Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

3.

MATERION BRYS

4.

COFNODION pdf eicon PDF 249 KB

5.

GWEITHREDU PENDERFYNIADAU Y PWYLLGOR pdf eicon PDF 270 KB

Ystyried yr adroddiad, er gwybodaethPenderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

1.    Derbyn yr adroddiad

2.    Derbyn yr awgrym i ddileu eitem pan fydd y weithred wedi cwblhau

 

6.

PREMIWM AR DRETH CYNGOR AIL GARTREFI AC ANHEDDAU GWAG HIR-DYMOR pdf eicon PDF 693 KB

I ystyried y wybodaeth yn yr adroddiad a’r atodiadau er mwyn dod i gasgliad ar briodoldeb y gweithrediad ac yw’r risgiau wedi cael eu lliniaru

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

  • Derbyn bod y wybodaeth yn yr adroddiad a’r atodiadau yn cydymffurfio gyda'r canllawiau statudol a gofynion deddfwriaethol
  • Cynnig y sylwadau isod i’r Cabinet eu hystyried wrth benderfynu ar argymhelliad i’r Cyngor Llawn wneud penderfyniad terfynol ar y lefelau premiwm:

1.    Bod angen cwblhau asesiad ieithyddol cynhwysfawr yn unol â Pholisi Iaith y Cyngor

2.    Bod angen ystyried effaith y premiwm ar allu ‘brodorion’ i wneud bywoliaeth

3.    Bod angen gweld ystadegau sydd yn dangos effaith y premiwm ar adfer tai gwag

4.    Bod angen tystiolaeth am lwyddiant y premiwm. Beth sydd wedi ei gyflawni hyd yma?

5.    Bod angen ymgynghori pellach ar ddefnydd y premiwm.

Beth yw’r cyfiawnhad o ddefnyddio premiwm ail gartref i gyllido digartrefedd? Derbyn bod yr egwyddor yn dderbyniol, ond beth yw’r dystiolaeth tu cefn i’r penderfyniad?

6.    Bod angen cydblethu ystyriaethau’r premiwm gyda deddfwriaethau a mesurau Llywodraeth Cymru o reoli ail dai

 

7.

ADRODDIAD RHEOLAETH TRYSLORLYS HANNER BLWYDDYN 2022 -23 pdf eicon PDF 532 KB

I ystyried yr adroddiad er gwybodaeth

 

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Derbyn yr adroddiad, er gwybodaeth

 

8.

ADRODDIAD BLYNYDDOL CWYNION A GWELLA GWASANAETH 2021/22 pdf eicon PDF 490 KB

I ystyried yr adroddiad a gyflwynir, a chynnig unrhyw sylwadau neu awgrymiadau perthnasol.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

  • Derbyn bod trefniadau a pherfformiad y Cyngor yng nghyswllt ymdrin â chwynion a gwella gwasanaeth  yn effeithiol iawn
  • Bod yr adroddiad, i’r dyfodol, yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio cyn y Cabinet

 

Awgrymiadau:

·         Cynnwys sylw ar yr effaith gadarnhaol mae cwynion yn cael ar berfformiad y Cyngor

·         Cynnwys crynodeb o’r prif feysydd / meysydd datblygol sydd yn derbyn cwynion

·         Categoreiddio neu osod cyd-destun ehangach ar gyfer yr adrannau hynny sydd yn derbyn y mwyafrif o gwynion, fel bod modd deall yr amgylchiadau

·         Y Cadeirydd i ail ymweld â chyfrifoldebau’r Pwyllgor  - a oes angen rhoi trosolwg ar ‘holl adrannau’r Cyngor’  (gan gynnwys Gwasanaethau Gofal ac Addysg sydd â threfn statudol eu hunain) ?

 

9.

DEDDF LLYWODRAETH LEOL 2021 - HUNANASESIADAU pdf eicon PDF 435 KB

I ystyried cynnwys y ddogfen drafft ar gyfer 2021/22 gan gynnig unrhyw sylwadau ac argymhellion. 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

  • Derbyn yr hunanasesiad drafft
  • Croesawu’r bwriad o gynnwys yr hunanasesiad yn Adroddiad Perfformiad Blynyddol y Cyngor i’r dyfodol
  • Sicrhau, bod yr adroddiad yn cael ei gyflwyno yn gynharach yn y flwyddyn

 

Awgrym:

·         Ystyried cynnwys cyfeiriad at y gefnogaeth a’r hyfforddiant a roddir i Aelodau Etholedig

 

10.

ADRODDIADAU ARCHWILIO CYMRU pdf eicon PDF 211 KB

I ystyried a derbyn yr adroddiadau

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: