Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Hybrid - Hybrid. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 285 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 15 Gorffennaf 2022 fel rhai cywir  

5.

CAU ALLAN Y WASG A'R CYHOEDD

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid cau’r wasg a’r cyhoedd allan o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem canlynol gan ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir ym mharagraff 12, Rhan 4, Atodiad 12A, Deddf Llywodraeth Leol 1972. Mae’r paragraff yma yn berthnasol oherwydd bod yr adroddiad yn cynnwys gwybodaeth am unigolion penodol sydd a hawl i breifatrwydd. Nid oes unrhyw fudd cyhoeddus sydd yn galw am ddatgelu gwybodaeth bersonol am yr unigolion yma. O ganlyniad mae’r budd cyhoeddus yn disgyn o blaid cadw’r wybodaeth yn eithriedig

 

6.

CYFWELD YMGEISWYR AR GYFER SWYDDI CYFARWYDDWR CORFFORAETHOL

I gyfweld ymgeiswyr ar gyfer y swyddi

 

·         CYFARWYDDWR CORFFORAETHOL GWASANAETHAU CYMDEITHASOL

·         CYFARWYDDWR CORFFORAETHOL

 

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

a)    Penodi Mr Dylan Owen i’r swydd Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol

 

b)   Penodi Mr Geraint Owen i’r swydd Cyfarwyddwr Corfforaethol