Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol - i gael mynediad i'r cyfarfod cysylltwch â ni

Cyswllt: Annes Sion  01286 679490

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD 2022/23

I ethol Cadeirydd ar gyfer 2022/23.

Penderfyniad:

Ethol y Cyng. Dyfrig Siencyn yn Gadeirydd Cydbwyllgor Rhanbarth y Gogledd

 

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD 2022/23

I ethol Is-Gadeirydd ar gyfer 2022/23.

Penderfyniad:

Ethol y Cyng. Marc Pritchard yn Is-gadeirydd Cydbwyllgor Rhanbarth y Gogledd

 

3.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol.

 

5.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

6.

COFNODION Y CYFARFODYDD BLAENOROL pdf eicon PDF 131 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfodydd blaenorol a gynhaliwyd ar 14 ac y 28 Ionawr 2022 fel rhai cywir.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

MATERION CYFANSODDIADOL pdf eicon PDF 327 KB

Dafydd L Edwards, Swyddog Arweiniol Prosiect y CBC ac Iwan Evans, Swyddog Monitro'r CBC i gyflwyno adroddiad ar faterion cyfansoddiadol y Cyd-Bwyllgor.

Penderfyniad:

 

1.    Cytunwyd i sefydlu Is-Bwyllgor Cynllunio Strategol ac Is-Bwyllgor Trafnidiaeth Strategol a chymeradwywyd yr aelodaeth a’r hawliau pleidleisio canlynol

                     i)        Is-bwyllgor Cynllunio Strategol gyda 7 aelod â phleidlais, un o bob un o'r awdurdodau cyfansoddol (6 Chyngor ac APCE).

                    ii)        Is-bwyllgor Trafnidiaeth Strategol gyda 6 aelod â phleidlais, un o bob un o'r 6 Chyngor.

                   iii)        Aelodaeth yr Is-bwyllgor Cynllunio Strategol i gynnwys yr aelod Cabinet perthnasol o bob Cyngor cyfansoddol sy'n dal y portffolio ar gyfer Polisi Cynllunio, a chynrychiolydd APCE.

                   iv)        Aelodaeth yr Is-bwyllgor Trafnidiaeth Strategol gynnwys yr aelod Cabinet perthnasol o bob Cyngor cyfansoddol sy'n dal y portffolio ar gyfer Polisi Trafnidiaeth.

 

2.    Cadarnhawyd yr 22 Gorffennaf fel dyddiad nesaf y Cyd-Bwyllgor a cadarnhawyd y bydd holl gyfarfodydd y Cyd-Bwyllgor yn cael ei cynnal yn rhithiol am y tro.

 

8.

DATGANIAD POLISI TÂL 2022/23 pdf eicon PDF 141 KB

Geraint Owen, Pennaeth Cefnogaeth Gorfforaethol, Cyngor Gwynedd i gyflwyno datganiad polisi tâl y Cyd-Bwyllgor.  

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cytunwyd i fabwysiadu datganiad polisi tâl Cyd-Bwyllgor Corfforedig y Gogledd ar gyfer 2022/23.

 

9.

STRWYTHUR Y SEFYDLIAD A STAFFIO pdf eicon PDF 235 KB

Dafydd L Edwards, Swyddog Arweiniol Prosiect y CBC i gyflwyno adroddiad sydd yn ymdrin ag (ail)benodi swyddogion statudol Cyd-bwyllgor Corfforedig y Gogledd (CBC), darparu gwasanaethau cefnogol craidd a'r trefniadau i gyflogi staff i ymgymryd â'r dyletswyddau Cynllunio a Thrafnidiaeth.

Penderfyniad:

Cytunwyd i ail-benodi Dafydd Gibbard yn Brif Weithredwr y Cyd-Bwyllgor ar sail dros dro hyn nes y bydd y swydd yn cael ei hadolygu eto.

 

Cytunwyd i ail-benodi Dewi Morgan yn Brif Swyddog Cyllid a Iwan Evans yn Swyddog Morntiro a Swyddog Priodol ar gyfer y Cyd-Bwyllgor.

 

Cytunwyd i barhau gyda’r trefniadau sydd yn bodoli yn barod i Gyngor Gwynedd darparu gwasanaeth cefnogdol i’r Cyd-Bwyllgor, o leiaf hyd at ddyddiad trosglwyddo’r Bwrdd Uchelgais i’r Cyd-Bwyllgor, neu pan fydd Partneriaid i “GA2” y Bwrdd Uchelgais yn cytuno i fodel amgen.

 

Mabwysiadwyd Amodau a Thelerau cyflogaeth Cyngor Gwynedd i ddechau, yn wrthredol o ddyddiad yr adroddiad hwn fel ei delerau ac amodau cyflogaeth i’r staff.