Agenda item

 

(a)          Cyngor Tref Abermaw

 

·         Angorfeydd

·         Safleoedd tipio tywod

·         Clirio tywod ar y sarn a’r promenad ar gyfer mynediad i’r anabl

·         Clirio tywod ar hyd y llwybr ar top y compownd 

·         Carthu

 

(b)          Cyngor Cymuned Arthog

 

·         Datblygiadau Rheolaeth Pwynt Penrhyn Fairbourne

 

 

(c)  Clwb Hwylio Merioneth

 

·         Mwy o wybodaeth ynglyn â’r honiadau cau ffordd y promenad yn y gaeaf   

·         Rheiliau tu allan i Adeilad Dora

·         Mae’n ymddangos bod mwy o gychod ar draeth y fynwent – a yw rhain mewn defnydd?

 

 

 

Cofnod:

(a)        Cyngor Tref Abermaw -  Carthu

 

Gofynnwyd a oedd unrhyw beth y gallasai’r Cyngor ei wneud?

 

Adroddodd y Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig bod yn rhaid derbyn bod y sianel yn newid ac yn cau i fyny yn naturiol gyda’r sianel yn mynd yn bellach oddi wrth yr Harbwr, a rhaid bod yn realistig o safbwynt cyfyngiadau Cyfoeth Naturiol Cymru.  Ni ragwelir y bydd gwaith carthu yn digwydd oherwydd cyfyngiadau a’r gost.

 

Nododd y Cynghorydd Rob Triggs ei fod wedi cwrdd â thrafod gyda swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru ynglyn âg ymgymeryd â’r gwaith ar lefel lleol gyda chychod, ac ar ddeall bod modd gwneud hynny heb drwydded.

 

Amlygwyd pryder os na fyddir yn carthu y gellir colli’r Harbwr.

 

Awgrymwyd y ffordd ymlaen fyddai i’r Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig dderbyn enwau swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru i drafod ymhellach goblygiadau o garthu cyn cymryd camau pellach i symud ymlaen.  

 

Penderfynwyd:          Gofyn i’r Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig drefnu i weithredu yn unol â’r uchod.

 

(b)       Cyngor Cymuned Arthog - Datblygiadau Rheolaeth Pwynt Penrhyn Fairbourne

 

Nododd Cynghorydd Julian Kirkham bod Cyngor Cymuned Arthog yn gofyn am gymorth gyda’r amcanion isod ar gyfer rheoli’r mewnlifiad sylweddol o draffig twristiaeth sy'n cyrraedd yr ardal: 

 

  • Bod ymyrraeth wedi bod ar arwyddion rhybudd traffig 30mya yn arbennig wrth Tŷ Golff ar y ffordd i Bwynt Penrhyn
  • Mannau parcio i’w paentio wrth faes parcio “dolen pasio”
  • Gofynnwyd am atgyweiriadau i’r ffordd uwchben lle mae’r ffordd yn mynd i lawr i’r giât
  • Marciau igam-ogam DIM PARCIO ar frig yr ardal sydd wedi’i atgyweirio
  • Gofynnir am fannau parcio yn ardal parcio Pwynt Penrhyn
  • Rhwystr cyfyngiad uchder yn ardal y maes parcio – os nad yw hyn yn bosibl, gosod dau arwydd o rybudd wrth fynedfa’r pentref a’r llall yng Ngogledd Penrhyn Drive yn nodi “Cyfyngiad ar gyfer Cerbydau Mawr ym Mhwynt Penrhyn”
  • Gosod peiriant Talu ac Arddangos ynghyd â rhybudd parcio “£1.00 am 4 awr” a defnyddio’r arian tuag at gadw toiledau Friog ar agor

 

Nododd y Cynghorydd Kirkham ymhellach y byddai Cyngor Cymuned Arthog yn fodlon rheoli Llithrfa Fairbourne ond y byddai ef yn bersonol yn ymddeol o’r Cyngor Cymuned ym mis Ebrill a bod angen aelodau ifanc a fydd efallai gyda diddordeb i reoli Pwynt Penrhyn.

 

Penderfynwyd:          Derbyn a nodi’r uchod.

 

 

(a)          Clwb Hwylio:

 

  • Mewn ymateb i honiadau ynglŷn â chau Ffordd y Promenad, sicrhaodd y Cadeirydd nad oedd wedi clywed dim am yr uchod.
  • O safbwynt rheiliau tu allan i Adeilad Dora, mynegwyd bryder gan y Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig am y difrod a greuwyd i’r rheiliau gan gwch masnachol ac y byddir yn gwneud cais am ad-daliad ar gyfer y difrod.  Nodwyd bod bwlch rhwng yr hanner llithrfa a’r stepiau yn achosi risg uchel o safbwynt iechyd a dioglewch i unigolion ddisgyn i’r môr ac yn dilyn asesiad risg, penderfynwyd gosod ffens.  Nodwyd nad oedd y tir yn addas ar gyfer gerbydau barcio a dyna’r rheswm pam y gosodwyd byrddau picnic yna.  Tra’n derbyn yn hanesyddol bod cychod wedi eu gaeafu yno nodwyd bod trefniadau mewn llaw i’w symud oddi yno, a phwysleisiwyd oherwydd y risg uchel bod rhaid gwarchod wyneb y cei a wal y cei  Nodwyd y byddai modd i gerbydau lwytho a dadlwytho wrth yr hanner llithrfa a gyferbyn â swyddfa’r Harbwr Feistr.  Byddai’n rhaid trafod y ffordd ymlaen gyda’r contractwr lleol i gymeradwyo camau i leihau’r risg iddo ac i’r awdurdod.   

 

Penderfynwyd:          Derbyn a nodi’r uchod.

 

(b)          Cyfeiriodd y Cynghorydd Eryl Jones-Williams at adroddiad parthed Cynllun Twf ar gyfer Gogledd Cymru gan awgrymu a fyddai modd denu arian ar gyfer gweithgareddau’r Harbwr.

 

Mewn ymateb, cadarnhaodd yr Uwch Reolwr Economi ei fod yn ymwybodol o’r cynllun uchod a’I fod yn becyn ariannu ar gyfer prosiectau gwahanol. 

 

Penderfynwyd:          Derbyn a nodi’r sylwadau i’r materion gyflwynwyd uchod.