y rhaglen waith ddrafft. 

10.

DARPARIAETH DYSGU A DATBLYGU I AELODAU pdf eicon PDF 132 KB

Rhoi trosolwg o’r ddarpariaeth Dysgu a Datblygu i Aelodau, gan amlygu llwyddiannau, sialensiau a datblygiadau

11.

YMDDYGIAD BYGYTHIOL YN ERBYN CYNGHORWYR pdf eicon PDF 65 KB

Cyflwyno canllawiau diweddaraf Cymdeithas Llywodraeth Cymru (CLlC) “Canllaw’r Cynghorwyr i drafod bygwch”.