Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Siambr Hywel Dda, Council Offices, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679 878

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

I ethol Cadeirydd am 2018/19

 

Cofnod:

Penderfynwyd ail ethol y Cynghorydd Peter Read yn Gadeirydd y Pwyllgor hwn am y cyfnod 2018 – 2019

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

I ethol Is-gadeirydd am 2018/19

 

Cofnod:

Penderfynwyd ail ethol y Cynghorydd Elfed Williams yn Is Gadeirydd y Pwyllgor hwn am y cyfnod 2018 – 2019

 

3.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

Cofnod:

         Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorwyr John Brynmor Hughes, Sïon            Jones a Rheinallt Puw

 

         Amlygwyd pryder ynglŷn â phresenoldeb Aelodau rhai o’r grwpiau gwleidyddol o      ganlyniad i newid diweddar yn y balans gwleidyddol. Awgrymwyd cyfeirio'r     sylwadau at y Swyddog Monitro.

 

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

Cofnod:

Ni dderbyniwyd datganiad o fuddiant personol gan unrhyw aelod oedd yn bresennol.

 

5.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

Cofnod:

Dim i’w nodi

 

6.

COFNODION pdf eicon PDF 79 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 5.3.18 fel rhai cywir  

 

Cofnod:

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod o’r pwyllgor a gynhaliwyd ar 5 o Fawrth 2018 fel rhai cywir.

 

 

7.

COFNODION IS-BWYLLGOR TRWYDDEDU CYFFREDINOL pdf eicon PDF 72 KB

Cyflwyno, er gwybodaeth, cofnodion yr Is Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol a gynhaliwyd ar y dyddiau canlynol:

 

a) 13.03.2018

Cofnod:

Cyflwynwyd, er gwybodaeth, gofnodion cyfarfod o’r Is-bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol a gynhaliwyd 13.03.2018

 

 

8.

CAIS I NEWID DIWRNOD MARCHNAD PORTHMADOG pdf eicon PDF 74 KB

I ystyried adroddiad Pennaeth yr Amgylchedd

Cofnod:

          Amlygodd y Cyfreithiwr nad oedd hawl cyfansoddiadol gan y Pwyllgor Trwyddedu i wneud penderfyniad ar y mater ac mai rôl y Cabinet oedd hynny. Roedd yr Uwch Reolwr Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd o’r farn bod angen tynnu sylw'r Aelodau at y mater oherwydd eu cylch gorchwyl ac mai priodol fyddai cael cynnwys eu sylwadau mewn adroddiad i’r Cabinet.

 

          Cyflwynwyd adroddiad gan Pennaeth yr Adran Amgylchedd mewn ymateb i gais gan un o gynrychiolwyr marchnad Porthmadog i newid diwrnod y farchnad o ddydd Gwener i ddydd Iau Eglurwyd bod ymgynghoriad wedi ei gynnal a bod canlyniadau’r ymgynghoriad hwnnw wedi ei cynnwys yn yr adroddiad ar ddull rhesymau o blaid ac yn erbyn y newid.

 

          Tynnwyd sylw at e-byst a dderbyniwyd, ers cyhoeddi’r adroddiad, lle'r oedd yr Aelod Lleol yn datgan ei fod wedi trafod y sefyllfa gyda’r masnachwyr a bod y mwyafrif helaeth ohonynt yn erbyn newid diwrnod.

 

          Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â chyfanswm lleoliad ar gyfer masnachwyr ym Mhorthmadog, nodwyd bod y lleoliad yn gyfyng ac felly hyd at 12 lleoliad sydd yn gyffyrddus. Gyda sylw bod hyd at 18 o fasnachwyr wedi ymateb i’r ymgynghoriad, awgrymwyd bod masnachwyr nad oedd yn mynychu marchnad Porthmadog wedi datgan sylw.

 

          Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â thal sefydlog dyddiol neu flynyddol amlygwyd bod masnachwyr yn arwyddo i gytundeb blynyddol (gyda rhai eithriadau posib). Ategwyd bod y gost yn amrywio o ran maint y stondin gyda masnachwyr achlysurol yn talu ychydig mwy oherwydd nad oeddynt yn fasnachwyr rheolaidd.

 

Yn ystod y drafodaeth ddilynol, amlygwyd y pwyntiau canlynol gan Aelodau unigol:

·         Siomedig mai un masnachwr oedd wedi gwneud cais

·         Byddai symud i ddydd Iau yn cael effaith andwyol ar ddiwrnod marchnad Bermo

·         Amlwg bod rhan fwyaf o’r masnachwyr eisiau cadw'r dyddiad fel y mae

 

          Cynigiwyd ac eiliwyd i argymell i’r Cabinet gadw dyddiad marchnad Porthmadog i ddydd Gwener.

 

          Diolchodd yr Aelodau am y cyfle i gael rhoi eu sylwadau ar y mater.

 

 

9.

FFIOEDD ARFAETHEDIG TRWYDDEDAU TACSIS 2018/19 pdf eicon PDF 67 KB

I ystyried adroddiad Pennaeth yr Amgylchedd

 

Cofnod:

          Cyflwynwyd adroddiad gan Pennaeth yr Adran Amgylchedd yn gofyn i’r Pwyllgor gymeradwyo’r cynnig i godi ffioedd, yn ddarostyngedig i ymgynghoriad gyda’r diwydiant tacsi ac ymgynghoriad drwy rybudd cyhoeddus. Eglurwyd bod angen i’r cynnydd mewn ffioedd fod yn rhesymegol ac wedi ei osod ar lefel i adennill costau yn llawn neu yn rhannol.(yn unol ag Adran 53 a 70 o Ddeddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976).

 

          Atgoffwyd yr Aelodau bod y Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol wedi penderfynu, mewn cyfarfod a gynhaliwyd 24.6.13, bod yn rhaid i’r ffioedd gael eu hadolygu i adennill y costau yn llawn. Nodwyd yn yr adroddiad bod y ffioedd tacsi wedi  cynyddu 25% yn 2013 a 19.78%  a 10.78% yn 2015 er  mwyn adennill y costau’n llawn.  Ni chynyddwyd y ffioedd yn 2016/17 nac yn 2017/18.

 

          Cyfeiriwyd at effaith newidiadau mewn deddfwriaethau diweddar ar brosesau trwyddedu sydd wedi creu cynnydd mewn gwaith prosesu trwyddedau. Cyfeiriwyd hefyd at yr asesiad ariannol a wnaed o’r ffioedd arfaethedig gan Adran y Trysorydd.

 

          Amlinellwyd y costau cyfredol a’r costau arfaethedig oedd yn cynnwys cost gyrru llythyrau atgoffa adnewyddu a’r gwaith gweinyddol sydd ynghlwm wrth gynghori a chyfathrebu cyn ac yn ystod proses cyflwyno cais. Eglurwyd y byddai angen cynyddu’r ffioedd ar gyfartaledd o 28% er mwyn adennill y costau yn llawn.

 

Yn ystod y drafodaeth ddilynol, amlygwyd y pwyntiau canlynol gan Aelodau unigol:

·         Bod llawer o waith wedi ei wneud i gyfarch a gwarchod y diwydiant yn y gorffennol

·         Angen ystyried sefydlu darpariaeth talu drwy gredyd uniongyrchol misol yn hytrach na un taliad blynyddol llawn

·         Bod angen i’r diwydiant gyflwyno barn yn ffurfiol yn ystod yr ymgynghoriad

·         Bod cais am drwydded tair blynedd yn rhatach yn y pendraw na thrwydded blwyddyn a bod yr arbediad yn sylweddol

 

Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â thrafodaethau rhanbarthol a chenedlaethol ynglŷn â chysoni ffioedd, amlygwyd bod rhan fwyaf o awdurdodau wedi gweld cynnydd mewn costau ers cyflwyno trwydded 3 blynedd. Ategwyd bod yr asesiad ariannol wedi ei wneud gyda mewnbwn Adran y Trysorydd  oedd yn herio yr angen i gynyddu cost trwydded 3 blynedd. Nodwyd, bod y penderfyniad wedi ei wneud ar sail nad  oedd  llawer mwy o wahaniaeth costau rhwng gweinyddu trwydded 3 blynedd a thrwydded blwyddyn yn dilyn y gwaith cychwynnol.

 

Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn ag uchafu materion gorfodaeth amlygwyd nad oedd modd defnyddio arian o’r costau i wneud hyn.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cynnig i godi’r ffioedd i’r lefel a argymhellir, yn ddarostyngedig i ymgynghoriad gyda’r diwydiant tacsi ac ymgynghoriad drwy rybudd cyhoeddus