Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Cofnod:

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Mr Adrian Roberts (Preswylydd Lleol) 

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Cofnod:

Dim i’w nodi

3.

MATERION BRYS

Cofnod:

Dim i’w nodi

4.

CAIS AM DRWYDDED EIDDO pdf eicon PDF 484 KB

Siop Hwylus, Brook House, Stryd Fawr, Llanberis LL55 4SU

 

I ystyried y cais

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

Caniatau y cais yn unol â gofynion Deddf Trwyddedu 2003.

 

Oriau Gwerthu alcohol 08:00 - 23:00 bob dydd. Dim oriau ychwanegol ar ôl 23:00

 

Ymgorffori'r materion sydd wedi eu rhagnodi yn Atodlen Weithredol (Rhan M) y cais fel amodau ar y drwydded.

 

Ymgorffori'r amodau a argymhellwyd gan yr Heddlu fel amodau i’r drwydded.

 

Nodyn:

Sicrhau cydymffurfio gyda gofynion y Gwasaneth Tân cyn agor

 

Cofnod:

 

CAIS AM DRWYDDED EIDDO – Siop Hwylus, Brook House, Stryd Fawr, Llanberis, LL55 4SU

 

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod.

 

a)    Adroddiad yr Adran Trwyddedu

 

Cyflwynwyd adroddiad y Rheolwr Trwyddedu yn manylu ar gais am drwydded eiddo ar gyfer menter busnes newydd mewn eiddo sydd ar hyn o bryd yn sefyll yn wag. Eglurwyd mai’r bwriad yw addasu a gwella’r adeilad er pwrpas bod yn siop hwylus, yn gwerthu amrywiaeth o nwyddau gan gynnwys alcohol.

 

Cyfeiriwyd at oriau arfaethedig safonol ar gyfer gwerthiant alcohol oddi ar yr eiddo o 06:00 tan 23:00 pob diwrnod yr wythnos; er bod bwriad wedi ei nodi fel amser ansafonol i werthu alcohol o’r siop o 06:00 tan 02:00 drannoeth, bob diwrnod o’r 1af o Ebrill tan 30ain o Fedi. Cyfeiriwyd at ohebiaeth a ddaeth i law gan gynrychiolydd yr ymgeisydd yn nodi cynnig i leihau oriau gwerthu alcohol o 06:00 tan 23:00 (hyd 00:00 rhwng 1af o Ebrill a 30ain o Fedi), fyddai yn cyfarch rhai o’r pryderon.

 

Nodwyd bod gan Swyddogion yr Awdurdod Trwyddedu tystiolaeth ddigonol bod y cais wedi ei gyflwyno yn unol â gofynion Deddf Trwyddedu 2003 a’r rheoliadau perthnasol. Cyfeiriwyd at y mesurau yr oedd yr ymgeisydd yn ei argymell i hyrwyddo’r amcanion trwyddedu ac amlygwyd y byddai’r mesurau hyn yn cael eu cynnwys ar y drwydded.

Tynnwyd sylw at yr ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori. Nodwyd bod gwrthwynebiadau i’r cais wedi eu derbyn gan aelod o’r cyhoedd, y Cyngor Cymuned a’r Aelod Lleol oedd yn cyfeirio at bryderon mewn perthynas ar Amcanion Trwyddedu o Atal Trosedd ac Anrhefn, Niwsans Cyhoeddus, Diogelwch y Cyhoedd a Diogelu plant rhag niwed.  Amlygwyd bod Heddlu Gogledd Cymru yn cwestiynu’r oriau estynedig sylweddol ar gyfer gwerthu alcohol am hanner y flwyddyn fel amseroedd ansafonol ar y cais ac roedd y Gwasanaeth Tân yn nodi na fu’n bosib asesu cydymffurfiaeth gyda darpariaethau gofynion tân gan nad oedd gwybodaeth ddigonol ynglŷn â pherchnogaeth y safle.

 

Er y cynnig gan gynrychiolydd yr ymgeisydd i leihau’r oriau ansafonol, argymhellwyd i’r Pwyllgor geisio eglurder llawn ynglŷn ag oriau ansafonol y cais, sylwadau’r Heddlu a gofynion Deddf Drwyddedu 2003.

 

a)                    Wrth ystyried y cais dilynwyd y drefn ganlynol-:

·         Cyfle i Aelodau’r is-bwyllgor ofyn cwestiynau i gynrychiolydd y Cyngor.

·         Ar ddisgresiwn y Cadeirydd, yr ymgeisydd neu ei gynrychiolydd i ofyn cwestiynau i gynrychiolydd y Cyngor.

·         Rhoi cyfle i’r ymgeisydd a/neu ei gynrychiolydd ymhelaethu ar y cais a galw tystion

·         Rhoi cyfle i Aelodau’r is-bwyllgor ofyn cwestiynau i’r ymgeisydd a/neu ei gynrychiolydd

·         Ar ddisgresiwn y Cadeirydd gall cynrychiolydd y Cyngor ofyn cwestiynau i’r ymgeisydd neu ei gynrychiolydd

·         Rhoi gwahoddiad i bob Ymgynghorai gefnogi unrhyw sylwadau ysgrifenedig

·         Rhoi cyfle i gynrychiolydd y Cyngor a’r ymgeisydd neu ei gynrychiolydd grynhoi eu

hachos.

 

Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â’r nifer o siopau sydd yn gwerthu alcohol tan hanner nos yng Ngwynedd, nododd y Rheolwr Trwyddedu bod yr oriau yn amrywio ar draws y Sir.  Amlygwyd bod siopau eraill yn Llanberis yn gwerthu alcohol tan  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 4.