Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Virtual Meeting - Zoom

Cyswllt: Rhodri Jones  01286 679256

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau o absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

4.

COFNODION pdf eicon PDF 323 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 05.10.2022 fel rhai cywir.

5.

CYMERADWYO ADRODDIAD YR ARCHWILIWR ANNIBYNNOL AR GYFRIFON GwE pdf eicon PDF 329 KB

Cyflwyno –

·       Datganiad o’r Cyfrifon ôl-Archwiliad;

·       Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru;

·       Llythyr Cynrychiolaeth.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn a chymeradwyo yr  adroddiad ar ran Archwiliwr Cyffredinol Cymru, cymeradwyo cyfrifon 2021/22, ac awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi’r llythyr cynrychiolaeth ar ran y Cydbwyllgor.

 

6.

CYLLIDEB GwE 2022-2023 - ADOLYGIAD CHWARTER 2 pdf eicon PDF 407 KB

Diweddaru aelodau’r Cydbwyllgor ar yr adolygiad ariannol diweddaraf o gyllideb GwE am y flwyddyn gyllidol 2022/23.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

7.

CYNLLUN BUSNES RHANBARTHOL 2022-2023 GwE - ADRODDIAD MONITRO CHWARTER 2 pdf eicon PDF 268 KB

Cyflwyno Adroddiad monitro chwarter 2 – Cynllun Busnes Rhanbarthol 2022-2023 GwE i’r Cyd-Bwyllgor.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

8.

BWRIAD I ADOLYGU TREFNIADAU GWEITHREDOL A'R STRWYTHUR STAFFIO PRESENNOL pdf eicon PDF 348 KB

Hysbysu’r Cyd-bwyllgor am y bwriad i adolygu’r trefniadau gweithredu a’r strwythur staffio presennol.

Penderfyniad:

9.

LLYTHYR Y CYDBWYLLGOR I'R GWEINIDOG Y GYMRAEG AC ADDYSG pdf eicon PDF 261 KB

Darparu cofnod ffurfiol i’r Cyd-Bwyllgor, yn dilyn trafodaethau a phenderfyniad yn y cyfarfod blaenorol ar 05/10/2022, yng nghyswllt y llythyr a anfonwyd at y Gweinidog y Gymraeg ac Addysg ar 11/10/2022.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn a nodi cynnwys Llythyr y Cydbwyllgor i’r Gweinidor y Gymraeg ac Addysg