Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Yn Rhithiol Drwy Zoom

Cyswllt: Einir Rh Davies  01286 679868

Eitemau
Rhif eitem

1.

GWEDDI NEU FYFYRDOD TAWEL

Cyfle am weddi neu fyfyrdod tawel

2.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

3.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

4.

MATERION BRYS

I nodi unrhyw faterion sydd o frys ym marn y Gadair ar gyfer ystyriaeth

5.

COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL pdf eicon PDF 200 KB

Bydd y Gadair yn cynnig bod cofnodion y cyfarfod o’r Pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 29 Tachwedd, 2022 yn cael eu harwyddo fel rhai cywir

6.

MAES LLAFUR CYTUNEDIG : Y CANLLAWIAU AR GYFER CREFYDD, GWERTHOEDD A MOESEG O FEWN Y CWRICWLWM NEWYDD : CYNLLUN CYNGOR GWYNEDD pdf eicon PDF 397 KB

Diweddariad ynglŷn a Chynllun Cyngor Gwynedd mewn perthynas a’r Maes Llafur Cytunedig ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg

Penderfyniad:

Cymeradwyo Cynllun Cyngor Gwynedd.

 

7.

CANLLAWIAU ADDOLI AR Y CYD pdf eicon PDF 687 KB

Trafodaeth ac y Canllawiau Addoli ar y Cyd Presennol 

Penderfyniad:

Gan fod y Canllawiau wedi dyddio erbyn hyn, cytunwyd bod angen diweddaru y Canllawiau.  Penderfynwyd sefydlu Gweithgor, i gynnwys cynrychiolwyr o’r Crefyddau, Cynghorwyr ac Athrawon i edrych ar ddiweddaru y Canllawiau.  Derbyniwyd cynnig Y Cynghorydd Elin Walker Jones a’r Parchedig Nick Sissons i fod yn rhan o’r Gweithgor a chytunwyd i holi am ragor o aelodau, y tu allan i’r cyfarfod.

 

8.

MATERION CCYSAGauC pdf eicon PDF 180 KB

i.               Llythyr gan Gadeirydd CCYSAGauC

ii.              Enwebiadau ar gyfer Pwyllgor Gwaith CCYSAGauC

iii.             Dyddiad i’r Dyddiadur : Cyfarfod Gwanwyn CCYSAGauC

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

i.               Llythyru CCYSAGauC i ddiolch am eu cefnogaeth yn ystod y cyfnod cynhyrchu y Maes Llafur Cytunedig Newydd ar gyfer Crefydd Gwerthoedd a Moeseg.

ii.              Gan na ddaeth enwebiadau i law yn ystod y cyfarfod ar gyfer y Pwyllgor Gwaith, penderfynwyd ail-holi y tu allan i’r cyfarfod.

iii.             Nodwyd dyddiad Cyfarfod Gwanwyn CCYSAGauC