Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Suite 4, Conwy Business Centre, Llandudno Junction, Conwy LL31 9XX

Cyswllt: Annes Sion  01286 679490

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL IS-GADEIRYDD

I ethol Is-Gadeirydd

2.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

3.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatgniad o fuddiant personol.

4.

MATERION BRYS

I nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.  

5.

COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL pdf eicon PDF 73 KB

I gadarnhau cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 2 Rhagfyr 2019.

Dogfennau ychwanegol:

6.

TRENAU

Cyflwyniad gan Ioan Jenkins, Cyfarwyddwr Datblgu Trafnidiaeth Cymru - Gwasanaethau Rheolffyrdd

7.

TEITHIO LLESOL pdf eicon PDF 93 KB

Adroddaid gan Stephen Jones, Cyngor Sir y Fflint

Penderfyniad:

Bu i’r Is-Fwrdd gydnabod gofynion sydd wedi’u gosod gan Lywodraeth Cymru

8.

DIWEDDARIAD - CLUDIANT CYHOEDDUS BIL BYSIAU CYMRU pdf eicon PDF 88 KB

Adroddiad gan Iwan Prys Jones, Bwrdd Uchelgais Economiadd Gogledd Cymru

Penderfyniad:

Nodwyd y diweddariad a cytunwyd i drafod y mater ymhellach yn yr Is-Fwrdd yn y dyfodol.

 

9.

MANNAU GWEFRU pdf eicon PDF 128 KB

Adroddiad gan Dafydd Williams, Cyngor Gwynedd

Penderfyniad:

Yn amodol ar adnabod adnoddau comisiynu astudiaeth i asesu opsiynau rhanbarthol i osod, cynnal a rholi mannau gwefru.

 

10.

DEFNYDD HYDROGEN FEL TANWYDD Y DYFODOL pdf eicon PDF 85 KB

Adroddiad gan Iwan Prys Jones, Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Penderfyniad:

Nodwyd a derbyniwyd yr adroddiad.

 

11.

DYDDIAD CYFARFOD NESAF

Bydd y cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal ar 15 Mai 2020.