Agenda item

I dderbyn cyflwyniad gan Capten Forkanul Quader o Arolygaeth Asiantaeth Forwrol a Gwarchodwyr y Glannau.

Cofnod:

Croesawyd Mr Forkanul Quader o Arolygaeth Asiantaeth Forwrol a Gwarchodwyr y Glannau.

 

Gosododd y Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig y cyd-destun, gan nodi bod y Gwasanaeth Morwrol wedi ymateb i argymhellion a nodwyd yn yr adroddiad a dderbyniwyd gan Arolygaeth Asiantaeth Forwrol a Gwarchodwyr y Glannau ar drefniadau a systemau diogelwch harbyrau bwrdeistrefol Gwynedd a chydymffurfiaeth â’r Cod Diogelwch Morol yn dilyn archwiliad yn 2017. Nododd ei werthfawrogiad o waith yr Uwch Swyddog Harbyrau a’r Harbwr Feistri. Eglurodd y cynhaliwyd archwiliad dilynol ar 5-6 Mawrth 2019 lle nodwyd gan yr archwiliwr bod gan y Gwasanaeth seiliau cadarn gan nodi awgrymiadau i wella. Nododd bod holl aelodau’r Pwyllgorau Harbwr wedi derbyn gwahoddiad i’r Pwyllgor ar gyfer y cyflwyniad. Datganodd ei ddiolch am waith Forkanul Quader a’i arweiniad proffesiynol.

 

Derbyniwyd cyflwyniad gan Forkanul Quader, nododd nad oedd y Cod yn statudol ond ei fod yn berthnasol a’r angen i systemau rheoli diogelwch ac asesiadau risg fod mewn lle a’u bod yn cyd-fynd â maint a gweithgareddau a wneir yn yr Harbwr. Rhestrodd y ddeddfwriaeth berthnasol a nodir yn y Cod.

 

Nododd y prif bwyntiau canlynol o ran yr hyn a oedd angen sylw gan y Cyngor:

·         Bod gan Harbwr Porthmadog statws fel Awdurdod Harbwr Cymwys, gan nad oedd llong fasnachol wedi mordwyo yn yr Harbwr ers 23 mlynedd, fe ddylai’r Cyngor ystyried os am barhau i ddal y statws a oedd yn golygu gofynion ychwanegol ar y Cyngor.

·         Bod trefniadau adolygu mewnol wedi eu sefydlu ond bod gwaith gweithredol angen ei wneud gyda lle i’r Harbwr Feistri gydweithio.

·         Bod angen adolygu Is-ddeddfau Harbwr Porthmadog er sicrhau eu bod yn cyd-fynd gydag arferion cyfredol.

·         Efallai y gallai Harbwr Pwllheli gael ei eithrio o ran rhai gofynion yn ymwneud â llygredd.

·         Bod Hafan Pwllheli yn creu incwm, gyda’r sianel yn culhau roedd yn anodd i gychod groesi a mordwyo i fyny’r sianel. Roedd angen cynnal arolwg hydrograffeg a gwneud gwaith carthu.

 

Cadarnhaodd bod gan y Gwasanaeth Morwrol arferion da iawn gan gynnwys y defnydd o telimetrics. Nododd bod ymrwymiad i’r system rheoli diogelwch gyda’r Deiliad Dyletswydd yn cymryd cyfrifoldeb ar dudalen gyntaf Cod Diogelwch Morol y Cyngor.

 

Nododd yr Aelod Cabinet Datblygu’r Economi ei fod wedi cyfarfod gyda’r archwilydd i drafod ei adroddiad a bod ambell i beth angen sylw. Ymhelaethodd ei fod yn eithaf hyderus y gellir ymateb i’r hyn a godwyd gan yr archwilydd. Eglurodd bod yr archwilydd wedi canmol proffesiynoldeb ac ymroddiad swyddogion y Gwasanaeth Morwrol.

 

Mewn ymateb i gwestiwn gan aelod, nododd y Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig y bwriedir cysylltu â Uned Gyfreithiol y Cyngor, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Prydain i gyflwyno cais diddymu statws Harbwr Porthmadog fel Awdurdod Harbwr Cymwys. Eglurodd bod gwaith sylweddol a chyfrifoldeb o dan Ddeddf Peilota 1987 yn dod gyda’r statws ac ni fyddai diddymu’r statws yn atal llong rhag tramwyo yn yr Harbwr fel rhan o gynllun gwaith trawsnewidyddion yn Nhrawsfynydd a Ffestiniog. Nododd ei fod yn gobeithio byddai’r aelodau yn cefnogi’r bwriad.

 

Mewn ymateb i gwestiwn pellach, nododd y Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig y byddai diddymu statws Harbwr Porthmadog fel Awdurdod Harbwr Cymwys yn golygu byddai Harbwr Porthmadog gyda’r un statws a’r harbyrau eraill dan reolaeth y Cyngor. Eglurodd yr archwilydd bod dau fath o statws sef, Awdurdod Statudol Harbwr ac Awdurdod Harbwr Cymwys, mi fyddai Harbwr Porthmadog yn parhau fel Awdurdod Statudol Harbwr. Nododd o ystyried nad oedd llong fasnachol wedi mordwyo yn yr harbwr ers 23 mlynedd, pam cadw’r statws a oedd yn golygu gofynion ychwanegol ar y Cyngor o ran hyfforddi.

 

Nodwyd gwerthfawrogiad o’r cyflwyniad.

 

PENDERFYNWYD derbyn y wybodaeth.