Agenda item

I ystyried adroddiad y Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig.

 

 

Cofnod:

Cyflwynwyd:             Adroddiad y Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig, Mr Barry Davies, yn diweddaru’r Pwyllgor ar faterion rheolaethol yr Harbwr.

 

(a)          Croesawyd Alison Kinsey, Cydlynydd Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd Bae Ceredigion, a oedd wedi gwneud cais i fynychu’r cyfarfod ac fe esboniodd bwrpas FLAG (Fisheries Local Action Group).  Nodwyd y prif bwyntiau canlynol:

 

 • Bod 4 grwp yn weithredol yng Nghymru i bwrpas cefnogi’r diwydiant a chymunedau pysgota:  Llandudoch i Abermaw, Ynys Môn a Gwynedd, Bae Abertawe a Cleddau i’r Arfordir
 • Bod FLAG yn derbyn arian Ewrop a bod oddeutu £160,000 ar gael i’w wario hyd at 2020 a hyderir y gellir gwneud defnydd ohono drwy roi gymorth i prosiectau bychan sydd yn cael eu harwain o’r gymuned
 • Bod strategaeth wedi ei lunio yn seiliedig ar angen lleol
 • Rhoddir blaenoriaeth ar gyfer ariannu prosiectau sydd yn: 

Ø  ychwanegu gwerth

Ø  creu swyddi

Ø  denu pobl ifanc a

Ø  hyrwyddo arloesedd ym mhob cam o’r gadwyn gyflenwi o gynhyrchion pysgodfeydd

 • Gellir cynnig cymorth ariannol refeniw at brosiectau megis:

 datblygu prosiectau, prosiectau peilot, astudiaethau dichonoldeb, hyfforddiant, mentora, hwyluso ac ymgynghori.

 

Rhoddwyd engreifftiau o’r math o weithgareddau y gellir eu cynnal gyda chymorth FLAG:

 

 • Gŵyl fwyd môr ar y cei
 • Cystadleuaeth coginio bwyd môr rhwng cogyddion y gwestai lleol
 • Anfon fflyd o bysgotwyr allan i’r môr i ddal pysgod
 • Annog yr Ysgol leol i gymryd rhan mewn cystadleuaeth coginio bwyd môr
 • Cydweithio gyda grwp o bysgotwyr lleol i gynnal gweithgareddau, a.y.b. 

 

I gloi, esboniodd y Cydlynydd bod Mr Neil Storkey o Aberdyfi, yn gweithio’n agos gyda hi, ac y byddai cael cynrychiolydd o Bwyllgor Ymgynghorol Harbwr Abermaw yn fanteisiol i fod yn rhan o gyfarfodydd FLAG i’r dyfodol.

 

Yn ogystal cyfeirwyd at Cywain sydd yn rhan o brosiectau Menter a Busnes a ddatblygwyd i gefnogi datblygu cynnyrch a marchnadoedd i gynnyrch amaethyddol a physgodfeydd. 

 

Yn ystod y drafodaeth ddilynol, amlygwyd y pwyntiau canlynol gan Aelodau unigol:

 

 • Bod gan Abermaw fwytai ardderchog ac y byddai’n ddelfrydol i gynnal gŵyl fwyd môr ar y cei
 • Bod grŵp Cambrian yn weithredol sydd yn casglu deunyddiau plastig a olchir o’r môr ar y traeth

 

Cynigwyd ac eilwyd i enwebu y Cynghorydd Rob Triggs i fod yn bwynt cyswllt o’r Pwyllgor Ymgynghorol hwn ac addawodd y Cydlynydd y byddai’n cysylltu ag ef yn uniongyrchol gyda unrhyw wybodaeth pellach.

 

Penderfynwyd:          Cymeradwyo i enwebu’r Cynghorydd Rob Triggs i gynrychioli’r Pwyllgor Ymgynghorol hwn mewn cyfarfodydd grŵp FLAG yn yr ardal.

 

(b)          Nododd y Cadeirydd nad oedd angen i’r Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig dywys yr Aelodau drwy ei adroddiad ond yn hytrach gofynnwyd i Aelodau os oeddynt yn dymuno codi neu amlygu unrhyw fater yn deillio o gynnwys yr adroddiad.  I’r perwyl hwn, amlygwyd y materion canlynol o gynnwys adroddiad y Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig

 

(i)            Clirio Tywod – ar ôl blynyddoedd o waith i gadw’r Afon Ysgethin yn llifo ymddengys bod y twyni tywod yn diflannu i’r môr ac nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru yn barod i ildio i wneud rhywbeth am y mater.  Yn anffodus oherwydd diffyg gwrando fe fydd y broblem o glirio tywod yn Abermaw yn gwaethygu.  Ategwyd y sylwadau uchod gan Aelod arall ac y dylai’r adrannau perthnasol drafod y mater ac y dylid herio Cyfoeth Naturiol Cymru o’r hyn sy’n digwydd. 

 

(ii)           Asiantaeth Gwylwyr y Glannau – gofynnwyd a oedd yr archwilwyr yn bwriadu ymweld ag Abermaw oherwydd nad oeddynt wedi ymweld fel rhan o’r achwiliad oherwydd cyfyngiad amser.

 

Mewn ymateb, nododd y Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig er nad oedd cyfeiriad penodol yn eu hadroddiad i Harbwr Abermaw bod y Cod Diogelwch yn berthnasol i bob Harbwr a’u bod yn ymwybodol o’r hyn sy’n digwydd yn Abermaw.

 

Tynnwyd sylw bod bwriad i’r archwilwyr ymweld unwaith yn rhagor yn yr Hydref ac y byddent yn mynychu cyfarfod o Bwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog ble byddai cyfle i holl aelodau’r Pwyllgorau Harbyrau fynychu’r cyfarfod hwnnw ac efallai y byddai cyfle i’r archwilwyr ymweld ag Abermaw bryd hynny.

 

Ychwanegodd yr Uwch Reolwr Economi a Chymuned mai prif bwrpas yr adroddiad ydoedd ymchwilio i drefniadau llywodraethu, rheoli yr harbyrau. 

 

(iii)                  Gofynnwyd a oedd pawb yn gorfod talu ffi  Stad y Goron yn y swm o £25.00 yn

ychwanegol i’r ffi angori.

 

Mewn ymateb, cadarnhaodd y Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig bod pob perchennog angorfa yn gorfod talu’r ffi uchod ymhob Harbwr, gan gynnwys angorfeydd y Cyngor, heblaw am Harbwr Pwllheli oherwydd bod y gost i’r harbwr hwnnw yn £150,000 yn flynyddol gyda’r swm yn daladwy i stad Y Goron.  Ychwanegwyd nad oedd yn bosibl i herio’r ffi gan y gallent godi mwy o ffi pe dymunent, a bod trefniadau cyffelyb yn bodoli mewn siroedd eraill ers blynyddoedd bellach.

 

(iv)          Diolchwyd am yr arwyddion diogelwch gan y Bad Achub.  Ychwanegwyd y bydd yr arwyddion yn cael eu gosod yn y mannau priodol yn ddi-oed ac y gellir eu rho i fyny mewn  amser byr.

 

(v)                   O safbwynt newid dyddiad digwyddiad y “Motorcross” ar draeth Abermaw oherwydd ei

fod yn gwrthdaro gyda gwyliau hanner tymor ysgolion ac y byddai tref Abermaw yn brysur ‘prun bynnag a’r maes parcio yn llawn, cafwyd ar ddeall gan y trefnwyr ei fod yn anodd symud y dyddiad gan eu bod wedi eu cyfyngu i’r dyddiad hwn yn sgil cystadlaethau eraill sydd yn digwydd ar hyd a lled Prydain.

 

Yn ystod y drafodaeth ddilynol, amlygwyd y pwyntiau canlynol:

 

 • Bod bwriad i un o’r siopau carafanau gau yn ystod y digwyddiad uchod pe byddai ‘run dyddiad â gwyliau hanner tymor ynghyd â Siop y Bad Achub oherwydd prysurdeb a olygai cadw rheolaeth o safbwynt stoc  
 • Cafodd y digwyddiad yn wreiddiol ei groesawu yn Abermaw er mwyn ehangu’r cyfnod gwyliau er budd yr economi leol
 • Pe na fyddai’r digwyddiad yn dod i Abermaw, byddai colled i’r gwestai a darpariaeth gwely a brecwast
 • Bod bwriad i ddarparu holiadur i fusnesau lleol i ganfod a oedd y digwyddiad o fudd i’r busnesau
 • A fyddai modd ei symud i benwythnos arall yn Nhachwedd i gydfynd â Noson Tân Gwyllt ond pwysleiswyd bod Sul y Cofio ar 10 Tachwedd

 

Penderfynwyd:          Gofyn i’r Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig gysylltu gyda Mr Tom Arnold, trefnwr y Motorcross i ganfod yn y lle cyntaf a fyddai modd symud y digwyddiad eleni i benwythnos arall gan awgrymu i gydfynd â’r Noson Tân Gwyllt; ac yn ail os nad yw’n bosibl, a fyddai modd ystyried dyddiad i osgoi hanner tymor ar gyfer 2019.

 

(vi)          Nododd Aelod bod bwriad i sefydlu Grwp Achub Bywyd ac awgrymwyd i hysbysu’r Gwasanaeth Morwrol pan fydd cyfarfod wedi ei drefnu.

 

(vii)                Yng nghyd-destun angorfeydd “ôl a blaen”, nododd aelod o Bwyllgor Ras y Tri Copa

mai’r Pwyllgor sydd yn berchen ar yr angorfeydd hyn a bod trafodaethau hirfaith wedi bod yn y gorffennol ynglyn a’u haddasrwydd.  Nodwyd bod cychod drudfawr wedi angori arnynt heb unrhyw drafferth o gwbl.  ‘Roedd Pwyllgor Ras y Tri Copa yn fwy na bodlon i’r Cyngor ddefnyddio’r angorfeydd pe dymunent yn dilyn y ras.  Awgrymwyd y dylai’r contractwr lleol a’r Gwasanaeth Morwrol drafod ymhellach ar gyfer defnydd 1 neu 2 o’r angorfeydd uchod. 

 

Deallwyd gan y Cynghorydd Tref bod Pwyllgor Ras y Tri Copa wedi cyflwyno cais ariannol i’r Cyngor Tref yn ddiweddar.  Nodwyd ymhellach bod y Cynghorydd Tref wedi cwrdd â’r Uwch Swyddog Harbyrau i drafod gwell defnydd o’r angorfeydd ond bod cyfarfod arall eto i’w drefnu.

 

(viii)               Nododd y Cynghorydd Tref bod y Cyngor Tref wedi cynnig ariannu prosiect bychan yn

“ardal y fynwent” ar gyfer darparu cadwyni a fyddai’n caniatau lansio.  Fe fyddir yn trafod y mater ymhellach gyda’r Gwasanaeth Morwrol.

 

(ix)                  Sicrhawyd y Pwyllgor y byddai angorfeydd lle nad oes ffurflenni ar eu cyfer yn cael eu

tynnu allan yn ystod yr haf.

 

Penderfynwyd:          Derbyn a nodi cynnwys adroddiad y Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig.

 

Dogfennau ategol: