Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

3.

MATERION BRYS

4.

COFNODION pdf eicon PDF 229 KB

5.

ADRODDIAD BLYNYDDOL DRAFFT CRONFA BENSIWN GWYNEDD AM Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN 31 MAWRTH 2023 pdf eicon PDF 104 KB

I dderbyn a nodi’r Adroddiad Blynyddol Drafft

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Derbyn a nodi’r Adroddiad Blynyddol Drafft

 

6.

CYNLLUN ARCHWILIO MANWL CRONFA BENSIWN GWYNEDD 2022-23 pdf eicon PDF 94 KB

I ystyried a derbyn y cynllun manwl

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

Derbyn a nodi Cynllun Archwilio Manwl Cronfa Bensiwn Gwynedd 2022-23

 

7.

ADRODDIAD ALLBWN RHEOLAETH TRYSORLYS 2022-23 pdf eicon PDF 355 KB

I ystyried a derbyn yr adroddiad fel gwybodaeth

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

Derbyn a nodi’r adroddiad fel gwybodaeth

 

8.

DIWEDDARIAD PARTNERIAETH PENSIWN CYMRU pdf eicon PDF 121 KB

I dderbyn a nodi diweddariad chwarterol gan Bartneriaeth Pensiwn Cymru

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

Derbyn a nodi diweddariad chwarterol Partneriaeth Pensiwn Cymru

 

9.

CAU ALLAN Y WASG A'R CYHOEDD

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid cau’r wasg a’r cyhoedd allan o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitemau canlynol gan ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir ym mharagraff  Paragraff 14 o Atodiad 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 Gwybodaeth ynglŷn â thrafodion ariannol neu fusnes unrhyw berson penodol( yn cynnwys yr awdurdod sydd yn dal y wybodaeth hynny)

 

Mae budd cyhoeddus cydnabyddedig mewn bod yn agored ynglŷn â defnydd adnoddau cyhoeddus a materion ariannol cysylltiedig. Cydnabyddir fodd bynnag fod adegau, er gwarchod buddiannau ariannol cyhoeddus fod angen trafod gwybodaeth fasnachol heb ei gyhoeddi. Mae’r adroddiadau yn benodol ynglŷn a phroses gaffael arfaethedig. Byddai cyhoeddi gwybodaeth fasnachol sensitif o’r math yma yn gallu bod yn niweidiol i fuddiannau’r Cyngor a’i bartneriaid drwy danseilio cystadleuaeth. Byddai hyn yn groes i’r budd cyhoeddus ehangach o sicrhau yr allbwn cyfansawdd gorau . Am y rhesymau hyn mae’r materion yn gaeedig er y budd cyhoeddus.

10.

CYTUNO AR Y MEINI PRAWF GWERTHUSO AR GYFER Y BROSES CAFFAEL GWEITHREDWR PARTNERIAETH PENSIWN CYMRU

Cytuno ar y meini prawf gwerthuso ar gyfer y broses caffael gweithredwr Partneriaeth Pensiwn Cymru.

 

(copi i Aelodau’r Pwyllgor yn unig)

 

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

Cymeradwyo’r meini prawf gwerthuso ar gyfer y broses caffael gweithredwr Partneriaeth Pensiwn Cymru

 

11.

GWASANAETH YMGYSYLLTU ROBECO- ADRODDIAD YMGYSYLLTU CH1 2023

I nodi cynnwys yr adroddiad

 

(copi i Aelodau’r Pwyllgor yn unig)

 

 

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

Derbyn a nodi cynnwys yr adroddiad