Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

3.

MATERION BRYS

4.

COFNODION pdf eicon PDF 229 KB

5.

RHEOLAETH TRYSORLYS 2022-23 ADOLYGIAD CANOL BLWYDDYN pdf eicon PDF 500 KB

I dderbyn yr adroddiad er gwybodaeth

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

 • Derbyn yr adroddiad, er gwybodaeth

 

6.

TASGLU AR DDATGELIADAU ARIANNOL CYSYLLTIEDIG Â'R HINSAWDD ('TCFD') - YMGYNGHORIAD 'TCFD' pdf eicon PDF 185 KB

I gyflwyno’r ymateb gan Cronfa Bensiwn Gwynedd i’r ymgynghoriad

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

 • Cymeradwyo ymateb Cronfa Bensiwn Gwynedd i’r ymgynghoriad ar lywodraethu ac adrodd ar risgiau hinsawdd yn y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL)

 

7.

CYFRIFON TERFYNOL CRONFA BENSIWN GWYNEDD AM Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN 31 MAWRTH 2022 AC ARCHWILIAD PERTHNASOL pdf eicon PDF 200 KB

I ystyried adroddiad yr archwilydd, cymeradwyo’r Datganiad Cyfrifon ac awdurdodi’r Cadeirydd a’r Pennaeth Cyllid i ardystio’r llythyr.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

 • Derbyn a nodi adroddiad ‘ISA 260’ gan Archwilio Cymru
 • Cymeradwyo Datganiad Cyfrifon Cronfa Bensiwn Gwynedd ôl -archwiliad ar gyfer 2021/22
 • Awdurdodi’r Cadeirydd a’r Pennaeth Cyllid i ardystio’r Llythyr Cynrychiolaeth  (yn electroneg)

 

8.

RHAGFANTOLI ARIAN CYFRED pdf eicon PDF 181 KB

 

I dderbyn cymeradwyaeth y pwyllgor i weithredu trefniadau gwarchod ariannol

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

 • Derbyn yr adroddiad
 • Cymeradwyo’r bwriad i ragfantoli arian cyfred dros dro am ran o bortffolio ecwiti y Gronfa
 • Grymuso’r swyddogion ac ymgynghorydd y Gronfa i sefydlu trefniadau rhagfantoli arian mewn perthynas â chronfeydd ecwiti byd-eang Gwynedd gyda Black Rock

 

9.

CAU ALLAN Y WASG A'R CYHOEDD

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid cau’r wasg a’r cyhoedd allan o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitemau canlynol gan ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir ym mharagraff 14, Atodiad 12A, Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Mae’r paragraff yma yn berthnasol oherwydd bod yr adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ynglŷn â thrafodion ariannol neu fusnes unrhyw berson penodol( yn cynnwys yr awdurdod sydd yn dal y wybodaeth hynny)

 

Mae budd cyhoeddus cydnabyddedig mewn bod yn agored ynglŷn â defnydd adnoddau cyhoeddus a materion ariannol cysylltiedig. Cydnabyddir fodd bynnag fod adegau, er gwarchod buddiannau ariannol awdurdod cyhoeddus fod angen trafod gwybodaeth fasnachol heb ei gyhoeddi. Byddai cyhoeddi gwybodaeth fasnachol sensitif o’r math yma yn amhriodol o ran buddiannau cydnabyddedig trydydd bartïon ac yn gallu tanseilio hyder i ddod a gwybodaeth ymlaen gerbron y Cyngor a felly gallu’r Cyngor i wneud penderfyniadau ar ran y gronfa. Byddai hyn yn groes i’r budd cyhoeddus ehangach o sicrhau gwerth am arian a’r allbwn cyfansawdd gorau . Am y rhesymau hyn mae’r mater yn gaeedig er y budd cyhoeddus.

 

10.

PROSIECT YNNI GLAN YNG NGHYMRU (PARTNERIAETH PENSIWN CYMRU)

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

 • Derbyn yr adroddiad
 • Cymeradwyo dyraniad ariannol ( o oddeutu £9m - £10m) i fuddsoddi mewn prosiectau ynni glan uniongyrchol yng Nghymru, gan nodi bwriad PPC i gynnal diwydrwydd dyledus

 

11.

ADOLYGIAD O DDYRANIAD ASEDAU STRATEGOL CRONFA BENSIWN GWYNEDD

I ystyried a chymeradwyo dyraniad asedau strategol diwygiedig y gronfa

 

 

(copi i aelodau’r Pwyllgor yn unig)

 

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

 • Derbyn a nodi’r Adolygiad Strategol o Ddyraniad Asedau
 • Cymeradwyo dyraniad strategol diwygiedig y Gronfa, Opsiwn 2 fel amlinellwyd y tabl o dan rhan 3 o’r adroddiad
 • Cymeradwyo dyraniad diwygiedig o ecwiti rhestredig fel argymhellwyd y tabl o dan rhan 6 o’r adroddiad.