Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

I ethol Cadeirydd ar gyfer 2022 - 2023

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

I ethol Is-gadeirydd ar gyfer 2022 - 2023

3.

YMDDIHEURIADAU

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

5.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

6.

COFNODION pdf eicon PDF 362 KB

7.

CYFRIFON TERFYNOL 2021/22 - ALLDRO REFENIW pdf eicon PDF 180 KB

I dderbyn y wybodaeth, ystyried unrhyw risgiau sy’n deillio o’r gwir wariant ac incwm yn erbyn cyllideb 2021/22, a chraffu penderfyniadau’r Cabinet yng nghyswllt rheoli cyllidebau’r Cyngor a’i Adrannau.

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

RHAGLEN GYFALAF 2021-22 - ADOLYGIAD DIWEDD BLWYDDYN (SEFYLLFA 31 MAWRTH 2022) pdf eicon PDF 285 KB

Gofynnir i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu nodi’r sefyllfa ac unrhyw risgiau yng nghyswllt rhaglen gyfalaf y Cyngor, ystyried penderfyniad y Cabinet, a sylwebu fel bo angen

Dogfennau ychwanegol:

9.

CYFRIFON TERFYNOL HARBYRAU GWYNEDD AM Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN 31 MAWRTH 2022 pdf eicon PDF 204 KB

I dderbyn a chymeradwyo’r cyfrifon

Dogfennau ychwanegol:

10.

DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL CYNGOR GWYNEDD AR GYFER 2021/22 pdf eicon PDF 387 KB

I ystyried a chymeradwyo'r datganiad fel y gall Arweinydd y Cyngor a'r Prif Weithredwr ei lofnodi

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

RHEOLAETH TRYSORLYS 2021/22 pdf eicon PDF 316 KB

I ystyried a derbyn yr adroddiad fel gwybodaeth

12.

CYNNYRCH ARCHWILIO MEWNOL pdf eicon PDF 710 KB

I dderbyn yr adroddiad, sylwebu ar y cynnwys a chefnogi’r gweithrediadau sydd eisoes wedi’u cytuno gyda’r gwasanaethau perthnasol

 

13.

ADRODDIAD BLYNYDDOL PENNAETH ARCHWILIO MEWNOL 2021/2022 pdf eicon PDF 624 KB

I ystyried a derbyn yr adroddiad

14.

SIARTER ARCHWILIO MEWNOL pdf eicon PDF 574 KB

I ystyried a chymeradwyo’r Siarter

15.

STRATEGAETH ARCHWILIO MEWNOL A'R CYNLLUN ARCHWILIO BLYNYDDOL 2022/2023 pdf eicon PDF 630 KB

I ystyried a chymeradwyo’r Strategaeth a’r Cynllun Blynyddol

16.

ADRODDIADAU ARCHWILIO CYMRU pdf eicon PDF 206 KB

I ystyried a derbyn yr adroddiad

Dogfennau ychwanegol:

17.

CYNLLUN ARCHWILIO 2022 – CYNGOR GWYNEDD A MAN GYD-BWYLLGORAU pdf eicon PDF 342 KB

I ystyried yr adroddiad

18.

ARGYMHELLION A CHYNIGION GWELLA ADRODDIADAU ARCHWILIO ALLANOL pdf eicon PDF 114 KB

Bydd angen i’r Pwyllgor fodloni ei hun bod trefniadau priodol yn eu lle er mwyn sicrhau bod cynigion gwella sy’n codi o adroddiadau archwilio allanol yn cael eu gwireddu

Dogfennau ychwanegol: