Rhaglen

Lleoliad: Yn Rhithiol Drwy Zoom

Cyswllt: Einir Rh Davies  01286 679868

Eitemau
Rhif eitem

1.

GWEDDI NEU FYFYRDOD TAWEL

Cyfle am weddi neu fyfyrdod tawel

2.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

3.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

4.

MATERION BRYS

I nodi unrhyw faterion sydd o frys ym marn y Cadeirydd ar gyfer ystyriaeth

5.

COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL pdf eicon PDF 132 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig bod cofnodion y cyfarfod o’r Pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 12 Gorffennaf, 2022 yn cael eu harwyddo fel rhai cywir

6.

AELODAETH A GWAITH CYSAG

Cyflwyniad gan Aelodau CYSAG a golwg ar waith CYSAG

7.

SUT GALL CYSAG FONITRO SAFONAU O FEWN YSGOLION GWYNEDD O 2022? pdf eicon PDF 840 KB

Papur trafod ar ffordd bosib ymlaen

8.

DIWEDDARIAD : MAES LLAFUR CYTUNEDIG AR GYFER CREFYDD, GWERTHOEDD A MOESEG O FEWN Y CWRICWLWM NEWYDD I GYMRU pdf eicon PDF 330 KB

Diweddariad ynglyn a’r Maes Llafur Cytunedig ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg o fewn i Cwricwlwm Newydd

9.

GOHEBIAETH WEDI EI DDERBYN GAN Y CYSAGAU pdf eicon PDF 135 KB

I rannu gohebiaeth fel a ganlyn :

 

a.     Cynhadledd yr Hydref y CYSAGAU

b.     Manylion yr Wythnos Ryng-Ffydd

Dogfennau ychwanegol: