Rhaglen

Lleoliad: Hybrid - Siambr Dafydd Orwig, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon / Rhithiol drwy Zoom

Cyswllt: Eirian Roberts  01286 679018

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

CADEIRYDD

Ethol Cadeirydd ar gyfer 2022/23.

Dogfennau ychwanegol:

2.

IS-GADEIRYDD

Ethol Is-gadeirydd ar gyfer 2022/23.

Dogfennau ychwanegol:

3.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION pdf eicon PDF 516 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol o’r Cyngor a gynhaliwyd ar 3 Mawrth, 2022 fel rhai cywir.

Dogfennau ychwanegol:

5.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

CYHOEDDIADAU'R CADEIRYDD

Derbyn unrhyw gyhoeddiadau gan y Cadeirydd.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

CWESTIYNAU

Ystyried unrhyw gwestiynau y rhoddwyd rhybudd priodol ohonynt o dan Adran 4.19 o’r Cyfansoddiad.

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

ARWEINYDD Y CYNGOR

Penodi Arweinydd y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

10.

CYDBWYSEDD GWLEIDYDDOL Y CYNGOR pdf eicon PDF 283 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Gwasanaethau Democratiaeth.

Dogfennau ychwanegol:

11.

ADDASIADAU I'R CYFANSODDIAD pdf eicon PDF 214 KB

Cyflwyno adroddiad y Swyddog Monitro.

Dogfennau ychwanegol:

12.

YMATEBION I RYBUDDION O GYNNIG BLAENOROL pdf eicon PDF 160 KB

(a)  Cyflwyno, er gwybodaeth – Llythyrau gan S4C, Chwaraeon Cymru a Llywodraeth Cymru mewn ymateb i rybudd o gynnig y cyn-Gynghorydd Judith Humphreys i gyfarfod 3 Mawrth, 2022 o’r Cyngor ynglŷn â merched mewn chwaraeon.

 

(b)  Cyflwyno, er gwybodaethLlythyr gan Llywodraeth Cymru mewn ymateb i rybudd o gynnig y Cynghorydd Beca Brown i gyfarfod 3 Mawrth, 2022 o’r Cyngor ynglŷn â FareShare.

Dogfennau ychwanegol: