Rhaglen

Lleoliad: Zoom

Cyswllt: Natalie Lloyd Jones  01286 679870

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu

hystyried.

4.

COFNODION pdf eicon PDF 336 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol

o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 22ain Mehefin 2021 fel rhai cywir (ynghlwm).

5.

CYNLLUN HYBU'R GYMRAEG: PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL pdf eicon PDF 470 KB

Cyflwyno gwybodaeth am gyfraniad yr Adran i hybu a hyrwyddo’r iaith Gymraeg.

Dogfennau ychwanegol:

6.

CYNLLUN HYBU'R GYMRAEG: AMGYCLHEDD pdf eicon PDF 204 KB

Cyflwyno gwybodaeth am gyfraniad yr Adran Amgylchedd i hybu a hyrwyddo’r iaith Gymraeg.

7.

CYNLLUN HYBU'R GYMRAEG: CYLLID pdf eicon PDF 195 KB

Cyflwyno gwybodaeth am gyfraniad yr adran i’r Polisi Iaith.

8.

CAMU YMLAEN: ADRODDIAD SICRWYDD COMISIYNYDD Y GYMRAEG pdf eicon PDF 963 KB

Eitem er gwybodaeth yn unig.

9.

PROSIECT GWARCHOD ENWAU LLEOEDD CYNHENID pdf eicon PDF 359 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Swyddog Prosiect yn rhoi diweddariad i’r Aelodau am waith y prosiect newydd.

 

Dogfennau ychwanegol: