Pori cyfarfodydd

Mae'r dudalen yma'n rhestru cyfarfodydd y Pwyllgor Pensiynau.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Pensiynau

Mae'r pwyllgor hwn sy’n cynnwys 7 aelod o’r Cyngor, ynghyd ag un aelod cyfetholedig yr un (gyda phleidlais) o Gyngor Sir Ynys Môn a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy; yn cyflawni’r canlynol:

·      Swyddogaeth sy'n ymwneud â phensiynau llywodraeth leol, a.y.b.

·      Swyddogaethau o dan Gynlluniau Pensiwn presennol mewn perthynas â phersonau a gyflogir gan awdurdodau tân ac achub yn unol ag Adran 1 Deddf Gwasanaethau tân ac Achub 2004