Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor, Swyddfa'r Cyngor, Ffordd y Cob, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5AA. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Adams  01286 679020

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

Cofnod:

Y Cynghorydd Peter Read (Cyngor Gwynedd), Cynghorydd Mici Plwm (Cyngor Tref Pwllheli) a’r Cynghorydd Ioan Thomas (Aelod Cabinet – Datblygu’r Economi).

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol.

Cofnod:

Ni dderbyniwyd datganiad o fuddiant personol gan unrhyw aelod oedd yn bresennol.

3.

MATERION BRYS

Ystyried unrhyw fater arall sydd yn teilyngu sylw brys ym marn y Cadeirydd.

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 237 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r Pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 17 Hydref 2017, fel rhai cywir.

 

Cofnod:

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod y Pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 17 Hydref, 2017, fel rhai cywir.

5.

DIWEDDARIAD AR FATERION RHEOLAETHOL YR HARBWR pdf eicon PDF 197 KB

Cyflwyno adroddiad y Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Nododd y Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig bod staff yr harbwr wedi bod yn brysur o ran gwaith dros y Gaeaf gyda’r tywydd garw yn ffactor.

 

Diolchodd Cynrychiolydd Cymdeithas Perchnogion Cychod Pwllheli a’r Cylch i Reolwr Harbwr Pwllheli a’r staff am ail osod rhaffau a bwi ar ei gwch gan sicrhau ei diogelwch.

 

Nododd Cynrychiolydd Cymdeithas Cychod Harbwr Pwllheli ei werthfawrogiad o waith staff yr harbwr ar ran y Gymdeithas.

 

Tywysodd y Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig yr aelodau drwy’r adroddiad, gan dynnu sylw at y prif bwyntiau canlynol:

·         Bod adroddiad archwilwyr Asiantaeth Gwylwyr y Glannau ar eu harolygiad trylwyr o drefniadau a systemau diogelwch presennol harbyrau bwrdeistrefol Gwynedd er sicrhau cydymffurfiaeth a’r Cod Diogelwch Porthladdoedd wedi ei gynnwys yn y rhaglen. Roedd yr archwilwyr yn nodi bod y Cyngor yn cyd-fynd gyda’r gofynion yn gyffredinol ond bod angen addasu rhai elfennau yn gysylltiedig â chofnodi dyletswyddau a nodi pwy oedd y Daliwr Dyletswydd a’r Person Dynodedig.

·         Bod yr archwilwyr wedi nodi sylw bod diffyg lled yn sianel fordwyo yr harbwr er nad oedd yn dechnegol yn rhan o’r archwiliad.

·         Comisiynwyd cwmni allanol i gynnal arolwg hydograffig llawn o’r sianel fordwyo, ceg yr harbwr mewnol a basn y marina gan gynnwys basn angorfeydd pontŵn Plas Heli. Roedd copi electroneg o’r adroddiad ynghyd â chopïau papur ar gael i’r aelodau yn swyddfa’r Hafan.

·         Byddai gwaith lefelu gwely’r sianel yn cael ei gwblhau yn mis Mai a gwaith carthu'r basn yn cael ei gwblhau yn ystod misoedd y Gaeaf 2018/19.

·         Comisiynwyd Ymgynghoriaeth Gwynedd i wneud gwaith dylunio manwl Grwyn y Crud. Gobeithir byddai gwaith adfer Grwyn y Crud wedi ei gwblhau cyn Hydref 2018;

·         Byddai gwaith carthu ceg yr harbwr yn cael ei gynnal yn mis Ebrill. Dyma fyddai’r ymgyrch diwethaf cyn symud deunydd o’r domen i ardal traeth Carreg y Defaid.

·         Byddai bwiau parth cyflymdra uchel ardal traeth Marian y De ac ardal traeth Abererch yn cael eu lleoli ar eu safle priodol cyn Gŵyl y Sulgwyn.

·         Tynnu sylw bod rhestr gwaith cynnal a chadw yr Hafan a’r Harbwr wedi ei gynnwys yn y rhaglen. Gofynwyd i’r aelodau nodi unrhyw waith pellach y dylid ei ystyried.

·         Bod craen symudol yr Hafan wedi dirywio tu hwnt i werth buddsoddi arian sylweddol i’w gynnal a chadw. Gan fod gwasanaeth craen symudol ar gael gan gwmnïau yn lleol ym Mhwllheli bwriedir gwerthu’r craen gan brynu gwasanaeth craen fel bod angen gan gwmnïau lleol yn y dyfodol. Byddai hyn yn fwy cost effeithiol.

·         Bod staff yr harbwr wedi cydweithio efo’r Clwb Hwylio i glirio a thacluso safle’r hen Glwb Hwylio.

·         Bod gwaith wedi ei gwblhau ar ddiwrnod y cyfarfod i lenwi’r tyllau yn arwyneb maes parcio Traeth Glandon. Cynhelir trafodaethau efo Plas Heli yng nghyswllt cynllun i darmacio rhan o’r maes parcio.

·         Bod newidiadau wedi eu cyflwyno yn nhelerau rhai staff yr Hafan sydd wedi penderfynu trosglwyddo allan o warchodaeth TUPE i gytundeb cyflogaeth y Cyngor. Mae 3 aelod staff yr Hafan yn parhau dan warchodaeth telerau gwaith TUPE. Yn dilyn y newidiadau  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 5.

6.

ADOLYGIAD HAFAN A HARBWR PWLLHELI pdf eicon PDF 244 KB

Cyflwyno adroddiad yr Uwch Reolwr Economi a Chymuned.

Cofnod:

Cyflwynwyd adroddiad yr Uwch Reolwr Economi a Chymuned yn rhoi diweddariad ar fwriad yr Adran Economi a Chymuned i adolygu model rheoli ar gyfer yr Harbwr a’r Hafan ac i geisio barn y Pwyllgor ar y meini prawf i’w ddefnyddio ar gyfer gwerthuso’r modelau posib.

 

Nodwyd bod Bwrdd Prosiect wedi ei sefydlu gyda’r aelodaeth yn cynnwys Aelod Cabinet - Datblygu’r Economi; y Cynghorwyr Dylan Bullard, Peter Read, Angela Russell a Hefin Underwood, ynghyd â swyddogion.

 

Eglurwyd mai’r cam cyntaf oedd sefydlu os oedd achos i newid. Sefydlir yr amcanion cyflawni a geisir o’r Hafan a’r Harbwr gan eu defnyddio fel meini prawf i werthuso’r model presennol yn erbyn modelau amgen.

 

Hysbyswyd ei bod yn fwriad ymgysylltu gyda budd-ddeiliaid i gael mewnbwn ar yr amcanion yn ystod mis Mawrth a mis Ebrill. Byddai canlyniadau’r trafodaethau hynny’n cael eu bwydo i mewn i’r meini prawf terfynol ac yn sail i fynd ati i werthuso’r modelau.

 

Nodwyd fel man cychwyn i gynnau trafodaeth roedd y Bwrdd Prosiect yn cynnig y meini prawf canlynol (nad oeddent mewn unrhyw drefn blaenoriaeth):

 

a)      Yn atgyfnerthu’r economi drwy fod yn fasnachol hyfyw a thrwy hynny cefnogi cwmnïau morwrol a swyddi lleol

b)      Yn sbardun economaidd drwy ddenu ac uchafu defnydd o’r harbwr

c)      Y gallu i hyrwyddo’r iaith Gymraeg

ch)     Cynnig budd ariannol i’r Cyngor

d)      Y gallu i ddenu buddsoddiad

dd)    Yn fodel busnes a chynaliadwy

e)      Yn fodel posib i’w weithredu

 

Nododd Cynrychiolydd Cymdeithas Cychod Harbwr Pwllheli y byddai rhan fwyaf o aelodau’r Gymdeithas i ffwrdd yn y cyfnod y bwriedir ymgysylltu â budd-ddeiliaid. Ychwanegodd Cynrychiolydd Cymdeithas Masnachwyr Morwrol bod y cyfnod yn gyfnod prysur i’r busnesau. Mewn ymateb, nododd yr Uwch Reolwr Economi a Chymuned y byddai’n trafod y mater efo’r cynrychiolwyr ar ôl y cyfarfod.

 

Rhoddwyd cyfle i’r aelodau gynnig sylwadau ar y meini prawf drafft, nodwyd y prif bwyntiau canlynol:

·         Angen cyfeirio at gwsmeriaid yn y meini prawf a’r angen i gadw cwsmeriaid presennol a denu rhai newydd.

·         Angen rhoi sylw i’r cyfleusterau yn yr Harbwr gyda nifer wedi eu colli yn y blynyddoedd diwethaf.

·         Dylid cryfhau maen prawf b) o ran defnydd gan bobl leol.

·         Dylid cynnwys yr angen i ail-fuddsoddi yn y meini prawf.

 

Mewn ymateb i sylwadau pellach gan aelodau, nododd yr Uwch Reolwr Economi a Chymuned y cwblheir gwaith manylach yng Ngham 2 pryd datblygir achos busnes amlinellol.

 

PENDERFYNWYD:

(i)     nodi a derbyn yr adroddiad;

(ii)    cyflwyno’r sylwadau uchod i’r Bwrdd Prosiect.

7.

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF

I nodi y cynhelir y cyfarfod nesaf Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Pwllheli ar 16 Hydref 2018.

Cofnod:

Nodwyd y caiff y cyfarfod nesaf ei gynnal ar 16 Hydref, 2018.