Agenda item

Cyflwynwyd gan:Cyng. Ioan Thomas

Penderfyniad:

a)    I gefnogi’r bwriad o dargedu Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio ar gyfer datblygu a gweithredu prosiectau o fewn Cynllun Adfywio Canol Dinas Bangor

b)    Ymrwymo, mewn egwyddor, £250k o’r Gronfa Cydariannu a sefydlwyd i’w ddefnyddio fel arian cyfatebol ar gyfer rhaglenni ariannol allanol ond gofyn am adroddiad pellach ar y Cynllun terfynol er mwyn sicrhau ei fod yn cwrdd ag amcanion y Cyngor ac yn cynrychioli gwerth am arian.

Cofnod:

Cyflwynwyd yr eitem gan y Cyng. Dyfrig Siencyn

 

PENDERFYNWYD

 

a)    Cefnogi’r bwriad o dargedu Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio ar gyfer datblygu a gweithredu prosiectau o fewn Cynllun Adfywio Canol Dinas Bangor

b)    Ymrwymo, mewn egwyddor, £250k o’r Gronfa Cydariannu a sefydlwyd i’w ddefnyddio fel arian cyfatebol ar gyfer rhaglenni ariannol allanol ond gofyn am adroddiad pellach ar y Cynllun terfynol er mwyn sicrhau ei fod yn cwrdd ag amcanion y Cyngor ac yn cynrychioli gwerth am arian.

 

TRAFODAETH

 

Cyflwynwyd yr adroddiad gan Uwch Reolwr Economi a Chymuned a rhoddwyd crynodeb o gyd-destun a chefndir y rhaglen oedd yn rhagweld  hyd at £22m o gyllideb cyfalaf ar gyfer Gogledd Cymru rhwng 2018 - 2021. 

 

Adroddwyd bod data Mynegrif Amddifadedd Lluosog ar gyfer Cymru sydd yn defnyddio methodoleg clwstwr wedi ei ddefnyddio ar gyfer adnabod yr ardaloedd (trefi) hynny gyda chanran uchaf o’r boblogaeth sydd o fewn y 10% mwyaf difreintiedig yng Nghymru. O safbwynt blaenoriaethau’r rhaglen TRI dros y cyfnod 2018 - 2021 blaenoriaethwyd prosiectau adfywio canol tref ar gyfer 4 lleoliad - Rhyl, Bae Colwyn Wrecsam a Bangor.

 

Pwysleisiwyd mai dyraniadau ariannol tybiannol oedd wedi eu cynnig ac y byddai unrhyw ymrwymiad ariannol yn ddibynnol ar gyflwyno Cynlluniau Prosiect fyddai’n cwrdd â gofynion Rhaglen TRI. Nodwyd bod dyraniad rhanbarthol tybiannol Rhaglen TRI yng Ngwynedd yn cynnwys £3m ar gyfer Cynllun Adfywio Canol Dinas Bangor, ynghyd a thua £1.5m ar gyfer thema tai (adnewyddu adeiladau gwag) fyddai yn cyfrannu at flaenoriaethu’r Strategaeth Ranbarthol (a gymeradwywyd gan y Cabinet 22.5.2018).

 

Nodwyd bod Partneriaeth Strategol Dinas Bangor wedi llunio strategaeth Adfywio ar gyfer y Ddinas ac adolygwyd y rhaglen waith yn ystod yr Haf eleni gan gadarnhau blaenoriaethau fyddai yn cyfrannu at brif amcanion a chanllawiau Rhaglen TRI. Cyfeiriwyd at y cynlluniau yn yr adroddiad a mynegwyd bod angen gwaith rhagbaratoi pellach i ddatblygu cynigion manwl. Amlygwyd bod modd cyflwyno ceisiadau am yr arian ar sail prosiectau unigol yn hytrach nag fel un pecyn llawn.

 

O ran ystyriaethau ariannol, atgoffwyd yr aelodau mai cyllideb cyfalaf oedd yn cael ei ddarparu drwy’r Rhaglen TRI ac uchafswm ymyrraeth Llywodraeth Cymru fesul prosiect fyddai 70%. Golygai hyn y byddai angen sicrhau o leiaf 30% o arian cyfatebol. Er y byddai cydweithio gyda phartneriaethau yn nodwedd  amlwg ymhob un o’r prosiectau, y corff arweiniol fyddai’n gyfrifol am ddatblygu manylion y prosiect ynghyd a’r pecyn ariannu arfaethedig a’r arian cyfatebol. Amlygwyd y byddai Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am arwain ar dri o’r prosiectau gyda’r bwriad o gyfrannu / ryddhau £250k o’r Gronfa Cydariannu i gwrdd â’r bwlch ariannol. Ategwyd bod Partneriaethau megis BIPBC, Prifysgol Bangor a CCG yn dymuno arwain / cyfrannu ar brosiectau eraill.

 

Mewn ymateb i’r cyflwyniad, nodwyd nad oedd cyfyngiad gwariant yr arian yn addas a bod angen yr arian ar draws y Sir. Awgrymwyd bod hyn yn esiampl arall o arian Llywodraeth Cymru yn cael ei ddosbarthu ar lefel rhanbarthol ac yna yn cael ei gyfyngu gan ganllawiau tynn.

 

Mewn ymateb i sylw ynglŷn â llwyddiant tebygol y gwariant, nodwyd nad oedd yr adnoddau yn debygol o fod yn ddigonol i adfywio canol Dinas Bangor mewn tair blynedd. Ategwyd bod y weledigaeth wedi ei sefydlu a bod gwaith sylweddol yn cael ei wneud i geisio cyfarch nodweddion y weledigaeth hynny. Prif bwyslais y rhaglen yw newid swyddogaeth canol y Ddinas sydd yn weledigaeth 10 - 20 mlynedd, ond bod y rhaglen yma yn gosod sylfaen i hynny. Ategwyd bod cyfle yma i fod yn arloesol, i gysylltu cyfleoedd a gwella’r ddarpariaeth gymunedol.

 

Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â’r amserlen ariannol nodwyd nad oedd gwariant wedi cael ei ystyried ar gyfer blwyddyn 1 ac felly nid oedd risg o golli arian.

 

Mewn ymateb i sylw ynglŷn â rhannu adborth gyda Chyngor Dinas Bangor, nodwyd mai Maer y Ddinas oedd Cadeirydd y Bartneriaeth a bod hyn yn cryfhau’r elfen gyfathrebu .

 

Nodwyd y pwyntiau canlynol gan yr Aelodau:

  • Cyfyngu ar ardaloedd sydd yn cael eu dethol gan y Llywodraeth. Posibilrwydd o gael ein dallu gan addewidion gyda disgwyliad o gyfraniad ‘hael’ gan y Cyngor i wireddu’r cynlluniau
  • Bydd rhaid i’r cyfraniad fod o fudd i Fangor – rhaid gwario yn gall
  • Llywodraeth Cymru yn torri cyllidebau, ond eto yn disgwyl cyfraniadau a chefnogaeth ar ymrwymiad i raglenni sydd yn cael eu harwain gan y Llywodraeth.
  • Bod angen i’r Cabinet gael cyfle i weld y cynlluniau unigol cyn iddynt gael eu cyflwyno - yr adroddiad yn gynamserol
  • Bod angen cynllunio ar gyfer y dyfodol ac ar gyfer yr hyn mae trigolion lleol ei angen

Awdur:Llyr B Jones

Dogfennau ategol: