Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

Cofnod:

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Glyn Daniels a Gethin Glyn Williams

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

Cofnod:

Dim i’w nodi

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

Cofnod:

Dim i’w nodi

4.

COFNODION pdf eicon PDF 58 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 17.10.17 fel rhai cywir  

 

Cofnod:

Llofnoddd y Cadeirydd gofnodion cyfarod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 17.10.17 fel rhai cywir.

 

5.

CAU ALLAN Y WASG A'R CYHOEDD

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid cau’r wasg a’r cyhoedd allan o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitemau canlynol gan ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir ym mharagraff 12, Rhan 4, Atodiad 12A, Deddf Llywodraeth Leol 1972. Mae’r paragraff yma’n berthnasol oherwydd bod gan yr unigolion dan sylw’r hawl i breifatrwydd ac nad oes unrhyw fudd cyhoeddus sy’n gofyn am ddatgelu gwybodaeth bersonol am yr unigolion nac yn gofyn am eu hadnabod. Fel canlyniad, mae’r budd cyhoeddus o gadw’r wybodaeth yn eithriedig yn gorbwyso’r budd cyhoeddus o’i ddatgelu

 

Cofnod:

PENDERFYNWYD cau allan y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol gan ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir ym mharagraff 12, Rhan 4, Atodiad 12A, Deddf Llywodraeth Leol 1972. Mae’r paragraff yma’n berthnasol oherwydd bod yr adroddiad yn cynnwys gwybodaeth  yn ymwneud ag unigolion penodol a bod gan yr unigolion hynny hawl i breifatrwydd. Nid oes unrhyw fudd cyhoeddus sy’n galw am ddatgelu gwybodaeth bersonol am yr unigolion nac yn gofyn am eu hadnabod. O ganlyniad, mae’r budd cyhoeddus yn disgyn o blaid cadw’r  wybodaeth yn eithriedig ac yn gorbwyso unrhyw fudd cyhoeddus o’i ddatgelu.

 

6.

CYFWELD YMGEISYDD AR GYFER PENNAETH ADDYSG

I gyfweld ymgeisydd ar gyfer y swydd

 

Cofnod:

Cyfwelwyd un ymgeisydd a oedd ar y rhestr fer ar gyfer y swydd.

 

Rhoddodd yr ymgeisydd gyflwyniad ar sut y byddai yn mynd ati yn ymarferol i gyflwyno a chyflawni ei weledigaeth ac ymatebodd i nifer o gwestiynau dilynol.

 

Cyflwynwyd sylwadau o’r Ganolfan Asesu a gynhaliwyd 25.10.17 gan Pennaeth Cefnogaeth Gorfforaethol gyda chrynodeb o berfformiad yr ymgeisydd.

 

Cynigiwyd ac eiliwyd bod y swydd yn cael ei chynnig i Mr Garem Jackson.

 

Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â mentora, mynegodd y Prif Weithredwr y byddai’n trafod yr anghenion cefnogaeth briodol gyda’r ymgeisydd er mwyn ei gynorthwyo i ddatblygu yn ei rôl fel Pennaeth Addysg.

 

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL I BENODI MR GAREM JACKSON I’R SWYDD PENNAETH ADDYSG.