Agenda item

YR HWB, YSGUBOR ISAF, LON Y CARIADON, Y BALA

 

I ystyried y cais uchod

Cofnod:

Yr Hwb, Ysgubor Isaf, Lon Cariadon, Y Bala, Gwynedd

 

Ar ran yr eiddo:                     Ms Zoe Rachel Hansford Smith (Ymgeisydd)

 

Eraill a wahoddwyd:

                                                Mared Llwyd (Swyddog Gorfodaeth Gwarchod Y Cyhoedd)

                                                Mr Ian Williams, Heddlu Gogledd Cymru

 

a)                    Adroddiad yr Adran Trwyddedu

 

Cyflwynwyd adroddiad y Rheolwr Trwyddedu yn manylu ar gais am drwydded eiddo ar gyfer Yr Hwb, Ysgubor Isaf, Lôn Cariadon, Y Bala.  Gwnaed y cais mewn perthynas ag adeiladu caffi sy’n cynnwys gardd/ ardal eistedd tu allan, canolfan gweithgareddau awyr agored, ardal chwarae’ soft play’ a chanolfan digwyddiadau. Y bwriad yw gwerthu alcohol ar yr eiddo, dangos ffilmiau a dramâu, cerddoriaeth fyw wedi ei recordio, perfformiadau dawns a gwerthiant alcohol.

 

Tynnwyd sylw at fanylion y gweithgareddau trwyddedig a’r oriau arfaethedig yn yr adroddiad. Nodwyd bod gan Swyddogion yr Awdurdod Trwyddedu tystiolaeth ddigonol bod y cais wedi ei gyflwyno yn unol â gofynion Deddf Trwyddedu 2003 a’r rheoliadau perthnasol.

 

Cyfeiriwyd at y mesurau yr oedd yr ymgeisydd yn ei argymell i hyrwyddo’r amcanion trwyddedu ynghyd a’r ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori. Amlygwyd y byddai’r amcanion hyn yn cael eu cynnwys ar y drwydded.

 

Nodwyd bod dau sylw wedi ei derbyn, un gan Uned Gwarchod y Cyhoedd oherwydd pryderon y byddai caniatáu adloniant tu allan i’r eiddo yn creu niwsans sŵn i drigolion lleol ac un sylw gan Heddlu Gogledd Cymru yn awgrymu i’r ymgeisydd osod system Teledu Cylch Cyfyng ar yr eiddo.

Wrth ystyried y cais dilynwyd y drefn ganlynol-:

·      Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor a’r ymgeisydd ofyn cwestiynau i’r Rheolwr  Trwyddedu.

·      Gwahodd yr ymgeisydd i ymhelaethu ar y cais

·      Rhoi cyfle i’r ymgynghorai gyflwyno eu sylwadau

·      Gwahodd deilydd y drwydded neu ei gynrychiolydd i ymateb i’r sylwadau

·      Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i ddeilydd y drwydded.

·      Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i’r ymgynghorai

 

b)            Wrth ymhelaethu ar y cais, nododd yr ymgeisydd ei bod yn hapus gyda’r hyn oedd wedi ei gyflwyno.

 

Ategodd y sylwadau canlynol:

·         Bod bwriad cynnal system camerâu teledu cylch cyfyng

·         Bod bwriad cynnal gŵyl fwyd / gŵyl gwrw / marchnad cynnyrch fferm ar y lleoliad ynghyd a dangos ffilmiau a chyflwyniadau theatr

·         Bod bwriad treialu cerddoriaeth fyw ar brynhawn Sul

·         Petai ddigwyddiad tu allan i oriau trwyddedig yn cael ei drefnu, y byddai yn gwneud cais am drwydded dros dro.

 

c)            Yn manteisio ar ei hawl i siarad, amlygodd Swyddog o’r Heddlu nad oedd gan yr Heddlu wrthwynebiad i’r cais ac nad oedd cwynion wedi dod i law'r Heddlu yn dilyn digwyddiadau ar y safle. Ategodd bod amodau wedi eu cynnig i’r ymgeisydd a bod angen ffurfioli’r amodau hynny. Cynigiwyd amod yn ymwneud a gosod teledu cylch cyfyng ar yr eiddo ynghyd a gweithredu cynllun Her 25. Amlygwyd bod yr ymgeisydd wedi cytuno derbyn yr amodau hyn ar y drwydded

 

ch)       Yn manteisio ar ei hawl i siarad, amlygodd Swyddog Gwarchod y Cyhoedd, Cyngor Gwynedd bod cyfaddawd wedi ei  gyrraedd gyda’r ymgeisydd yn dilyn cais gan yr Adran i leihau oriau holl adloniant rheoledig tu allan i’r adeilad. Cytunwyd bod yr oriau yn cael eu haddasu i 9:00 - 19:30 (Llun i Sul). Yn dilyn cyfaddawd, cadarnhawyd nad oedd gan yr Uned wrthwynebiad i’r cais, ond argymhellwyd bod amodau sŵn i’w cynnwys ar  y drwydded.

d)                    Ymneilltuodd yr ymgeisydd o’r ystafell tra bu i aelodau’r Is-bwyllgor drafod y cais

 

dd)       Wrth gyrraedd y penderfyniad ystyriodd yr Is-bwyllgor ffurflen gais yr ymgeisydd, sylwadau ysgrifenedig a gyflwynwyd gan y partïon â diddordeb, adroddiad y Swyddog          Trwyddedu, yn ogystal â sylwadau llafar yr ymgeisydd yn y gwrandawiad.      Ystyriwyd hefyd Polisi Trwyddedu’r Cyngor a chanllawiau’r Swyddfa Gartref. Roedd yr holl            ystyriaethau yn cael eu pwyso a’u mesur yn erbyn yr  amcanion trwyddedu o dan y Ddeddf Trwyddedu 2003, sef:

                       i.       Atal trosedd ac anhrefn

                      ii.       Atal niwsans cyhoeddus

                     iii.       Sicrhau diogelwch cyhoeddus

                     iv.       Gwarchod plant rhag niwed

PENDERFYNWYD caniatáu y cais 

 

e)            Ystyriwyd nad oedd sylwadau’r Heddlu a Gwarchod y Cyhoedd yn gwrthwynebu’r cais ond yn argymell cynnwys amodau ychwanegol mewn perthynas â Theledu Cylch Cyfyng, Cynllun Her 25 a rheolaeth sŵn. Cynigiwyd yr amodau hyn er mwyn hyrwyddo’r amcanion trwyddedu o atal trosedd ac anhrefn, gwarchod plant rhag niwed ac atal niwsans cyhoeddus. Roedd yr ymgeisydd wedi cadarnhau ei bod yn cytuno â’r argymhellion hyn ynghyd â diwygio’r drwydded i amlygu adloniant tu allan o 09:00 i 19:00 bob dydd.

 

Roedd yr Is-bwyllgor yn fodlon bod y cais am drwydded fel y’i diwygiwyd, gyda chynnwys yr amodau arfaethedig oddi wrth yr Heddlu a Gwarchod y Cyhoedd Gwynedd yn gydnaws â’r amcanion trwydded.

 

Adroddodd y Cyfreithiwr y byddai’r penderfyniad yn cael ei gadarnhau yn ffurfiol drwy lythyr i bawb oedd yn bresennol.

 

 

Dogfennau ategol: