Agenda item

Cyflwyno adroddiad yr Aelod Cabinet Cyllid  (ynghlwm).

Penderfyniad:

 

1. Cymeradwyo’r argymhellion a gyflwynwyd gan y Cabinet, sef:-

(a)  Sefydlu cyllideb o £275,669,610 ar gyfer 2021/22 i’w ariannu drwy Grant Llywodraeth o £194,793,140 a £80,876,470 o incwm o’r Dreth Cyngor gyda chynnydd o 3.7%.

(b)  Sefydlu rhaglen gyfalaf o £47,085,960 yn 2021/22 i’w ariannu o’r ffynonellau a nodir yn Atodiad 4 i’r adroddiad.

 

2. Nodi fod yr Aelod Cabinet dros Gyllid, drwy daflen benderfyniad dyddiedig 18 Tachwedd 2020, wedi cymeradwyo cyfrifiad y symiau a ganlyn ar gyfer y flwyddyn 2021/22 yn unol â’r rheoliadau a luniwyd dan Adran 33 (5) o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 (“Y Ddeddf”):-

 

(a) 51,885.56 yw’r swm a gyfrifwyd fel Sylfaen drethiannol Gwynedd yn unol â’r Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen y Dreth Cyngor) (Cymru) 1995 fel y’i diwygiwyd fel ei sylfaen Dreth Cyngor am y flwyddyn.

 

(b) Rhan o ardal y Cyngor – Sylfaen drethiannol Cymuned –

 

Aberdaron

     542.74

 

Llanddeiniolen

  1,832.32

Aberdyfi

     980.22

Llandderfel

     496.58

Abergwyngregyn

     117.00

Llanegryn

     157.54

Abermaw (Barmouth)

   1,148.25

Llanelltyd

     288.90

Arthog

     617.37

Llanengan

  2,105.34

Y Bala

     771.50

Llanfair

     311.58

Bangor

   3,844.96

Llanfihangel y Pennant

     223.75

Beddgelert

     296.64

Llanfrothen

     224.08

Betws Garmon

     130.44

Llangelynnin

     407.39

Bethesda

   1,696.45

Llangywer

     137.01

Bontnewydd

     433.07

Llanllechid

     336.00

Botwnnog

     448.54

Llanllyfni

  1,407.84

Brithdir a Llanfachreth

     426.50

Llannor

     905.46

Bryncrug

     325.38

Llanrug

  1,127.82

Buan

     224.84

Llanuwchllyn

     304.53

Caernarfon

   3,596.36

Llanwnda

     789.27

Clynnog Fawr

     446.26

Llanycil

     198.76

Corris

     296.99

Llanystumdwy

     864.34

Criccieth

     931.77

Maentwrog

     283.93

Dolbenmaen

     603.77

Mawddwy

     346.60

Dolgellau

   1,233.10

Nefyn

  1,458.93

Dyffryn Ardudwy

     831.65

Pennal

     215.54

Y Felinheli

   1,136.66

Penrhyndeudraeth

     779.36

Ffestiniog

   1,713.50

Pentir

  1,260.20

Y Ganllwyd

       86.79

Pistyll

     259.32

Harlech

     769.40

Porthmadog

  2,016.47

Llanaelhaearn

     449.24

Pwllheli

  1,729.10

Llanbedr

     336.30

Talsarnau

     325.03

Llanbedrog

     720.36

Trawsfynydd

     499.20

Llanberis

     768.82

Tudweiliog

     457.21

Llandwrog

   1,027.80

Tywyn

  1,624.58

Llandygai

   1,000.88

 

Waunfawr

     558.03

 

sef y symiau a gyfrifwyd fel symiau Sylfaen y Dreth Gyngor ar gyfer y flwyddyn ar gyfer tai annedd yn y rhannau hynny o’i ardal lle bo un eitem arbennig neu fwy’n berthnasol.

 

3. Bod y symiau a ganlyn yn cael eu cyfrifo yn awr gan y Cyngor ar gyfer y flwyddyn 2021/22 yn unol ag Adrannau 32 i 36 o’r Ddeddf:-

 

 

 

 

(a)           

£409,390,260

Sef cyfanswm y symiau y mae’r Cyngor yn eu hamcangyfrif ar gyfer yr eitemau a nodwyd yn Adran 32(2)(a) i (e) o’r Ddeddf (gwariant gros).

 

(b)          

£131,672,530

Sef cyfanswm y symiau y mae’r Cyngor yn eu hamcangyfrif ar gyfer yr eitemau a nodwyd yn Adran 32(3)(a) i (c) o’r Ddeddf (incwm).

 

(c)           

£277,717,730

Sef y swm sy’n cyfateb i’r gwahaniaeth rhwng cyfanswm 3(a) uchod a chyfanswm 3(b) uchod, a gyfrifwyd gan y Cyngor, yn unol ag Adran 32(4) o’r Ddeddf, fel ei ofynion cyllideb ar gyfer y flwyddyn (cyllideb net).

 

(ch)

£194,297,483

Sef cyfanswm y symiau y mae’r Cyngor yn amcangyfrif y byddant yn daladwy yn ystod y flwyddyn i’w gronfa ar gyfer cyfan o’r Dreth Annomestig Genedlaethol a Grant Cynnal Refeniw, llai amcangyfrif o’r gost i’r Cyngor o ryddhad dewisol o’r dreth annomestig a ganiateir.

 

(d)          

£1,532.26

Sef y swm yn 3(c) uchod llai’r swm yn 3(ch) uchod, y cyfan wedi ei rannu gan y swm a nodir yn 2(a) uchod, a gyfrifwyd gan y Cyngor yn unol ag Adran 33(1) o’r Ddeddf, sef swm sylfaenol ei Dreth Cyngor am y flwyddyn (treth Cyngor Gwynedd a threth gyfartalog cynghorau cymuned).

 

(dd)

£2,543,780

Sef cyfanswm yr holl eitemau arbennig y cyfeirir atynt yn Adran 34(1) o’r Ddeddf (praeseptau’r cynghorau cymuned).

 

(e)           

£1,483.23

Sef y swm yn 3(d) uchod llai’r canlyniad a geir wrth rannu’r swm yn 3(dd) uchod â’r swm yn 2(a) uchod, a gyfrifwyd gan y Cyngor, yn unol ag Adran 34(2) fel swm sylfaenol ei Dreth Cyngor am y flwyddyn ar gyfer tai annedd yn y rhannau hynny o’i ardal lle nad oes unrhyw eitem arbennig yn berthnasol (Band D ar gyfer treth Cyngor Gwynedd yn unig).

 

(f)  Ar gyfer rhannau o ardal y Cyngor –

 

Aberdaron

    1,510.87

 

Llanddeiniolen

    1,500.59

Aberdyfi

    1,521.33

Llandderfel

    1,501.35

Abergwyngregyn

    1,508.87

Llanegryn

    1,518.14

Abermaw (Barmouth)

    1,535.48

Llanelltyd

    1,509.19

Arthog

    1,504.29

Llanengan

    1,509.35

Y Bala

    1,518.23

Llanfair

    1,534.58

Bangor

    1,584.18

Llanfihangel y Pennant

    1,534.74

Beddgelert

    1,518.63

Llanfrothen

    1,524.73

Betws Garmon

    1,503.16

Llangelynnin

    1,507.29

Bethesda

    1,557.61

Llangywer

    1,514.25

Bontnewydd

    1,525.95

Llanllechid

    1,529.21

Botwnnog

    1,497.72

Llanllyfni

    1,518.75

Brithdir a Llanfachreth

    1,511.37

Llannor

    1,503.29

Bryncrug

    1,522.75

Llanrug

    1,536.43

Buan

    1,499.91

Llanuwchllyn

    1,529.20

Caernarfon

    1,538.42

Llanwnda

    1,519.77

Clynnog Fawr

    1,523.57

Llanycil

    1,503.35

Corris

    1,514.65

Llanystumdwy

    1,504.06

Criccieth

    1,528.31

Maentwrog

    1,504.54

Dolbenmaen

    1,513.04

Mawddwy

    1,510.64

Dolgellau

    1,540.00

Nefyn

    1,536.18

Dyffryn Ardudwy

    1,543.35

Pennal

    1,512.74

Y Felinheli

    1,518.42

Penrhyndeudraeth

    1,536.48

Ffestiniog

    1,617.46

Pentir

    1,526.87

Y Ganllwyd

    1,517.80

Pistyll

    1,529.50

Harlech

    1,574.21

Porthmadog

    1,514.27

Llanaelhaearn

    1,538.88

Pwllheli

    1,530.08

Llanbedr

    1,527.83

Talsarnau

    1,550.92

Llanbedrog

    1,514.46

Trawsfynydd

    1,523.29

Llanberis

    1,524.85

Tudweiliog

    1,500.73

Llandwrog

    1,547.44

Tywyn

    1,538.83

Llandygai

    1,509.57

 

Waunfawr

    1,504.73

 

sef y symiau a geir trwy ychwanegu symiau’r eitem neu eitemau arbennig sy’n berthnasol i dai annedd yn y rhannau hynny o ardal y Cyngor y cyfeiriwyd atynt uchod, at y swm a geir yn 3(e) uchod wedi’u rhannu ym mhob achos gan y swm yn 2(b) uchod, a gyfrifwyd gan y Cyngor yn unol ag Adran 34(3) o’r Ddeddf, fel symiau sylfaenol ei Dreth Gyngor am y flwyddyn ar gyfer tai annedd yn y rhannau hynny o’i ardal lle bo un eitem arbennig neu fwy’n berthnasol.

 

(ff) Ar gyfer rhannau o ardal y Cyngor, y ffigyrau a nodir yn Atodiad 1 (gweler Atodiad 1 i Atodiad 11 i Eitem 11 ar raglen y Cyngor), sef y symiau a geir trwy luosi’r symiau yn 3(f) uchod â’r rhif sydd yn ôl y cyfrannau a nodir yn Adran 5 (1) o’r Ddeddf, yn berthnasol i dai annedd a restrir mewn band prisio arbennig wedi’i rannu â’r rhif sydd yn ôl y cyfrannau hynny’n berthnasol i dai a restrir ym mand prisio D, a gyfrifir gan y Cyngor, yn unol ag Adran 36(1) o’r Ddeddf, yn symiau sydd i’w hystyried ar gyfer y flwyddyn ar gyfer y categorïau o dai annedd a restrir yn y gwahanol fandiau prisio.

 

4.  Nodi ar gyfer y flwyddyn 2021/22 fod Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru wedi nodi’r symiau a ganlyn mewn praesept a roddwyd i’r Cyngor, yn unol ag Adran 40 o’r Ddeddf ar gyfer pob un o’r categorïau o dai annedd a ddangosir isod:

 

 

Band A

Band B

Band C

Band D

Band E

Band F

Band G

Band H

Band  I

 

203.70

237.65

271.60

305.55

373.45

441.35

509.25

611.10

712.95

 

5.  Wedi pennu’r cyfanswm ym mhob achos o’r symiau 3(ff) a 4 uchod, bod y Cyngor, yn unol ag Adran 30(2) o’r Ddeddf trwy hyn, yn pennu’r symiau a nodir yn Atodiad 2 (gweler Atodiad 2 i Atodiad 11 i Eitem 11 ar raglen y Cyngor) ar gyfer y Dreth Gyngor yn y flwyddyn 2021/22 ar gyfer pob categori o dai annedd a ddangosir yn yr Atodiad.

 

Cofnod:

Cyflwynodd yr Aelod Cabinet Cyllid:-

 

·         Adroddiad yn argymell cyllideb i’r Cyngor ei chymeradwyo ar gyfer 2021/22;

·         Penderfyniad drafft y Dreth Cyngor yn seiliedig ar argymhelliad y Cabinet i’r Cyngor (ar sail cynnydd o 3.7%) ynghyd â thablau yn dangos lefel y Dreth Cyngor a’r cynnydd fesul cymuned.

 

Gan i’r Cyngor benderfynu codi Premiwm o 100% ar ail gartrefi a chartrefi sydd wedi bod yn wag am 12 mis neu fwy (dan eitem 8 uchod), gofynnodd y Pennaeth Cyllid i’r Cyngor gymeradwyo’r fersiwn Premiwm 100% o’r argymhelliad, fel y nodwyd yn yr adroddiad.

 

Atgoffwyd yr aelodau o rai o’r prif risgiau yn Atodiad 10 i’r adroddiad, a chadarnhaodd y Pennaeth Cyllid, wedi ystyried yr holl risgiau a’r camau lliniaru, ei fod o’r farn bod Cyllideb y Cyngor am 2021/22 yn gadarn, yn ddigonol, ac yn gyraeddadwy.

 

Yn ystod y drafodaeth, cefnogwyd y cynnig gan aelodau ar y sail:-

 

·         Y byddai cynyddu’r Dreth Gyngor 3.7% yn galluogi i’r Cyngor osgoi’r risg o fethu ymateb i ofynion y Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol newydd ar y sail na chafwyd adnoddau gan Lywodraeth Cymru i gwrdd â’r cynnydd mewn angen am ddarpariaeth statudol.

·         Pe na fyddai’r Cyngor yn cynyddu’r Dreth Gyngor 3.7%, byddai’n rhaid torri ar y gwasanaethau i’r bobl sydd fwyaf o angen cymorth.  Roedd gwaith aruthrol wedi digwydd dros y flwyddyn ddiwethaf i gefnogi busnesau yn sgil Cofid a Brexit, ac ni ddymunid gweld torri ar y Gwasanaeth Cefnogi Busnes.

·         Er na ddymunid codi’r dreth, byddai canlyniadau peidio gwneud hynny yn waeth, ac yn bendant ni ddymunid gweld mwy o dorri ar wasanaethau.

·         Bod cymorth ar gael gan y Cyngor i rai sy’n cael anhawster talu’r Dreth Gyngor.

·         Na fyddai’n ddarbodus codi llai ar y dreth, yn y gobaith y bydd Llywodraeth Cymru yn darparu arian ychwanegol dros y misoedd nesaf.

·         Y byddai cynnydd is na 3.7% yn y Dreth Gyngor yn golygu y byddai’r Gwasanaeth Plant a Chefnogi Teuluoedd mewn peryg’ o roi plant mewn risg.

·         Mai 3.7% yw’r cynnydd lleiaf y gellir ei osod i gadw’r gwasanaethau i fynd, heb sôn am eu datblygu.

 

Gwrthwynebwyd y cynnig gan aelodau eraill ar y sail:-

 

·         Mai’r bobl hynny sydd ar gyflogau isel, ond fymryn uwchlaw’r lefel hawlio budd-daliadau sy’n dioddef fwyaf, a bod angen cynllun i helpu’r bobl hynny.

·         Y byddai’n anodd iawn cynyddu’r Dreth Gyngor eleni, o ystyried bod busnesau wedi methu bod yn agored, pobl wedi colli eu gwaith a gweithwyr ar ffyrlo wedi colli 20% o’u hincwm.

·         Os yw cynghorau am gael mwy o arian gan y Llywodraeth dros y misoedd i ddod, dylid ystyried cynnydd llai yn y Dreth.

·         Bod y cynnydd o 3.7% yn frawychus o uchel, a rhwng y pandemig a’r llifogydd a phopeth, y disgwylid y byddai wedi bod yn agosach at 2.7% eleni. 

·         Y gallai’r Cyngor fod wedi arbed degau o filoedd petai wedi atal staff rhag mynd â cherbydau’r Cyngor adref, a bod angen edrych ble mae’r gwastraff a’i stopio.

 

Mewn ymateb i gwestiynau gan aelodau unigol, eglurwyd:-

 

·         Ei bod yn gynamserol i ddweud beth fyddai effaith Cyllideb y Canghellor ar Wynedd.  Roedd y swyddogion yn dadansoddi’r ffigurau ar hyn o bryd, ond roedd yn fwy anodd asesu’r ardrawiad gan fod yr arian yn dod i’r awdurdodau lleol trwy law Llywodraeth Cymru.  Fodd bynnag, gellid bod yn eithaf ffyddiog y byddai’r Cyngor yn derbyn arian i gynorthwyo gydag ymhygliadau’r argyfwng Cofid.

·         Bod rhai cynghorau yng Nghymru wedi penderfynu gosod llai o gynnydd ar eu Treth Cyngor yn sgil derbyn grantiau un tro.  I raddau, credid bod y cynghorau hynny yn cymryd rhywfaint o risg, ac am wneud toriadau neu arbedion effeithlonrwydd y flwyddyn nesaf er mwyn gallu parhau i gadw’r dreth ar fwy neu lai'r un lefel.  Roedd Gwynedd wedi bod yn gyson yn codi’r Dreth fymryn islaw cyfartaledd Cymru yn flynyddol, ac yn ddibynnol ar ganlyniadau’r cytundeb cyflogau staff, ayb, roedd yn bosib’, erbyn yr adeg yma’r flwyddyn nesaf, y byddai’r Cyngor mewn gwell sefyllfa i gael llai o gynnydd yn y Dreth Gyngor na’r cynghorau eraill hynny.

·         Bod y Cyngor mewn trafodaethau gyda’r banciau ynglŷn â’r posibilrwydd o gyfraddau llog negyddol.  Roedd yn debygol bod y Cyngor yn cael amddiffyniad o’r cytundebau cyfredol, ond pan ddeuai’r amser i ail-negodi cytundebau, roedd yn debygol y byddai yna fwy o gost.

 

PENDERFYNWYD

1.       Cymeradwyo’r argymhellion a gyflwynwyd gan y Cabinet, sef:-

(a)     Sefydlu cyllideb o £275,669,610 ar gyfer 2021/22 i’w ariannu drwy Grant Llywodraeth o £194,793,140 a £80,876,470 o incwm o’r Dreth Cyngor gyda chynnydd o 3.7%.

(b)     Sefydlu rhaglen gyfalaf o £47,085,960 yn 2021/22 i’w ariannu o’r ffynonellau a nodir yn Atodiad 4 i’r adroddiad.

 

2.       Nodi fod yr Aelod Cabinet dros Gyllid, drwy daflen benderfyniad dyddiedig 18 Tachwedd 2020, wedi cymeradwyo cyfrifiad y symiau a ganlyn ar gyfer y flwyddyn 2021/22 yn unol â’r rheoliadau a luniwyd dan Adran 33 (5) o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 (“Y Ddeddf”):-

 

(a) 51,885.56 yw’r swm a gyfrifwyd fel Sylfaen drethiannol Gwynedd yn unol â’r Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen y Dreth Cyngor) (Cymru) 1995 fel y’i diwygiwyd fel ei sylfaen Dreth Cyngor am y flwyddyn.

 

(b) Rhan o ardal y Cyngor – Sylfaen drethiannol Cymuned –

 

Aberdaron

     542.74

 

Llanddeiniolen

  1,832.32

Aberdyfi

     980.22

Llandderfel

     496.58

Abergwyngregyn

     117.00

Llanegryn

     157.54

Abermaw (Barmouth)

   1,148.25

Llanelltyd

     288.90

Arthog

     617.37

Llanengan

  2,105.34

Y Bala

     771.50

Llanfair

     311.58

Bangor

   3,844.96

Llanfihangel y Pennant

     223.75

Beddgelert

     296.64

Llanfrothen

     224.08

Betws Garmon

     130.44

Llangelynnin

     407.39

Bethesda

   1,696.45

Llangywer

     137.01

Bontnewydd

     433.07

Llanllechid

     336.00

Botwnnog

     448.54

Llanllyfni

  1,407.84

Brithdir a Llanfachreth

     426.50

Llannor

     905.46

Bryncrug

     325.38

Llanrug

  1,127.82

Buan

     224.84

Llanuwchllyn

     304.53

Caernarfon

   3,596.36

Llanwnda

     789.27

Clynnog Fawr

     446.26

Llanycil

     198.76

Corris

     296.99

Llanystumdwy

     864.34

Criccieth

     931.77

Maentwrog

     283.93

Dolbenmaen

     603.77

Mawddwy

     346.60

Dolgellau

   1,233.10

Nefyn

  1,458.93

Dyffryn Ardudwy

     831.65

Pennal

     215.54

Y Felinheli

   1,136.66

Penrhyndeudraeth

     779.36

Ffestiniog

   1,713.50

Pentir

  1,260.20

Y Ganllwyd

       86.79

Pistyll

     259.32

Harlech

     769.40

Porthmadog

  2,016.47

Llanaelhaearn

     449.24

Pwllheli

  1,729.10

Llanbedr

     336.30

Talsarnau

     325.03

Llanbedrog

     720.36

Trawsfynydd

     499.20

Llanberis

     768.82

Tudweiliog

     457.21

Llandwrog

   1,027.80

Tywyn

  1,624.58

Llandygai

   1,000.88

 

Waunfawr

     558.03

 

sef y symiau a gyfrifwyd fel symiau Sylfaen y Dreth Gyngor ar gyfer y flwyddyn ar gyfer tai annedd yn y rhannau hynny o’i ardal lle bo un eitem arbennig neu fwy’n berthnasol.

 

3. Bod y symiau a ganlyn yn cael eu cyfrifo yn awr gan y Cyngor ar gyfer y flwyddyn 2021/22 yn unol ag Adrannau 32 i 36 o’r Ddeddf:-

 

 

 

 

(a)           

£409,390,260

Sef cyfanswm y symiau y mae’r Cyngor yn eu hamcangyfrif ar gyfer yr eitemau a nodwyd yn Adran 32(2)(a) i (e) o’r Ddeddf (gwariant gros).

 

(b)          

£131,672,530

Sef cyfanswm y symiau y mae’r Cyngor yn eu hamcangyfrif ar gyfer yr eitemau a nodwyd yn Adran 32(3)(a) i (c) o’r Ddeddf (incwm).

 

(c)           

£277,717,730

Sef y swm sy’n cyfateb i’r gwahaniaeth rhwng cyfanswm 3(a) uchod a chyfanswm 3(b) uchod, a gyfrifwyd gan y Cyngor, yn unol ag Adran 32(4) o’r Ddeddf, fel ei ofynion cyllideb ar gyfer y flwyddyn (cyllideb net).

 

(ch)

£194,297,483

Sef cyfanswm y symiau y mae’r Cyngor yn amcangyfrif y byddant yn daladwy yn ystod y flwyddyn i’w gronfa ar gyfer cyfan o’r Dreth Annomestig Genedlaethol a Grant Cynnal Refeniw, llai amcangyfrif o’r gost i’r Cyngor o ryddhad dewisol o’r dreth annomestig a ganiateir.

 

(d)          

£1,532.26

Sef y swm yn 3(c) uchod llai’r swm yn 3(ch) uchod, y cyfan wedi ei rannu gan y swm a nodir yn 2(a) uchod, a gyfrifwyd gan y Cyngor yn unol ag Adran 33(1) o’r Ddeddf, sef swm sylfaenol ei Dreth Cyngor am y flwyddyn (treth Cyngor Gwynedd a threth gyfartalog cynghorau cymuned).

 

(dd)

£2,543,780

Sef cyfanswm yr holl eitemau arbennig y cyfeirir atynt yn Adran 34(1) o’r Ddeddf (praeseptau’r cynghorau cymuned).

 

(e)           

£1,483.23

Sef y swm yn 3(d) uchod llai’r canlyniad a geir wrth rannu’r swm yn 3(dd) uchod â’r swm yn 2(a) uchod, a gyfrifwyd gan y Cyngor, yn unol ag Adran 34(2) fel swm sylfaenol ei Dreth Cyngor am y flwyddyn ar gyfer tai annedd yn y rhannau hynny o’i ardal lle nad oes unrhyw eitem arbennig yn berthnasol (Band D ar gyfer treth Cyngor Gwynedd yn unig).

 

(f) Ar gyfer rhannau o ardal y Cyngor –

 

Aberdaron

    1,510.87

 

Llanddeiniolen

    1,500.59

Aberdyfi

    1,521.33

Llandderfel

    1,501.35

Abergwyngregyn

    1,508.87

Llanegryn

    1,518.14

Abermaw (Barmouth)

    1,535.48

Llanelltyd

    1,509.19

Arthog

    1,504.29

Llanengan

    1,509.35

Y Bala

    1,518.23

Llanfair

    1,534.58

Bangor

    1,584.18

Llanfihangel y Pennant

    1,534.74

Beddgelert

    1,518.63

Llanfrothen

    1,524.73

Betws Garmon

    1,503.16

Llangelynnin

    1,507.29

Bethesda

    1,557.61

Llangywer

    1,514.25

Bontnewydd

    1,525.95

Llanllechid

    1,529.21

Botwnnog

    1,497.72

Llanllyfni

    1,518.75

Brithdir a Llanfachreth

    1,511.37

Llannor

    1,503.29

Bryncrug

    1,522.75

Llanrug

    1,536.43

Buan

    1,499.91

Llanuwchllyn

    1,529.20

Caernarfon

    1,538.42

Llanwnda

    1,519.77

Clynnog Fawr

    1,523.57

Llanycil

    1,503.35

Corris

    1,514.65

Llanystumdwy

    1,504.06

Criccieth

    1,528.31

Maentwrog

    1,504.54

Dolbenmaen

    1,513.04

Mawddwy

    1,510.64

Dolgellau

    1,540.00

Nefyn

    1,536.18

Dyffryn Ardudwy

    1,543.35

Pennal

    1,512.74

Y Felinheli

    1,518.42

Penrhyndeudraeth

    1,536.48

Ffestiniog

    1,617.46

Pentir

    1,526.87

Y Ganllwyd

    1,517.80

Pistyll

    1,529.50

Harlech

    1,574.21

Porthmadog

    1,514.27

Llanaelhaearn

    1,538.88

Pwllheli

    1,530.08

Llanbedr

    1,527.83

Talsarnau

    1,550.92

Llanbedrog

    1,514.46

Trawsfynydd

    1,523.29

Llanberis

    1,524.85

Tudweiliog

    1,500.73

Llandwrog

    1,547.44

Tywyn

    1,538.83

Llandygai

    1,509.57

 

Waunfawr

    1,504.73

 

sef y symiau a geir trwy ychwanegu symiau’r eitem neu eitemau arbennig sy’n berthnasol i dai annedd yn y rhannau hynny o ardal y Cyngor y cyfeiriwyd atynt uchod, at y swm a geir yn 3(e) uchod wedi’u rhannu ym mhob achos gan y swm yn 2(b) uchod, a gyfrifwyd gan y Cyngor yn unol ag Adran 34(3) o’r Ddeddf, fel symiau sylfaenol ei Dreth Gyngor am y flwyddyn ar gyfer tai annedd yn y rhannau hynny o’i ardal lle bo un eitem arbennig neu fwy’n berthnasol.

 

(ff) Ar gyfer rhannau o ardal y Cyngor, y ffigyrau a nodir yn Atodiad 1, sef y symiau a geir trwy luosi’r symiau yn 3(f) uchod â’r rhif sydd yn ôl y cyfrannau a nodir yn Adran 5 (1) o’r Ddeddf, yn berthnasol i dai annedd a restrir mewn band prisio arbennig wedi’i rannu â’r rhif sydd yn ôl y cyfrannau hynny’n berthnasol i dai a restrir ym mand prisio D, a gyfrifir gan y Cyngor, yn unol ag Adran 36(1) o’r Ddeddf, yn symiau sydd i’w hystyried ar gyfer y flwyddyn ar gyfer y categorïau o dai annedd a restrir yn y gwahanol fandiau prisio.

 

4.  Nodi ar gyfer y flwyddyn 2021/22 fod Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru wedi nodi’r symiau a ganlyn mewn praesept a roddwyd i’r Cyngor, yn unol ag Adran 40 o’r Ddeddf ar gyfer pob un o’r categorïau o dai annedd a ddangosir isod:

 

 

Band A

Band

B

Band

C

Band

D

Band

E

Band

F

Band G

Band

H

Band

I

 

203.70

237.65

271.60

305.55

373.45

441.35

509.25

611.10

712.95

 

5.  Wedi pennu’r cyfanswm ym mhob achos o’r symiau 3(ff) a 4 uchod, bod y Cyngor, yn unol ag Adran 30(2) o’r Ddeddf trwy hyn, yn pennu’r symiau a nodir yn Atodiad 2 ar gyfer y Dreth Gyngor yn y flwyddyn 2021/22 ar gyfer pob categori o dai annedd a ddangosir yn yr Atodiad.

 

 

Dogfennau ategol: