Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Eirian Roberts  01286 679018

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

4.

COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL pdf eicon PDF 326 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 21 Gorffennaf, 2023 fel rhai cywir.

5.

CYLLIDEB REFENIW A CHYFALAF 2023-24 - ADOLYGIAD DIWEDD AWST 2023 pdf eicon PDF 531 KB

Dewi A.Morgan, Pennaeth Cyllid yr Awdurdod Lletya (Swyddog Cyllid Statudol) a Sian Pugh, Pennaeth Cyllid Cynorthwyol yr Awdurdod Lletya i gyflwyno’r adroddiad.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 

(1)    Nodi a derbyn adolygiad refeniw diwedd Awst 2023 y Bwrdd Uchelgais (Atodiad 1 i’r adroddiad).

(2)    Nodi a derbyn diweddariad cronfeydd wrth gefn y Bwrdd Uchelgais (Atodiad 2).

(3)    Cytuno ar broffil gwariant cyfalaf diwygiedig y Bwrdd Uchelgais (Atodiad 3).

6.

DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL pdf eicon PDF 396 KB

Hedd Vaughan-Evans, Pennaeth Gweithrediadau, i gyflwyno’r adroddiad.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn a chymeradwyo’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol.