Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sioned Mai Jones 

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

4.

COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL pdf eicon PDF 139 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 7 Hydref, 2022 fel rhai cywir.

5.

PENSIYNAU: AWDURDOD GWEINYDDU'R CYNLLUN PENSIWN LLYWODRAETH LEOL (CPLlL) AR GYFER CBC Y GOGLEDD pdf eicon PDF 225 KB

Alwen Williams, Prif Weithredwr y CBC i gyflwyno’r adroddiad.   

 

Penderfyniad:

Nodwyd a derbyniwyd cynnwys yr adroddiad oedd yn cadarnhau fod Cyd-bwyllgor Corfforedig y Gogledd wedi dewis i ddefnyddio Cronfa Bensiwn Gwynedd, ac felly bydd Cyngor Gwynedd yn awdurdod gweinyddol Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol ar gyfer y Cyd-bwyllgor Corfforedig.

6.

CYLLIDEB 2023/24 CYD-BWYLLGOR CORFFOREDIG Y GOGLEDD AC ARDOLL AR AWDURDODAU CYFANSODDOL pdf eicon PDF 779 KB

Dewi A Morgan, Prif Swyddog Cyllid y CBC, Dafydd L Edwards, Swyddog Arweiniol y Prosiect CBC a Sian Pugh, Cyfrifydd Grŵp y CBC i gyflwyno’r adroddiad.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd mabwysiadu opsiwn B gyda chyfanswm £764,820 ar gyfer Cyllideb 2023/24 Cydbwyllgor Corfforedig y Gogledd, ac i gymeradwyo’r ardoll berthnasol ar yr awdurdodau cyfansoddol, fel y’i nodwyd o dan Opsiwn B.

 

 

7.

DATGANIAD CYFRIFON CYD-BWYLLGOR CORFFOREDIG Y GOGLEDD AR GYFER 2021/22 pdf eicon PDF 497 KB

Dewi A Morgan, Prif Swyddog Cyllid y CBC a Sian Pugh, Cyfrifydd Grŵp y CBC i gyflwyno’r datganiad Cyfrifon statudol ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/22.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cymeradwywyd Datganiad Cyfrifon statudol Cydbwyllgor Corfforedig y Gogledd ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/22.

8.

DYDDIADAU CYFARFODYDD Y CYD-BWYLLGOR CORFFOREDIG AR GYFER 2023/24 pdf eicon PDF 196 KB

I gytuno ar ddyddiadau arfaethedig ar gyfer y Cyd-bwyllgor Corfforedig ar gyfer y flwyddyn 2023/24.

Penderfyniad:

Cytunwyd ar y dyddiadau a nodwyd yn yr adroddiad ar gyfer cyfarfodydd Cyd-bwyllgor Corfforedig y Gogledd ar gyfer 2023/24 ac addasiad i ddyddiad y cyfarfod Mawrth 2023. 

 

Yn ogystal cytunwyd i Brif Weithredwr y CBC drefnu cyfarfod anffurfiol efo Arweinyddion a Prif Weithredwyr i drafod y ffordd ymlaen gyda Chyd-bwyllgor Corfforedig y Gogledd.