Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithriol

Cyswllt: Einir Rh Davies  01286 679868

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau o absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

4.

COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL pdf eicon PDF 264 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 15 Chwefror, 2023 fel rhai cywir.

5.

CYFRIFON GwE 2022-2023 - ALLDRO REFENIW pdf eicon PDF 407 KB

I ddiweddaru aelodau’r Cydbwyllgor ar adolygiad ariannol terfynol cyllideb GwE am y flwyddyn gyllidol 2022/23.  Mae yr adroddiad hefyd yn canolbwyntio ar yr amrywiadau ariannol sylweddol, gydag Atodiad 1 yn cynnwys y wybodaeth ariannol gyflawn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn y diweddariad ar adolygiad ariannol terfynol cyllideb GwE am y flwyddyn gyllidol 2022/23, gan nodi yr amrywiadau ariannol sylweddol.

 

6.

CYNLLUN ARIANNOL TYMOR CANOLIG pdf eicon PDF 259 KB

gyflwyno'r Cynllun Ariannol Tymor Canolig (CATC) diwygiedig i'r Cyd-Bwyllgor ei  gymeradwyo.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn y Cynllun Ariannol Tymor Canolig (CATC) diwygiedig.

 

7.

ADRODDIAD BLYNYDDOL 2022-23 GwE pdf eicon PDF 283 KB

Cyflwyno Adroddiad Blynyddol GwE 2022-2023 i'r Cyd-Bwyllgor. 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn Adroddiad Blynyddol GwE 2022-2023 gan ystyried cynnal gweithdy i drafod materion penodol mewn mwy o fanylder.

 

8.

CYMERADWYO CYNLLUN BUSNES GwE 2023-2026 pdf eicon PDF 3 MB

Cyflwyno Cynllun Busnes Rhanbarthol 2023-2026 i aelodau'r Cyd-bwyllgor.

Penderfyniad:

Cymeradwyo y Cynllun Busnes Rhanbarthol 2023-2026

 

9.

ADOLYGU'R GOFRESTR RISG pdf eicon PDF 312 KB

Cyflwyno Cofrestr Risg ddiweddaraf GwE i'r Cyd-Bwyllgor.

Penderfyniad:

Derbyn yr addasiadau diweddaraf i’r Gofrestr Risg.

 

10.

ADOLYGU'R TREFNIADAU GWEITHREDU A'R STRWYTHUR STAFFIO PRESENNOL pdf eicon PDF 140 KB

I gyflwyno cylch gorchwyl drafft i aelodau’r Cyd-bwyllgor mewn perthynas â Adolygu trefniadau gweithredu GwE a'r strwythur staffio presennol.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Gohirio yr Eitem a thrafod cyn gynted â phosib ar ôl Mehefin 7fed, 2023

 

11.

YMGYNGHORIADAU pdf eicon PDF 171 KB

I rannu gwybodaeth ag aelodau'r Cyd-bwyllgor ynghylch ymgynghoriadau perthnasol dros ben sydd ar y gweill

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn y wybodaeth sydd wedi ei rannu ag aelodau'r Cyd-bwyllgor ynghylch ymgynghoriadau perthnasol dros ben sydd ar y gweill.

 

12.

DIWRNOD DATHLU Y DAITH DDIWYGIO - 22/06/2023 pdf eicon PDF 278 KB

Cyflwyno gwybodaeth i aelodau'r Cyd-bwyllgor am y bwriad i gynnal ‘Marchnad Cwricwlwm i Gymru’ i arweinwyr ysgolion y rhanbarth ar 22 Mehefin 2023 yn Venue Cymru, Llandudno er mwyn dathlu y daith ddiwygio hyd yma.

 

Penderfyniad:

Croesawu y bwriad i gynnal ‘Marchnad Cwricwlwm i Gymru’ i arweinwyr ysgolion y rhanbarth ar 22 Mehefin 2023 yn Venue Cymru, Llandudno er mwyn dathlu y daith ddiwygio hyd yma