Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhodri Jones E-bost: rhodrijones1@gwynedd.llyw.cymru  01286 679256

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

I ethol Cadeirydd ar gyfer 2022-2023.

Penderfyniad:

Ethol y Cynghorydd Julie Fallon yn gadeirydd ar gyfer y flwyddyn 2022-2023.

 

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

I ethol Is-Gadeirydd ar gyfer 2022-2023.

Penderfyniad:

Ethol y Cynghorydd Gill German yn Is-Gadeirydd ar gyfer 2022-2023.

 

3.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau o absenoldeb.

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol.

5.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

6.

COFNODION pdf eicon PDF 265 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 16.02.2022 fel rhai cywir.

7.

ADRODDIAD BLYNYDDOL 2021-2022 GWE pdf eicon PDF 384 KB

I dderbyn Gwybodaeth o’r adroddiad a nodi unrhyw sylwadau.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn a chymeradwyo’r Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2021-2022.

 

8.

CYNLLUN BUSNES GWE 2021-2022 - ADRODDIAD MONITRO CHWARTER 4 pdf eicon PDF 363 KB

I dderbyn Gwybodaeth o’r adroddiad a nodi unrhyw sylwadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cymeradwyo’r Adroddiad ar gyfer monitro chwarter 4 Cynllun Busnes Rhanbarthol GwE 2021-2022.

 

9.

CYFRIFON GWE 2021-2022 - ALLDRO REFENIW pdf eicon PDF 396 KB

I dderbyn Gwybodaeth o’r adroddiad a nodi unrhyw sylwadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 

 

Nodi a derbyn y Cyfrif Incwm a Gwariant Refeniw am 2021-2022 a gyflwynwyd yn Atodiad 1 fel y sefyllfa ariannol derfynol.

 

10.

DATGANIAD O'R CYFRIFON 2021-2022 (Yn amodol ar Archwiliad) pdf eicon PDF 297 KB

I dderbyn Gwybodaeth o’r adroddiad a nodi unrhyw sylwadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn a cymeradwyo’r datganiad o gyfrifon GwE (yn amodol ar archwiliad) am 2021-2022.

 

11.

ARCHWILIO CYMRU - CYNLLUN ARCHWILIO 2022 GWE pdf eicon PDF 273 KB

I dderbyn Gwybodaeth o’r adroddiad a nodi unrhyw sylwadau.

 

Penderfyniad:

Derbyn a chymeradwyo Cynllun archwilio 2022 ac ymrwymo i weithio tuag at cyflawni dyletswyddau statudol.

 

12.

DATGANIAD LLYWODRAETHU 2021-2022 pdf eicon PDF 252 KB

I dderbyn Gwybodaeth o’r adroddiad a nodi unrhyw sylwadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn a chymeradwyo y Datganiad Llywodraethu Blynyddol ar gyfer 2021-2022.

 

13.

CYNLLUN BUSNES GWE 2022-2023 pdf eicon PDF 284 KB

I dderbyn Gwybodaeth o’r adroddiad a nodi unrhyw sylwadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cymeradwyo Cynllun Busnes Rhanbarthol GwE ar gyfer 2022-2023

 

14.

COFRESTR RISG pdf eicon PDF 423 KB

I dderbyn Gwybodaeth o’r adroddiad a nodi unrhyw sylwadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Nodi a derbyn cynnwys yr adroddiad.

 

15.

CANLLAWIAU GWELLA YSGOLION: FFRAMWAITH AR GYFER GWERTHUSO, GWELLA AC ATEBOLRWYDD pdf eicon PDF 568 KB

I dderbyn Gwybodaeth o’r adroddiad a nodi unrhyw sylwadau.

 

Penderfyniad:

Nodi a derbyn cynnwys yr adroddiad.

 

16.

SIARTER ARCHWILIO MEWNOL A CHYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2022-23 pdf eicon PDF 587 KB

I dderbyn Gwybodaeth o’r adroddiad a nodi unrhyw sylwadau.

 

Penderfyniad:

Cymeradwyo Siarter Aarchwilio Mewnol a Chynllun Archwilio Mewnol ar gyfer 2022-2023.