Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhodri Jones  01286 679256

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

I ethol Cadeirydd ar gyfer 2023/24.

Penderfyniad:

Penderfynwyd ethol  Sian Parri (Cyngor Cymuned Tudweiliog) yn gadeirydd ar gyfer y cyfnod 2023/24.

 

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

I ethol Is-gadeirydd ar gyfer 2023/24.

Penderfyniad:

Penderfynwyd ethol  T Victor Jones yn Is-gadeirydd ar gyfer y cyfnod 2023/24.

 

3.

YMDDIHEURIADAU

To receive apologies for absence.

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

            To receive any declaration of personal interest.

5.

MATERION BRYS

To note any items that are a matter of urgency in the view of the Chairman for consideration.

6.

COFNODION pdf eicon PDF 165 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod y Pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 29 Mawrth 2023 fel rhai cywir.

7.

YR AWYR DYWYLL pdf eicon PDF 86 KB

Cyflwyno gwybodaeth ar ymgyrch statws ‘Awyr Dywyll’ ardal Aberdaron.

Penderfyniad:

8.

Y GRONFA DATBLYGU CYNALIADWY pdf eicon PDF 83 KB

Cyflwyno gwybodaeth i’r aelodau am sefyllfa presennol y Gronfa Datblygu Cynaliadwy.

Penderfyniad:

  1. Derbyn yr adroddiad gan nodi’r sylwadau a dderbyniwyd.
  2. Etholwyd y Cynghorydd John Brynmor Hughes yn aelod o Banel y Gronfa Datblygu Cynaliadwy, wedi i un Aelod gamu i lawr.

 

9.

PROSIECTAU CYFALAF AHNE LLŶN pdf eicon PDF 106 KB

Cyflwyno Gwybodaeth am brosiectau cyfalaf AHNE Llŷn.

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad gan nodi’r sylwadau a dderbyniwyd.

 

10.

MATERION CENEDLAETHOL pdf eicon PDF 77 KB

Cyflwyno Gwybodaeth ar faterion Cenedlaethol.

Penderfyniad:

  1. Derbyn yr adroddiad gan nodi’r sylwadau a dderbyniwyd.
  2. Cytunwyd i beidio mabwysiadu teitl a logo cenedlaethol newydd ‘Tirweddau Cenedlaethol’ gan barhau gyda ‘Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol’ a’r logo presennol.