Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Annes Sion  E-bost: AnnesSion@gwynedd.llyw.cymru / 01286 679490

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

4.

COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL pdf eicon PDF 287 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd 22 Gorffennaf 2022 fel rhai cywir.

5.

RHAGOLWG O WARIANT 2022/23 CYD-BWYLLGOR CORFFORDEIG Y GOGLEDD pdf eicon PDF 509 KB

Dewi A Morgan, Prif Swyddog Cyllid y CBC, Dafydd L Edwards, Swyddog Arweiniol y Prosiect CBC a Sian Pugh, Cyfrifydd Grŵp y CBC i ddarparu rhagolwg o wariant y Cyd-Bwyllgor Corfforedig ar gyfer 22/23.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Nodwyd a derbyniwyd rhagolwg o wariant y Cyd-Bwyllgor Corfforedig ar gyfer 2022/23, fel cyflwynwyd yn Atodiad 1.

 

Cytunwyd fod tanwariant ar ddiwedd y flwyddyn ariannol yn cael ei neilltuo i gronfa wrth gefn ar gyfer ariannu costau unwaith ac am byth yn y dyfodol.

 

6.

RHEOLAU SEFYDLOG A CHYFANSODDIAD pdf eicon PDF 351 KB

Iwan G D Evans, Swyddog Monitro i gyflwyno’r adroddiad. 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

1.    Cytunwyd i fabwysiadu

a)    Rheolau Sefydlog ar gyfer Is Bwyllgorau

b)    Cylch Gorchwyl ar gyfer yr Is Bwyllgorau canlynol;

·         Trafnidiaeth Strategol

·         Cynllunio Strategol

·         Llywodraethu ac Archwilio.

 

2.    Dirprwyo hawl i’r Prif Weithredwr mewn ymgynghoriad a’r Swyddog Monitro i gwblhau cytundebau cyfethol gyda aelodau yr Is Bwyllgorau Trafnidiaeth a Chynllunio Strategol a threfnu drwy'r Swyddog Priodol i alw cyfarfod cychwynnol o’r Is Bwyllgorau.

 

3.    Cytuno ar yr egwyddorion penodi aelodau i’r Is Bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ac awdurdodi y Prif Weithredwr i gynnal proses ceisio datganiadau o ddiddordeb gan adrodd i gyfarfod Rhagfyr y CBC ar gyfer penodi.

 

7.

SECONDIAD I RÔL PRIF WEITHREDWR Y CBC pdf eicon PDF 77 KB

Dafydd Gibbard, Prif Weithredwr y CBC a Dafydd Edwards, Swyddog Arweiniol Prosiect y CBC i gyflwyno’r adroddiad.  

Penderfyniad:

Cytunwyd i benodi Alwen Williams yn Brif Weithredwr rhan-amser y CBC, ar sail secondiad dros dro, hyd nes caiff y swydd ei hadolygu eto gan y CBC cyn diwedd y flwyddyn ariannol 2022/23.

 

Dirprwyo’r grym i Brif Weithredwr Cyngor Gwynedd gadarnhau trefniadau ffurfiol ar gyfer y secondiad.