Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Eirian Roberts  01286 679018

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

4.

COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL pdf eicon PDF 130 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 24 Mawrth, 2023 fel rhai cywir.

5.

CYFANSODDIAD CYD-BWYLLGOR CORFFOREDIG RHANBARTH Y GOGLEDD pdf eicon PDF 501 KB

Adroddiad i’w gyflwyno gan Iwan G.D. Evans, Swyddog Monitro Cyngor Gwynedd.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

1.    Mabwysiadu y canlynol i’r cynnwys yn y Cyfansoddiad:

 

·       Côd Ymddygiad Aelodau ac Aelodau Cyfetholedig

·       Cylch Gorchwyl Is Bwyllgor Safonau

·       Rheoliadau Cytundebau a Materion Cyfreithiol

·       Rheolau Gweithdrefn Contractau

 

2.    Dirprwyo hawl i’w Swyddog Monitro wneud newidiadau golygyddol i’r Rheolau Sefydlog ar gyfer eu cyhoeddi.

 

6.

ADRODDIAD ALLDRO A FFURFLEN FLYNYDDOL 2022/23 pdf eicon PDF 516 KB

Adroddiad i’w gyflwyno gan Dewi A.Morgan, Pennaeth Cyllid y CBC (Swyddog Cyllid Statudol) a Sian Pugh, Pennaeth Cyllid Cynorthwyol y CBC.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

1.    Nodi a derbyn gwir wariant ac incwm y Cyd-Bwyllgor Corfforedig ar gyfer 2022/23 fel y’i cyflwynwyd yn Atodiad 1 yr adroddiad.

2.    Cael cymeradwyaeth y Cyd-Bwyllgor Corfforedig i’r tanwariant yn 2022/23 gael ei drosglwyddo i gronfa wrth gefn wedi’i chlustnodi ar gyfer ariannu costau unwaith ac am byth yn y dyfodol.

3.    Cymeradwyo Ffurflen Flynyddol Swyddogol y Cyd-Bwyllgor Corfforedig ar gyfer 2022/23 (amodol ar Archwiliad Allanol), yn unol â’r amserlen statudol, sef 31 Mai 2023. Mae wedi’i gwblhau a’i ardystio’n briodol gan Pennaeth Cyllid Cyngor Gwynedd fel Swyddog Cyllid Statudol y Cyd-Bwyllgor Corfforedig (Atodiad 2).