Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor, Swyddfa'r Cyngor, Ffordd y Cob, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5AA

Cyswllt: Lowri Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 83 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 15 Hydref 2019 fel rhai cywir  

 

5.

DIWEDDARIAD AR FATERION RHEOLAETHOL YR HARBWR pdf eicon PDF 63 KB

Cyflwyno adroddiad Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

DIWEDDARIAD CARTHU pdf eicon PDF 80 KB

I ystyried adroddiad y Swyddog Morwrol

7.

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF

 

I nodi y cynhelir y cyfarfod nesaf ar y 6ed o Hydref 2020