Agenda item

Cyflwyno adroddiad y Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig.

Cofnod:

Nododd y Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig bod yr harbyrau wedi bod yn ffodus, gan ddim ond ychydig o ddifrod a fu yn ystod y tywydd garw diweddar. Nododd ei ddiolchiadau i staff yr harbwr am eu gwaith yn ystod y cyfnod. Cyfeiriodd at y cyfnod tywydd garw blaenorol ar yr 16 a 17 o Hydref, 2017. Adroddodd bod staff yr harbwr wedi cydweithio efo swyddogion Sefydliad y Bad Achub ac Asiantaeth Gwylwyr y Glannau ar 17 Hydref, lle achubwyd bywyd person.

 

Nododd cynrychiolydd Cyngor Tref Porthmadog ei werthfawrogiad o waith staff yr harbwr a gwasanaethau brys yn ystod y tywydd garw.

 

Tywysodd y Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig yr aelodau drwy’r adroddiad, gan dynnu sylw at y prif bwyntiau canlynol:

·         Bod adroddiad archwilwyr Asiantaeth Gwylwyr y Glannau ar eu arolygiad trylwyr o drefniadau a systemau diogelwch presennol harbyrau bwrdeistrefol Gwynedd er sicrhau cydymffurfiaeth a’r Cod Diogelwch Porthladdoedd wedi ei gynnwys yn y rhaglen. Roedd yr archwiliwyr yn nodi bod y Cyngor yn cyd-fynd gyda’r gofynion yn gyffredinol ond bod angen addasu rhai elfennau yn gysylltiedig â chofnodi dyletswyddau a nodi pwy oedd y Daliwr Dyletswydd a’r Person Dynodedig.

·         Byddai’r archwilwyr yn cynnal archwiliad pellach yn mis Hydref 2018 ac fe fwriedir i’r archwilwyr fynychu cyfarfod y Pwyllgor Ymgynghorol gan wahodd cynrychiolwyr Pwyllgorau Ymgynghorol Aberdyfi, Abermaw a Pwllheli i’r cyfarfod.

·         Pwysigrwydd y Cod Diogelwch a’r dyletswydd ar aelodau i gyflwyno sylwadau ar addasrwydd y Cod ac i dderbyn sylwadau ar drefniadau gwaith yr harbyrau fel gallai’r Cod Diogelwch gael ei adolygu er sicrhau ei fod yn berthnasol i weithgareddau’r harbwr.

·         Bod 3 Rhybudd i Forwyr mewn grym yn harbwr Porthmadog ar hyn o bryd. Byddai’r cymhorthyddion mordwyo yn cael eu hail leoli unwaith byddai gwaith ar gwch Y Dwyfor wedi ei gwblhau.

·         Bod sianel fordwyo Harbwr Porthmadog wedi newid yn sylweddol dros fisoedd y gaeaf. Roedd y Gwasanaeth yn archwilio’r sianel yn rheolaidd ar lanw isel er ceisio sicrhau fod y cymhorthion mordwyo yn y lleoliad fwyaf addas. Oherwydd y newid cyson yn y sianel roedd sicrhau fod y cymhorthion yn eu safle cywir yn heriol dros ben.

·         Yn dilyn archwiliad o holl angorfeydd yr harbwr gan gwmni Deifio, adnabuwyd bod angen adnewyddu 35 angorfa. Derbyniwyd amcan brisiau am gadwyni a siacyls a’r amcan bris mwyaf cystadleuol oedd £5,100. Rhagwelir byddai gwaith gosod yr angorfeydd newydd oddeutu £3,000. Rhannwyd cynllun yn dangos lleoliadau angorfeydd.

·         Daeth cyfnod cyflogaeth Cymhorthydd Harbwr Porthmadog (tymhorol) i ben yn swyddogol ar 30 Medi 2017. Er sicrhau cymorth gyda gwaith yr harbwr dros fisoedd y gaeaf cafodd y cytundeb ei ymestyn hyd at y 31 Rhagfyr 2017 pan ddaeth y cytundeb i ben. Derbyniwyd cais gan Ymddiriedolaeth Harbwr Caernarfon ar ddechrau mis Ionawr 2018, yn ceisio hawl i drafod cytundeb gwaith dros dro i’r cymhorthydd gyda’r Ymddiriedolaeth Harbwr. Roedd y Swyddog bellach yn gyflogedig gan yr Ymddiriedolaeth Harbwr. Dymunwyd yn dda i’r swyddog.

·         Rhagwelir bydd swyddi tymhorol yn dychwelyd ar sail llawn amser yn harbyrau Porthmadog, Abermaw ac Aberdyfi ar 1 Ebrill 2018 ac yn parhau tan 30 Medi 2018.

·         Bod y Gwasanaeth ar y cyd gyda Sefydliad y Bad Achub wedi cwblhau adolygiad manwl o’r holl arwyddion diogelwch o amgylch ardal yr Harbwr ger traeth Morfa Bychan. Diolchodd i Peter L. Williams (Cynrychiolydd Sefydliad y Bâd Achub) am ei gyfraniad gwerthfawr.

·         Mewn ymateb i’r archwiliad ac mewn ymgynghoriad gyda Mudiad y Bad Achub roedd y Gwasanaeth yn bwriadu archebu arwyddion newydd a fyddai’n cael eu gosod ar sawl safle o amgylch ardal yr harbwr a oedd yn ffinio efo Traeth Y Graig Ddu. Fe fyddai’r prif arwyddion yn cael eu gosod ar y Brif Fynedfa a mynedfa Ffordd Gwydryn gydag arwyddion llai yn cael eu gosod ger y Graig Ddu (llwybr arfordir) mynedfa ‘Greenacres’ ac ardal Cwt Powdr.

·         Byddai’r arwyddion yn cael eu danfon i’r harbwr erbyn canol mis Mehefin 2018 a gobeithir y byddai’r prif arwyddion diogelwch ar eu safle priodol cyn cyfnod prif wyliau ysgolion. Mawr obeithir bydd yn bosibl ariannu’r cynllun drwy gronfa TAIS, sef cronfa Twristiaeth Llywodraeth Cymru.

·         Ymddiheurwyd oherwydd problemau technegol nid oedd yn bosib rhannu manylion cyllideb yr harbwr. Byddai’n anfon y manylion at yr aelodau. Rhoddodd fraslun o’r sefyllfa ariannol.

·         Er bod graddfa chwyddiant ar gyfer harbwr Porthmadog yn 2018/19 wedi cynyddu i 2.19% ers cyflwyno taenlen ffioedd 2018/19 i’r cyfarfod blaenorol, argymhellir i’r Aelod Cabinet bod y ffioedd a thaliadau yn parhau i gynyddu 2% ar gyfartaledd yn y flwyddyn ariannol 2018/19 oherwydd bod y gwasanaeth eisoes wedi cyfathrebu gyda chwsmeriaid yr harbwr.

 

Holodd aelod os mai’r Aelod Cabinet fyddai’r Deilydd Dyletswydd o dan y Cod Diogelwch. Mewn ymateb, nododd y Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig mai’r Cabinet yn ei gyfanrwydd fyddai efo’r cyfrifoldeb. Cadarnhaodd Uwch Reolwr Economi a Chymuned bod trafodaethau yn parhau efo’r Gwasanaeth Cyfreithiol a bod angen cadarnhau’r trefniadau.

 

Mewn ymateb i sylw gan aelod parthed y sefyllfa bresennol o ran y Cod, nododd y Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig nad oedd angen i’r aelodau bryderu a’i fod ef yn delio efo materion o ddydd i ddydd a gyda chyfrifoldeb am staff ac adnoddau. Pwysleisiodd bod adroddiad yr archwilwyr yn galonogol ac mai materion trefniadaethol oedd angen eu cadarnhau.

           

Mewn ymateb i gwestiwn gan aelod os byddai’r cymhorthyddion mordwyo yn ôl ar eu safle erbyn gwyliau’r Pasg, nododd y Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig y gobeithir y byddent wedi eu hail leoli cyn y Pasg ond yn sicr byddent wedi eu hail leoli erbyn diwedd mis Ebrill.

 

Mewn ymateb i gwestiwn gan aelod, nododd y Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig oherwydd natur traeth Y Graig Ddu byddai rhai o’r arwyddion diogelwch yn cael eu tynnu yn ystod misoedd y gaeaf er lleihau difrod gan y tywydd garw.

 

Nododd aelod ei werthfawrogiad o waith yr Harbwr Feistr, staff a’r Heddlu yn ymateb i achos diweddar o unigolion yn rasio ar draeth Morfa Bychan. Ychwanegodd bod unigolion yn gyndyn o ddarllen arwyddion a ddim yn gwrando ar bobl leol pan roddir cyngor iddynt o ran parcio ar y traeth. Nododd ei fod yn croesawu’r arwyddion diogelwch ychwanegol.

 

Nododd aelod ei ddiolch i Gynrychiolydd Sefydliad y Bâd Achub am ei ddyfalbarhad o ran yr arwyddion diogelwch ac i’r Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig am weld gwerth yn y gwaith.

 

Cyfeiriodd aelod at ddyfodol toiledau cyhoeddus yn yr ardal. Mewn ymateb, nododd y Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig mai mater i’r Uned Bwrdeistrefol oedd y toiledau. Mewn ymateb i gais gan aelod, nododd y byddai’n cysylltu efo’r Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol i nodi bod y toiledau yn bwysig i Borthmadog.

 

Mewn ymateb i sylw gan aelod parthed ffioedd parcio Traeth y Graig Ddu, nododd y Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig nad oedd cyllideb traethau o fewn cylch gorchwyl y Pwyllgor Ymgynghorol. Nododd y byddai’n anfon gwybodaeth gyllidebol traethau i’r aelodau.

 

Holodd aelod am ddiweddariad ar fwriad Clwb Hwylio Madog i gyflwyno cais ar gyfer cynyddu nifer pontŵns yn yr Harbwr. Mewn ymateb, nododd Cynrychiolydd Buddiannau Hamdden bod ddim digon o ofyn am y ddarpariaeth ar hyn o bryd a ni fyddai’r bwriad yn hyfyw. ‘Roedd y Clwb Hwylio yn ystyried cynllun amgen gan roi estyniad 24 medr ar y ddarpariaeth bresennol er mwyn creu lle i 7 angorfa ac fe fyddai un am ddim ar gyfer cwch yr harbwr. Nododd y byddai’n rhaid derbyn hawl gan y Cyngor i symud angorfeydd er mwyn gwireddu’r cynllun.

 

Mewn ymateb, nododd y Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig ei fod yn awyddus i dderbyn manylion y cynllun cyn gynted â phosib er mwyn i’r Cyngor bwyso a mesur y wybodaeth a thrafod opsiynau posib gyda’r Clwb Hwylio.

 

PENDERFYNWYD nodi a derbyn yr adroddiad.

Dogfennau ategol: