Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol yn Zoom - i gael mynediad i'r cyfarfod cysylltwch â ni

Cyswllt: Annes Sion  01286 679490

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

I ethol Cadeirydd ar gyfer 2022/23.

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

I ethol Is-Gadeirydd ar gyfer 2022/23.

3.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol.

5.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

6.

COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL pdf eicon PDF 322 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 29 Ebrill 2022 fel rhai cywir.

7.

ADRODDIAD BLYNYDDOL 2021-22 pdf eicon PDF 333 KB

Alwen Williams, Cyfarwyddwr Portffolio, i gyflwyno'r Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2021-22.

Dogfennau ychwanegol:

8.

ROLAU AELODAU ARWEINIOL pdf eicon PDF 322 KB

Hedd Vaughan-Evans, Pennaeth Gweithrediadau, i gyflwyno adroddiad yn cadarnhau rolau'r Aelodau Arweiniol ar gyfer Uchelgais Gogledd Cymru a'r Cynllun Twf.