Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhodri Jones  01286 679256

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

I nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellr eu hystyried.

4.

COFNODION pdf eicon PDF 375 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 27 Mehefin 2022, fel rhai cywir.

5.

CYNLLUN GWEITHREDU ADFER NATUR pdf eicon PDF 190 KB

I rannu Gwybodaeth ag Aelodau o amcanion sydd wedi eu cynnwys oddi fewn Cynllun Gweithredu Adfer Natur Cyngor Gwynedd ac AHNE Llŷn.

6.

CYNLLUN STRATEGOL AR GYFER YR ECONOMI YMWELD. pdf eicon PDF 318 KB

Bleddyn Jones, Swyddog AHNE, i gyflwyno adroddiad ar Gynllun Strategol ar gyfer Yr Economi Ymweld.

7.

PROSIECT TIRWEDDAU CYNALIADWY LLEOEDD CYNALIADWY. pdf eicon PDF 128 KB

Bleddyn Jones, Swyddog AHNE i gyflwyno adroddiad ar Brosiect Tirweddau Cynaliadwy Lleoedd Cynaliadwy.

8.

Y GRONFA DATBLYGU CYNALIADWY pdf eicon PDF 112 KB

Morus Llwyd Dafydd, Swyddog Prosiect AHNE i roi diweddariad ar Y Gronfa Datblygu Cynaliadwy.

9.

DYNODIAD AWYR DYWYLL pdf eicon PDF 220 KB

Morus Llwyd Dafydd, Swyddog Prosiect AHNE i gyflwyno Gwybodaeth ar y bwriad o weithio tuag at cais statws Awyr Dywyll i ardal Pen draw Llŷn.