Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Siambr Hywel Dda, Council Offices, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679 878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

Cofnod:

Derbyniwyd ymddiheuriad gan y Cynghorydd Angela Russell

 

Croesawyd y Cynghorydd W Gareth Roberts fel aelod newydd i’r Pwyllgor Trwyddedu Canolog

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

 

Cofnod:

 

Ni dderbyniwyd datganiad o fuddiant personol gan unrhyw aelod oedd yn bresennol.

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

Cofnod:

Dim i’w nodi

 

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 50 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 9fed o Fedi 2019 fel rhai cywir  

 

 

Cofnod:

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod o’r pwyllgor a gynhaliwyd Medi 9fed 2019 fel rhai cywir.

 

 

 

5.

COFNODION IS BWYLLGORAU TRWYDDEDU pdf eicon PDF 82 KB

 

Cyflwyno, er gwybodaeth, cofnodion yr Is Bwyllgor Trwyddedu Canolog a gynhaliwyd;

 

20.06.19

 

 

Cofnod:

 

Derbyniwyd, er gwybodaeth gofnodion yr Is bwyllgor a gynhaliwyd 20.06.19