Agenda item

I gadarnhau cofnodion cyfarfod blaenorol o Bwyllgor Ymgynghorol Harbwr Abermaw a gynhaliwyd ar 23 Hydref 2017.

 

(Copi’n amgaeedig)

 

 

Cofnod:

Cyflwynwyd:               Cofnodion cyfarfod Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Abermaw gynhaliwyd ar y 23 Hydref 2017.

 

Penderfynwyd:          Derbyn a chymeradwyo’r cofnodion fel rhai cywir, yn ddarostyngedig i’r canlynol:

 

Eitem 6 (b) – Cyfeiriwyd at y cofnod a dymunai y Cyng. Rob Triggs nodi nad oedd y stropiau wedi methu.

 

Mewn ymateb i’r uchod, eglurodd y Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig bod angen adolygu’r ddogfennaeth a phwysleiswyd bwysigrwydd i dderbyn tystiolaeth cyfredol a chywir ynglyn â chyflwr angorfeydd.  Ychwanegwyd bod cyfrifoldeb ar bob perchennog cwch i sicrhau bod angorfeydd yn addas i’r pwrpas.  Cadarnhawyd bod angorfeydd y Cyngor yn addas ac i safon uchel.

 

Mewn ymateb i ymholiad ynglyn â risg i’r Cyngor ynglyn â chyflwr angorfeydd, sicrhaodd y Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig nad oedd risg o gwbl i’r Cyngor ond pwysleiswyd y byddai’n achos o bryder ac yn effeithio ar bremiwm yswiriant perchnogion cychod, pe na fyddai’r angorfeydd sydd mewn perchennogaeth preifat i fyny i safon a thystiolaeth perthnasol i warantu hynny. 

 

Materion yn codi o’r cofnodion:

 

(a)  Eitem 6 (d) – Cynnal a Chadw

 

Nodwyd y byddai’r Uwch Swyddog Harbyrau a’r Harbwr Feistr yn gallu diweddaru Aelodau o raglen waith cynnal a chadw dros gyfnod y gaeaf.

 

(b)   Penderfyniad (b) yn Eitem 6  -  Ffonau Gwasanaeth Brys

 

Mewn ymateb i ymholiad gan Aelod, esboniodd y Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig nad oedd neb wedi defnyddio’r ffonau Gwasanaeth Brys ers dros ddwy flynedd a bod signal ffonau symudol ar gyfer 999 ar gael ymhob un o’r lleoliadau maent wedi eu lleoli heblaw Porth Ceiriad (Dwyfor).

 

Penderfynwyd:          Cyfleu i’r Aelod Cabinet perthnasol gymeradwyaeth y Pwyllgor Ymgynghorol i waredu y ffonau Gwasanaeth brys yn Abermaw a Fairbourne oherwydd y costau sydd ynghlwm iddynt a’r diffyg defnydd ohonynt.  

 

(ch)     Eitem (iv) – Diogelwch Parcio

 

Adroddodd y Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig ei fod wedi trafod gyda’r Uwch Swyddog Trafnidiaeth ynglyn â’r darn sydd wedi ei liwio gyda llinellau melyn wrth ymyl adeilad SS Dora ac wedi derbyn cadarnhad ei fod yn weithredol fel rhan o’r gorchymyn parcio.  Fe fydd perchennog unrhyw gerbyd sydd yn parcio ar y llecyn dan sylw yn derbyn tocyn parcio gan y Swyddog Gorfodaeth.

 

Ychwanegwyd nad oedd unrhyw benderfyniad pellach wedi ei wneud ynglyn â ffordd ger y compownd.

 

(c)   Digwyddiadau

 

Adroddwyd ei fod yn gamarweiniol yn y cofnod o safbwynt trefnu digwyddiadau yn yr Harbwr ac y dylai’r cofnod ddarllen y dylai “trefnwyr gysylltu â’r Gwasanaeth Morwrol yn gyntaf i gael caniatad i gynnal gweithgareddau”.  

 

(dd)  Ardal Weithgareddau wedi ei raffu i ffwrdd

 

Adroddodd y Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig bod ardal o dan y Bont, yn ymyl yr hen orsaf y Bad achub wedi ei adnabod fel ardal weithgareddau ac y byddir yn rhoi rhes o fwiau melyn i gadw cychod o’r ardal penodol yma, a’i dreilau am gyfnod.  Esboniwyd nad oedd ardal arall ar gael ac nad oedd yn ddŵr a oedd wedi ei adnabod ar gyfer ymdrochi.  Pwysleiswyd yr angen i drefnwyr cystadlaethau ymgymryd ag asesiadau risg er mwyn sicrhau diogelwch cystadleuwyr.

 

(d)  Taclusrwydd cyffredinol a lle storio o amgylch yr Harbwr

 

Adroddodd y Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig bwysigrwydd i sicrhau cydweithio gyda defnwyddwyr masnachol yr Harbwr er taclusrwydd cyffredinol o amgylch yr Harbwr ac esboniwyd mewn ymateb i ymholiad gan Aelod nad oedd y sefyllfa ‘run fath â Harbwr Aberdyfi pryd y codwyd gan Archwilwyr Asiantaeth Gwylwyr y Glannau (MCA) bod angen tacluso oddi amgylch cei harbwr Aberdyfi.

 

(e) Parth Gwahardd Cychod Pwêr / Cychod Dŵr Personol

 

Yn deillio o bryder amlygwyd gan Aelod ynglyn â’r datganiad yng nghofnod y cyfarfod diwethaf nad oedd risg i’r cyhoedd pe na fyddir yn adfer y bwiau i farcio’r parth ymdrochi, adroddodd y Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig mai nifer isel iawn sydd yn ymdrochi yn y parth dan sylw a barn y Gwasanaeth Morwrol ydoedd peidio rhoi bwiau i farcio’r parth a bod y risg yn isel oherwydd nad oedd cychod yn hwylio ddigon agos I’r lan yn yr ardal hon.  Bydd staff yr harbwr yn cadw llygad ar yr ardal dan sylw dros yr haf ac yn adrodd ar yr hyn bu iddynt arsylwi arno dros fisoedd yr haf.

 

Ychwanegwyd bod y Gwasanaeth yn gosod bwiau i fyny’r foryd yn ymyl Caerddaniel er mwyn lleihau’r risg ond ei fod yn lafurus a chostus i’w rhoi yn ôl ar eu safleoedd yn ddyddiol yn ogystal â’r ffaith bod nifer sylweddol yn mynd ar golly n flynyddol.

 

 

Dogfennau ategol: